Zastupitelé musí ještě schválit aktualizovaný seznam zaměstnanců, kteří přejdou k Mateřské škole U Kina, rozdělení majetku (samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek), rozdělení rezervního fondu a fondu investic (základní škole zůstanou 3/4 objemu a mateřské škole 1/4 objemu), zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb, práva a závazky ze smluv, pohledávky, zásoby atd.

Obě dvě dosud spojené organizace budou tedy působit zcela samostatně. Ředitelkou MŠ U Kina byla jmenována Zlatuše Kynčlová, dosavadní zástupkyně ředitele školy. V této souvislosti také v budově základní školy letos začátkem školního roku ukončily činnost dvě třídy mateřinky, aby přenechaly místo žákům prvních tříd. (md)