Peníze získala na regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti. V současné době je v obci několik neudržovaných veřejných prostranství. Dalším problémem je špatný stav přístupových chodníků a komunikací a nedostatečné vybavení pro volný čas matek s dětmi. Informovanost občanů pomocí veřejného rozhlasu a informačních vývěsek je nedostačující.

Realizace projektu počítá s vybudováním dětského hřiště s herními prvky, naproti kterému bude umístěna pětice pískovcových soch zobrazujících pohádkové bytosti. Dalším prvkem projektu bude pět dřevěných informačních vývěsek. U hřbitova ve Vojicích bude provedena výměna stávající nevhodné zeleně a upraveno prostranství, na které bude přemístěna socha sv.Jana Nepomuckého, která bude v rámci grantu Ministerstva kultury následně restaurována. Další památkou, na které se projeví realizace projektu, je okolí sochy M.J. Husa, které bude orámováno pískovcovými sloupky a kovanými řetězy.

Pro zlepšení vzhledu veřejných prostranství budou všechna stanoviště s kontejnery na tříděný odpad zastřešena a osázena zelení. Zděné schránky na jídlonosiče budou sloužit zároveň jako směrovníky. Nad hasičskou nádrží v Podhorním Újezdě bude umístěno odpočinkové místo a nádrž bude ohraničena litinovými sloupky.

Dojde k výměně čtyř čekáren na autobusových zastávkách. Na třech přístupových komunikacích do obce bude vyměněna stávající nevyhovující betonová zádlažba chodníků za stylovou zámkovou dlažbu. Povrch komunikace v Podhorním Újezdě bude kompletně opraven. Další aktivitou bude rozšíření působnosti veřejného rozhlasu a jeho funkčnosti o mobilní informační panel. Součástí projektu je také odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům ve Vojicích pro budoucí potřeby obce.

Projekt počítá se dvěma etapami realizace. První, od května do listopadu r. 2008, bude obsahovat výběrová řízení na dodavatele staveb a dodávek prací a proběhnou v ní také již realizace drobnějších staveb. Druhá, stavebně a finančně náročnější, začne v březnu a skončí v listopadu roku 2009.
Celkové náklady dosáhnou výše 9.708.220,62 Kč. Dotace v rámci Regionálního operačního programu ve výši 92,5 % činí 8.980.220,62 Kč.
Zdroj této dotace představují zejména prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které jsou rozhodující, protože dosahují 85 % celkových způsobilých výdajů. Obec se bude podílet částkou 728.116,54 Kč.

Mezi přínosy lze počítat vytvoření podmínek pro lepší využití volného času obyvatel obce, zvýšení jejich bezpečnosti a informovanosti, zlepšení životních podmínek seniorů, imobilních občanů a matek s dětmi a zvýšená ochrana kulturních památek v obci.

Projekt by tedy měl mít pozitivní dopad na zkvalitnění života obyvatel obce a tím nepřímo přispět k jejímu zatraktivnění. Tento projekt je v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Miloš Adam