Na otázky Deníku odpověděla ředitelka školy Darina Šindlářová.

Jakou cestu volí Základní škola v Jičíněvsi?
Klíčovým momentem je pro dítě uvědomění si faktu, že se neučí kvůli pochvale či odměně od rodičů nebo od paní učitelky, ale v první řadě kvůli sobě a své budoucnosti. Snažíme se proto naše děti vést k zodpovědnosti za své vzdělávání.
Matematiku například vyučujeme metodou profesora Hejného (učebnice Fraus). Jedná se o inovativní způsob výuky založený na uceleném konceptu, který vychází ze 40 let experimentů. Podstatou je samostatnost dětí v objevování zákonitostí, hledání způsobů řešení. Učitel se dostává do role poradce, dítě do role objevitele. Nepředkládáme hotové myšlenky, neučíme děti řešitelské postupy, ale pomáháme jim je najít. Cesta sice někdy trvá déle, ale výsledek je hodnotnější – pochopení.
Jste málotřídní škola. To znamená, že v jedné třídě se učí dva i více ročníků. Co tento způsob práce obnáší?
Předně bych chtěla zdůraznit, že léty vžité představy o jakési méněcennosti takové školy jsou naprosto mylné. Kdyby to tak skutečně bylo, už dávno by neexistovaly. Stačí jednoduché počty. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Na velké škole bývá ve třídě 25 – 30 dětí. Kolik času má učitel na to, aby se individuálně věnoval každému žákovi? Kolik času má na skupinovou práci? (nejefektivnější je práce se skupinou 5 až 6 žáků)
V málotřídní škole bývá ve třídě cca 15 dětí. Fakt, že s každou skupinou učitel pracuje na jiném tématu, je o dvojí přípravě učitele, ne zátěž pro žáka.
Je malá škola schopna reagovat na současné trendy – moderní technologie ve výuce?
V tomto směru musím velmi poděkovat zřizovateli naší školy – obci Jičíněves – za velkou podporu. Naše škola roste, máme přistavenou novou třídu mateřské školy, letos budeme celou budovu zateplovat, vyměňovat okna, instalovat nový systém topení… Kromě, dnes již naprosto běžné, vybavenosti počítači a internetem máme nově také interaktivní tabuli, od příštího školního roku budeme do výuky zavádět rovněž práci s tablety, což nám umožnilo zapojení do projektu OPVK – výzva č. 51.
Co volnočasové aktivity? Nabízíte dětem nějaké vyžití i mimo školní lavice?
Při škole samozřejmě působí také školní družina, kde se snažíme vyplnit odpoledne pestrou škálou činností. Podle zájmu rodičů se snažíme naplnit poptávku po kroužcích. Letos děti hrají na flétnu, 1. a 2. ročník má kroužek angličtiny.
Naše děti ale neopouštíme ani o víkendech či prázdninách. Pořádáme tzv. knoflíkové akce. Některé se zaměřují na oživování tradic venkova (dušičky, vynášení Morany…), jiné na podporu zážitkového učení (pořádání jarmarku). Společná myšlenka všech akcí je o setkávání se s dětmi a rodiči i mimo zdi školy, což nás sbližuje a pomáhá vytvářet pozitivní klima i ve škole. O těchto akcích píší do Jičínského deníku články samy děti (někdy i za pomoci rodičů).
Jak je vaše škola dostupná?
Jičíněves leží v tomto směru v příhodné lokalitě. Máme dobré autobusové nebo vlakové spojení. Navíc máme opět díky zřizovateli velké plus – svoz. Ten využívají nejen děti ze školky, ale také děti školní.

Zeptali jsme se také na názor rodičů, jak jsou spokojeni se školou v Jičíněvsi?
Petra Angelová, Jičíněves
Do Jičíněvsi jsme se přestěhovali před čtyřmi roky. Uvítali jsme, že v obci funguje základní škola, kterou budou moci navštěvovat naši synové. Starší syn školu navštěvuje již čtvrtým rokem a vyučování v malotřídce mu zcela vyhovuje. Mladší syn je prvňáček a též se mu ve škole líbí. Přechod ze školky do školy byl pro synka evidentně bezproblémový hlavně proto, že měl ve třídě staršího sourozence, který mu byl nablízku.
Velmi si chválíme práci učitelů, především osobní přístup k žáčkovi, což se promítá do výborného prospěchu. Musím též ocenit množství konání školních a mimoškolních aktivit, které jsou realizovány s velkým nadšením, obětavostí a láskou k dětem.
Jsme rádi, že naše děti mohou školu v Jičíněvsi navštěvovat, tím také lépe poznat okolí a mít rádi obec, ve které žijí.
Markéta Krátká, Kostelec
Jsem ráda, že syn nemusí jezdit do města. To považuji za zvýšené riziko. Jak po stránce provozu, styku s cizími lidmi, tak po stránce velkého kolektivu a anonymity dětí ve velké škole. Tam vidím větší riziko vzniku šikany.
Po stránce výuky je samozřejmě výhoda v užším vztahu a individuálním přístupu učitelek v malotřídce. Navíc sem syn chodil již do školky a přestup do školy pro něho byl velmi snadný. Znal už skoro všechny své budoucí spolužáky i paní učitelku. Ta se podílí na předškolní přípravě ve školce, což je pro budoucí prvňáčky velkou výhodou.
Hana Hendrychová, Stříbrnice
Přestěhovali jsme se z Prahy a hledala jsem školku pro dceru a školu pro syna. Byla mi doporučena škola v Jičíněvsi a jsem ráda, že jsme si tuto školu vybrali. Práce s dětmi v menším kolektivu je určitě přínosná.
Důležitý je pro mě fakt, že syn do této školy chodí rád. Líbí se mi, že škola pořádá pro děti zajímavé mimoškolní akce. Školu sice máme dál od bydliště, ale využíváme svoz.
Jan Janeka, Vitiněves
My jsme spokojeni. Méně dětí ve třídě je výhodou. Učitelky o našich dětech vědí myslím víc a i my jako rodiče se s učitelkami lépe známe. Také díky tomu, že se vídáme na různých akcích, které pořádají. Můžeme doporučit každému, kdo zrovna hledá školu. ⋌(bn)