V loňském roce sice stavební úřad v Jičíně zamítl žádost o stavební povolení, firma se však obrátila na krajský úřad, který výnos zpochybnil. Jičínský deník oslovil zastupitele, aby se ke stavbě bioplynové stanice vyjádřili. Během dvou týdnů se v redakci sešla odpověď od 17 zastupitelů, čtyři vůbec nezareagovali.

Bez podpory

V odpovědích panuje vzácná shoda. Všichni zastupitelé podnikatelský záměr odmítají. „Nesouhlasím s vybudováním velkokapacitní bioplynové stanice v intravilánu Jičína. Je tu mnoho rizik a navýšení dopravní zátěže a výfukových exhalací, zápach. Jsem zásadně proti státem dotované energetice z našich daní," uvedl Miloš Starý (za ODS), který redakci odpověděl obratem jako první. „Plánuji aktivně vystoupit proti záměru výstavby v areálu bývalé mlékárny v Jičíně. Pokud by chtěli postavit bioplynku například ve Vršcích u vepřína, kam nebude nutno dovážet bioodpad desítky kilometrů nákladními auty, spotřebují si svou energii tak, abychom na ni nemuseli doplácet, ať to klidně udělají," dodal.

Stručněji, ale stejně jednoznačně odpověděla Jaroslava Komárková (za ČSSD). „Jsem proti bioplynové stanici. Nejsem zcela přesvědčená o bezpečnosti jejího provozu a navíc nechci dále zhoršovat ovzduší Nového Města v Jičíně. Stačí nám výroba závodu Ronal," napsala.

Někteří zastupitelé jsou k záměru nekompromisní.

Slova o zvěrstvu

Martin Puš (za ODS) napsal: „Tento nesmyslný a megalomanský projekt odmítám. Svážet ten nejhorší odpad z celého regionu do Českého ráje, pár set metrů od centra Jičína považuji za zvěrstvo. K problematice odpadového hospodářství jsme vždy přistupovali zodpovědně a nepotřebujeme, aby nám tuto problematiku řešil někdo cizí, komu nejde o kvalitu života ve městě, ale jen o peníze. Proti projektu bioplynové stanice vystupuji aktivně od samého začátku. Jako starosta jsem činil veškeré možné kroky, abych tomuto projektu zabránil a to i přes mnohé útoky na svoji osobu. Své názory na rozdíl od některých zastupitelů neměním."

Ladislav Brykner (ODS) uvedl.
„Výstavbu bioplynové stanice v blízkosti sídliště Nové město Jih, považuji za zrůdnost. Byl jsem iniciátorem petice proti bioplynové stanici. V roce 2010 jsem společně s kolegy ve vedení města prosadil přijetí nového územního plánu, který znemožnil na území města Jičína vzniku jakékoliv bioplynové stanice a nakládání s odpady. Honba za zisky a bezohlednost investora však vede k snaze územní plán zpochybnit. Odpady jako kejda, odpady ze zpracování masa nebo uhynulá zvířata prý nejsou odpadem, ale jen surovinou pro výrobu elektrické energie. Tato evidentní snaha o obcházení zákona však nemá naději na úspěch a věřím, že investor v Jičíně nemá šanci uspět."

I zastupitelé Jan K. Čeliš a Miroslav Matějka (oba za Stranu práv občanů) bioplynovou stanici odmítají. „Nikdy jsme nebyli přístupni jakýchkoli rizikových investic pro město. Naopak jsme podporovali a zajišťovali investice, které město měli posunout. U bioplynové stanice takovéto přidané hodnoty pro město nikde nevidíme," stojí v prohlášení. „Bioplynová stanice je dnes věcí státní správy, o které ani mnoho nevíme a ani na to nemá samospráva a zastupitelé vliv. Pokud víme, minulé zastupitelstvo z let 2006 až 2010, kde byla hegemonem ODS, kdy poprvé přišla firma Orchideus, dostala jako investor možná plané naděje pro výstavbu projektu bioplynové stanice."

Petr Šindelář (za ODS) je také proti a připojil protiargument: „Můj postoj je neměnný. Jsem zásadně proti. Odpad, který vyprodukují občané města jsou schopny zpracovat technické služby. Proč svážet do města tisíce tun odpadu ze širokého okolí, aby si někdo naplnil svůj podnikatelský záměr? Proč zatěžovat občany města nadměrnou dopravou? Podporuji a zapojím se do všech aktivit, které jsou, či budou namířeny proti výstavbě bioplynové stanice v katastru města."

„Jsem přesvědčen, že bioplynová stanice plánované velikosti nepatří do intravilánu města. Především nebezpečí zápachu může znepříjemňovat život lidem, kteří bydlí na nedalekém sídlišti. Pokud by k tomu došlo, tak by to určitě vedení města neodpustili. Odmítáním stanice hájíme tedy jejich zájmy. Stále běží správní řízení, kdy základem je spor, zda se jedná o zpracovnu odpadu nebo výrobnu elektrické energie a tepla, a to v souvislosti se zněním územního plánu. Do správního řízení nemohou zastupitelé zasahovat," sdělil starosta Jiří Liška (za ODS).

