Jednou z dlouhodobých priorit kraje je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží.

Nominováni mohou být dobrovolníci dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží po dobu minimálně 3 let, kteří působící v neziskové organizaci, škole či školském zařízení se sídlem v Královéhradeckém kraji a nebyli oceněni cenou „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“ v posledních 3 letech.

Na ocenění může být navržena pouze osoba starší 18 let. Dobrovolníkem je pro potřeby oceňování pracovník, který nepobírá za práci s mládeží, za kterou je navrhován na ocenění, pravidelný finanční honorář (odměnu).

Návrhy na nominaci podává jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy.

Návrhy na nominaci je možné podávat do 28. července 2024 v listinné podobě na adresu či podatelnu krajského úřadu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor školství
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

nebo elektronicky společně s minimálně dvěma fotografiemi navrhovaného pracovníka při dobrovolnické činnosti na e-mail tzavisky@khk.cz (doručení e-mailu bude potvrzeno).