Obec sama patří do Královéhradeckého kraje a do okresu Jičín.

V Dětenicích zaujme rekonstruovaný pozdně barokní zámek a pivovar, který soukromý majitel upravil za účelem navrácení zámeckých tradic a agroturistiky.

Na návsi v Dětenicích – uprostřed nejstarší zástavby je nově opravená kaplička, zrekonstruovaná sokolovna (školní jídelna, tělocvična, jeviště a horolezecká stěna)a základní škola. Zde také začíná školní naučná stezka Viničky.

V Osenicích je nejstarší zástavba také kolem návsi a kostela.Ve zdejší bývalé Národní škole J.B.Foerstra zřídila obec stálou výstavu Foerstrova rodu a na zahradě letní amfiteátr, kde probíhá každoročně mezinárodní festival „Foerstrovy Osenice".

Brodek se může pochlubit opravenou hasičskou zvoničkou a ptačím územím u Pilského rybníka (Natura 2000).


Investice


Rekonstrukce sokolovny v Dětenicích. Zastupitelstvo stálo před problémem, jak finančně zajistit stavbu v rozsahu asi 10 mil. Kč. Získané dotace 4 330 000 nepokryly finanční možnosti obecního rozpočtu a zastupitelstvo obce rozhodlo o čerpání úvěru ve výši 2 milionů korun. Ten je již splacen a obec není zadlužena. Sokolovna slouží všem občanům, žákům naší školy i místním organizacím.

Dobudování nové školní jídelny a rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 2 000 000 Kč.

Vodovod Viničky. V roce 2000 zahájila obec stavbu vodovodu Viničky. Stavba byla vyvolána havarijním stavem vodovodního přivaděče ze zdroje Viničky a dosažením těžby cihlářské suroviny po trase tohoto vodovodu. Získané dotační prostředky o celkové výši 762 000 Kč umožnily rozvést nový vodovodní řád po celých Osenicích. V současné době jsou původní, rozvody vody pouze v oblastí nové zástavby.

Vodojem Osenice – Rekonstrukci zdroje a vybudování vodojemu o kapacitě 100 m³ pokryla z velké části dotace ve výši 700 000 Kč z MZE a finanční výpomoc z MF ve výši 800 000 Kč.

Vodovod Dětenice. Tato největší investice byla vyvolána znečištěním dětenických studní trichlorethylénem. Více než 80% nákladů bylo pokryto z dotací a grantů (10 482 600 Kč). V současné době provozuje obec Dětenice vodovodní síť spojující dva zdroje vody (Viničky a Brodek) a rozvody pokrývající všechny tři obce.
Splašková kanalizace a ČOV v Dětenicích (části obce Dětenice, Osenice, Brodek) byla vybudována v letech 2009-2011. Nová kanalizace v obcích Dětenice, Osenice a Brodek byla vybudována jako oddílná splašková, tedy v žádném případě nejsou napojeny do této kanalizace dešťové svody. Celkové náklady jsou 88 mil 869 tisíc korun (z toho 4 500 000 úvěr u ČS, a.s.)

Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic, svátků a obyčejů, vytváření nových tradic

V obci se dochovala tradice velikonočního klapání, koled, pálení čarodějnic, poutí a posvícení, karnevalů pro děti i dospělé.

Nově byla zavedena tradice vynášení zimy, mikulášská veselice, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromku.


Ve škole se více než 100 let uskutečňují jednou nebo dvakrát do roka školní akademie a výstavy dětských prací.

V roce 2001 odstartoval v Osenicích projekt u příležitosti 50. výročí od úmrtí významného skladatele Josefa Bohuslava Foerstra. Byl zahájen 1. ročník festivalu sborového zpěvu „Foerstrovy Osenice".

V roce 2005 zástupci občanů spolu se semilským sborem Jizeran navštívili obec Lokev ve Slovinské republice. Obě obce uzavřely partnerskou smlouvu.