Jde o středoškolské obory, určené pro žáky se středním a těžkým mentálním nebo kombinovaným hendikepem. Vedení školy se na jaře obrátilo s žádostí na krajský úřad. Ten souhlasil a věc předal ministerstvu školství. Pokud bude záměru nakloněn, dojde k zápisu do rejstříku škol. Nová forma výuky by pak byla k dispozici od 1. září 2015.

Úprava kapacity

Došlo by i ke změně názvu ústavu. Institut v lipové aleji by nesl jméno Základní škola a praktická škola Soudná. Neznamenalo by to však navýšení počtu frekventantů. Dosud byl maximální limit žáků ZŠ Soudná stanoven na 135. Rada města Jičína souhlasila se snížením na 110. Obory Praktické školy budou mít kapacitu deset a patnáct frekventantů.

Založení nové formy výuky prosazuje ředitel školy Petr Novotný. Důvodem je neustále klesající počet žáků ve speciálních základních školách, což je celorepublikový jev. „Kapacitu sto třiceti pěti žáků už dávno nenaplňujeme, dochází k inkluzi. V letošním školním roce došlo k tomu, že po třiceti letech mého působení v tomto zařízení k nám nepřišel ze základních škol ani jeden žák," uvedl ředitel.

Obrátil se i na úřad práce v Hradci Králové. Ten se založením oborů souhlasí a v posudku stojí, že u žáků praktické školy nemá smysl posuzovat jejich uplatnění na trhu práce. Frekventanti s tímto stupněm postižení budou i v dospělém věku odkázáni na pomoc odborníků, například ve stacionářích.

Praktická škola navazuje na vzdělání základní školy speciální. Účelem je další rozvoj naučených schopností. „Jde o žáky takzvaných rehabilitačních tříd. Jejich diagnózou je těžká mentální retardace, popřípadě další kombinované postižení. Jsou absolventy základní školy speciální. Mají splněnou docházku, která je v případě těchto zařízení desetiletá. Na ZŠ Soudná se otevře další možnost vzdělávání, kde žáci navazují na to, co už znají a umí. Pokračují na základě individuálních vzdělávacích plánů," vysvětlila pedagožka v ZŠ Soudné Olga Kratochvílová.

Radní Královéhradeckého kraje pro školství Táňa Šormová je myšlence nakloněna. „Kraj ze zákona zajišťuje vzdělávání žáků se zdravotním hendikepem, proto podporuje školy pro žáky s mentálním postižením včetně základních škol praktických, tedy bývalých zvláštních škol," sdělila Deníku. „Žádost o zápis bude postoupena ministerstvu školství," potvrdila radní.

Pokles žáků

Úbytek žáků ve speciálních základních školách je celospolečenským jevem. Příčina však není v tom, že by se rodilo méně dětí s hendikepem. Pokud dítě navštěvuje základní školu a ukáže se, že má těžké problémy se zvládáním výuky, podrobí se psychologickým zkouškám. Pakliže je jeho inteligenční kvocient nižší než 69, poradna vydá doporučení přemístit žáka do speciální základní školy. Verdikt je ale potom čistě na rodičích, kteří se mnohdy rozhodnou své dítě ponechat ve stávajícím ústavu. Obávají se obvykle o prestiž své ratolesti i rodiny.

Dalším problémem je zmiňovaná hranice IQ 69. Jedná se o arbitrární hodnotu, tudíž testy do značné míry zjednodušují mentální potenciál člověka a mezi výsledky jednotlivých zkoušek bývá jistý rozptyl.