„Klíčové je, aby majitelé živočichy z unijního seznamu nerozmnožovali, aktivně bránili jejich únikům a  v žádném případě je nevypouštěli do přírody. Z uniklých jedinců invazních druhů mohou být poměrně rychle životaschopné populace, které ohrožují naše původní druhy a společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice  k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ vysvětlil Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí.

Lidé mají povinnost tato zvířata zaregistrovat nejpozději do konce roku 2022. Se začátkem roku 2023 se pro druhy na současném unijním seznamu zápis do registru uzavře a další držení či chov nezaregistrovaných jedinců bude už představovat porušení zákazů stanových evropským nařízením.

Majitelé obdrží osvědčení 

Registrační formulář lidé najdou na webu mzp.cz. Majitelé v něm vyplní své kontaktní údaje, informace o druhu jako počet jedinců, stáří a přijatá opatření proti úniku, a potvrdí potřebná prohlášení o splnění podmínek péče. Následně obdrží od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR osvědčení, které bude dokladem o tom, že jde o jedince držené v souladu s evropským nařízením o invazních druzích „na dožití“.

V případě úmrtí zvířete, změny adresy nebo jiných změn je třeba aktuální údaje zaslat na AOPK ČR spolu s uděleným evidenčním číslem. Dotazy k registraci je možné zasílat na e-mail invaznidruhy@nature.cz.

Seznam druhů

Bezobratlí

krab čínský
ploštěnka novozélandská
rak červený
rak mramorovaný
rak pruhovaný
rak Orconectes virilis
rak signální
sršeň asijská

Ryby
hlavačkovec Glenův
plotos proužkatý
slunečnice pestrá
střevlička východní

Obojživelníci, plazi
skokan volský
želva nádherná

Ptáci
husice nilská
ibis posvátný
kachnice kaštanová
majna obecná
vrána domácí

Savci
burunduk páskovaný
muntžak malý
mýval severní
nosál červený
nutrie říční
ondatra pižmová
promyka malá
psík mývalovitý
veverka liščí
veverka Pallasova
veverka popelavá