Stipendijní program podporuje následující pracovní místa: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, zdravotní laborant (vše částkou 80 000 Kč) a praktická sestra (částkou 60 000 Kč).Žádosti o poskytnutí stipendia se doručují na adresu: Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín. Termín pro podání žádosti je do 8. března (pro první pololetí) a do 27. září (pro druhé pololetí).

Žadatel či žadatelka obálku viditelně označí „Stipendium – sestra 2024“.

Získání stipendia je podmíněno podepsáním budoucí pracovní smlouvy s Oblastní nemocnicí Jičín a.s. coby zaměstnavatelem. Vzor této smlouvy je přiložen k ostatním dokumentům na uvedených webových stránkách. Druhou podmínkou je aktuální potvrzení o studiu ne starší 30 dnů, vydané příslušnou školou, z něhož vyplývá, že žadatel je studentem absolventského ročníku 2023. Jinak řečeno, žadatel musí být letos studentem posledního (absolventského) ročníku. Žadatel musí být v době podání žádosti zletilý a svéprávný.

Stipendia jsou poskytována do vyčerpání alokované částky, která je správní radou NF ON Jičín stanovena pro rok 2024 na 700 tisíc Kč, tudíž počet žadatelů zařazených do stipendijního programu je limitován výší disponibilních finančních prostředků. Konečný počet žadatelů o stipendium zařazených do stipendijního programu bude schvalován správní radou. Na zařazení do stipendijního programu a na poskytnutí stipendia není právní nárok.