Nejde jen o samotný zápis jako nutný akt. V době, kdy některé školy bojují s úbytkem žáků, stává se zápis zároveň i bojem o existenci školy. Zvláště tam, kde je v místě více škol. Nebo na venkově, kde s klesajícím počtem zapsaných dětí mnohé školy bojují o své přežití.

Boj o prvňáky

Na zápis se většina škol pečlivě připravuje. Přijetí budoucích žáků probíhá v příjemném prostředí, ve vyzdobených třídách, pod vedením nejzkušenějších, nejčastěji budoucích třídních učitelek zapisovaných dětí. Vlastní akt má svoji formální a obsahovou stránku. První je naplněna úředním zápisem, potvrzujícím zájem rodičů i školy na budoucí spolupráci.

Školy se snaží přilákat zájem rodičů a tím své nové žáky nabídkou nejrůznějších zájmových aktivit, nebo nadstandardem v rozšířené jazykové nebo sportovní přípravě. Někde se objevují opačné tendence. Školy, díky speciální nabídce, veřejností všeobecně uznávané kvalitě výuky, pěknému prostředí, mají počet žáků ucházejících se o školu přebytek. Zápis na takovou školu se pro rodiče stává prestižní záležitostí a pro jeho naplnění jsou schopni stát s dětmi před školou i několik hodin před zahájením zápisu.

Popsané extrémy jsou odrazem skutečnosti, že ve většině míst rodič není omezen v rozhodování, kam své dítě k zápisu přivede. To pak vede k nerovnováze v počtu zapsaných dětí mezi školami v místě jejich větší koncentrace.

Čemu slouží zápis

Druhou stránkou zápisu je zjištění školní zralosti přihlašovaného dítěte. Jeho součástí je pohovor s dítětem, někde rozšířený o jednoduchý test. Forma zápisu a jeho obsah nejsou stanoveny a vychází z tradice a zkušeností vedení školy a učitelek, které zápis provádějí.

Všeobecně se sleduje schopnost dítěte komunikovat, kvalita jeho mluveného projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev a další elementární dovednosti nutné pro bezproblémový vstup do školy.

K příjemné atmosféře zápisu na mnoha školách přispívají budoucí spolužáci, kteří pro nastupující žáčky vyrábějí a někde i osobně předávají drobné dárečky a upomínky.

Vypovídající hodnota zápisu

Je zápis tou pravou normou k rozhodnutí o školní zralosti budoucího školáka? Dítě, většinou vystresované z nového prostředí a pozornosti, která je mu ze všech stran prokazována, se často projeví zcela neočekávaně a nepřirozeně. To může značně ovlivnit závěr, který ze zápisu vyplyne.

Aby se takovým přehmatům předešlo, je na některých školách zápisu přítomen psycholog, výchovný poradce, někde i dětský lékař, se kterým rodiče i učitelé případné problémy mohou hned na místě konzultovat.

Ve sporných případech škola doporučuje rodičům návštěvu speciálních zařízení, jako jsou logopedické poradny při špatné výslovnosti, nebo lékaře, při zjištěných zdravotních problémech dítěte.

Odklady docházky

Stále se zvyšuje počet dětí, kterým je z různých důvodů doporučen odklad školní docházky. Rozhodují o něm pedagogické a psychologické poradny nebo lékař, na žádost rodičů a doporučení učitelů mateřské školy, ale často i učitelů školy, kde se dítě přihlásilo k zápisu.

Je pravda, že většině dětí roční odklad povinné školní docházky prospěje. Další rok jim umožní dozrát, fyzicky zesílit. Pokud ale dítě trpí závažnější zdravotní či psychickou poruchou, odklad jeho potíže nevyřeší, a proto je třeba hledat jiné cesty vzdělávání takto postiženého dítěte. Navíc děti, o rok či o dva starší než ostatní spolužáci, se stávají ve třídách základní školy často problémovými žáky. Množí se nářky učitelek prvních tříd o nevyrovnanosti zapsaných dětí.

Pomoc odborníků

Zápisem proces vstupu do prvé třídy začíná, ale většinou nekončí. Je skutečností, že dosažený věk není věrohodnou vstupenkou do školy. Hlavním kritériem je jeho školní zralost. Tu nemůže posoudit několikaminutový rozhovor či krátký test při zápisu.

U dětí, které mají potíže a určitým způsobem ve vývoji za ostatními dětmi zaostávají, má významné slovo dětský lékař a speciální pedagog nebo psycholog. Významnou roli zde hrají pedagogicko-psychologické poradny, na které se mohou rodiče sami, nebo prostřednictvím předškolních zařízení, obrátit. Zde s dětmi odborníci provedou testy a na základě jejich výsledků doporučí rodičům řešení. Konečné slovo v rozhodování o odkladu školní docházky mají rodiče.

Role rodičů v přípravě na školu

Na školu je třeba děti soustavně připravovat, a to doslova od narození. Nejde o to, aby rodiče své děti v přípravě na školu dopředu učili. Spíše jde o běžné návyky, dovednosti a schopnosti. Měli by děti učit pořádku, samostatnosti, disciplíně a zavést mu přiměřený denní řád.

Mezi samozřejmé dovednosti patří schopnost obléci se, postarat se o své věci. Ale také samostatně se vyjadřovat, správně mluvit. Právě tady mají mnohé nastupující děti poměrně velké potíže.

Zápis do školy je velkou událostí v životě dítěte. Jde tu o jeho prvý samostatný životní krok. Zodpovědnost rodičů je v tom, že za dítě rozhodnou, do které z okolních škol své dítě zapíší. V rozhodování jim nejvíce pomůže osobní návštěva blízké školy.

Dnes lze hodně najít i na internetových stránkách jednotlivých škol, nebo si přečíst výroční nebo inspekční zprávy dostupné na obecních či městských úřadech. Vhodné je zeptat se na zkušenosti rodičů dětí, které školu již nějaký rok navštěvují.


Konečné rozhodnutí je ale na nich. Oni mají v ruce klíč k úspěšnému školnímu nástupu dítěte. Tím, jak svého syna či dceru psychicky i fakticky připraví na změnu, která v jejich životě od 1. září nastane.   Oldřich Suchoradský