„Stavba bioplynové stanice je velmi kontroverzní, mezi obyvateli Jičína je velký odpor. Vzhledem ke všem krokům, které rada města schválila za mého působení na radnici, nesouhlasím se stavbou bioplynky ani nyní. Stanice je přesně ta stavba, která musí být obyvateli akceptována, aby mohla vzniknout. Budu podporovat všechny kroky v rámci právního řádu ČR, které budou komplikovat získání jakéhokoli povolení pro stavbu. V rámci stavebního řízení je potřeba přinášet skutečné odborně podložené argumenty a nikoli pouhé proklamace." uvedl místostarosta Petr Hamáček (za Sdružení pro Jičín).

„Jsem zásadně proti výstavbě bioplynové stanice v Jičíně. Domnívám se, že její umístění do bezprostřední blízkosti našeho města je absolutně nevhodné. Záměr proto rozhodně nepodpořím," napsal Petr Lisý (za Věci veřejné).

„Jsem proti výstavbě od počátku vyjednávání. Pro naše město v tomto místě toto zařízení je nevhodné," přitakává Petr Kebus (za KSČM).

Ne! Jenomže co s odpadem?

Slova podpory plán firmy Orchideus nenachází u žádného zastupitele. Někteří nicméně poukazují na obecnou užitečnost této technologie. Vadí jim ale umístění blízko centra města. „Bioplynovou stanici bych v Jičíně viděl nerad. Jakkoli mohou být technologie vyspělé, nikdy nelze vyloučit lidský faktor. Jako občan nemohu do svého rodného města zasadit zapáchající průmysl. Výstavbu z tohoto důvodu podporovat nebudu," napsal Daniel Novotný (za TOP 09).

„Odpady vznikají při lidské činnosti. Aby byl život snesitelný, musí se likvidovat. Různé druhy odpadu se liší náročností likvidace se současně sílící snahou je ještě druhotně využívat. V Jičíně máme pokrytu likvidaci všech druhů odpadu kromě živočišného. Vybudováním bioplynové stanice by byl tento problém vyřešen. Bohužel toto zařízení by nebylo budováno v souladu s koncepcí města a kraje pro nakládání s odpady. Vždy je pro takovéto kontroverzní akce lepší, když probíhají v souladu investora s městem. Byl bych pro vybudování biostanice za předpokladu, že z areálu stanice nebude unikat zápach. Pokud by toto zaručeno nebylo, tak ne. Na celé akci mně vadí to, že celá záležitost byla zpolitizována," uvedl Vlastislav Matucha (Volba pro město). „Podle mého názoru se, vzhledem k době schvalování, nic stavět nebude."

„Odpovídat na takovouto otázku je obtížné. Zejména proto, že po všem, co se kolem bioplynové stanice namluvilo, dělo a děje, téměř vylučuje, aby se kdokoli k tomuto problému stavěl vstřícně, neřku-li s ním souhlasil. Tím spíše člen zastupitelstva. Takový jedinec byl by zcela jistě exkomunikován z obce a zbaven všech práv, bez možnosti účastnit se Valdštejnských slavností, pohádkového festivalu a rozsvícení vánočního stromu. Živořil by na okraji společenstva a po smrti by byl zpracován nejbližší bioplynovou stanicí. Přesto si myslím, že o tomto problému je nutné minimálně uvažovat jako o jedné z variant, jak se vypořádat s tím, co po mně tady zůstává. A že toho není zrovna málo. Proti stojí argument, že to umíme jinak a lépe, že tento provoz zapáchá, je blízko města, zvýší dopravu. Na druhou stranu, o pár set metrů blíže centru máme závod na zpracování hliníku, věc, která je kdesi na západ od nás nepředstavitelná. Opravdu neumím zodpovědně zhodnotit, co s ní, tedy bioplynkou, a co s ním, tedy s odpadem, tam snadno zpracovatelným. Nikdo z nás nechce bydlet vedle úložiště jaderného odpadu, povrchového dolu, skládky, spalovny, elektrárny, velkovýkrmny vepřů. Přesto jejich služby nebo produkty potřebujeme," uvažuje Jiří Wilda (za TOP 09).

Luděk Havel (za Sdružení pro Jičín) se vyjádřil takto: „Bioplynové stanice jsou podle mého vhodný způsob, jak likvidovat biologický odpad, který zbytečně zatěžuje skládky. Ale chápu a respektuji obavy obyvatel Jičína z umístění tohoto provozu v blízkosti sídliště i centra města, a proto plně podporuji snahu města k zabránění výstavby stanice v navrhovaném areálu." Dále upozornil, že v této fázi řízení už je jenom prostor na věcné argumenty s poukazem na právní řád, nikoliv politická prohlášení.

„Je třeba naslouchat názorům veřejnosti. Je pozitivní, že se díky stanici využije bioplyn pro výrobu energie, ale jsou tu i průkazná rizika, která dokazují zkušenosti z provozu v jiných státech, například v Rakousku. Zaprvé jde o zpracování zemědělského bioodpadu, což může velmi znepříjemnit život v Jičíně. Dále se svážením tohoto odpadu výrazně zvýší dopravní zátěž ve městě. Za daných okolností projekt nepodporuji a budu se velice hluboce zajímat o kvalitní zpracování projektu s ohledem na udržitelnost provozu a důsledné dodržování zásad provozu stanice," rozvádí Josef Dvořák (za ČSSD).

„Bioplynová stanice u Jičína není dobrý nápad," domnívá se zastupitel Milan Smolík (za Volbu pro město). „Pokud budou splněny všechny podmínky pro výstavbu, tak bude muset stavební úřad výstavbu povolit.