Z historie SDH Valdice.O založení Sboru dobrovolných hasičů ve Valdicích měl hlavní zásluhu p. František Holec, obchodník a t. č. starosta ve Valdicích. Zároveň se starostou pracovali na založení sboru: p. Jan Pižl, občan, t. č. radní obce, p. Alfréd Vitvar, občan valdický, p. Josef Gebauer, správce školy a učitelé p. Josef Příhonský a Alois Záděra. Zahajovací schůze svolané dne 10. března 1895 se zúčastnilo 36 občanů z obce, kteří se přihlásili jako členové dobrovolných hasičů. Tito členové schválili hasičské stanovy, sepsané a upravené dle vzoru stanov sboru radimského. Provedeny volby: předsedou zvolen Josef Příhonský, místopředsedou Christ. Khun, jednatelem Alois Záděra, místojednatelem Alfréd Vitvar a pokladníkem Josef Gebauer.

Toto je znění první zprávy z pamětní knihy Sboru dobrovolných hasičů ve Valdicích. Poslechněte si nyní, jak se odvíjel život hasičského sboru a jeho členů v následujících letech. Po nesmělých začátcích, nastal v r. 1899 rozmach činnosti. V nových volbách byli zvoleni: předsedou Josef Holec (starosta obce), velitelem Richard Mareš (řezník), náměstkem Václav Vojtíšek, pokladníkem Josef Gebauer (správce školy). Obcí byla zakoupena čtyřkolová stříkačka za 650 zlatých; 9. srpna 1899 byla předána sboru a umístěna v prozatímním domku. V r. 1900 měl sbor již 21 činných členů. Po příkladu jiných spolků se konal první hasičský ples v hostinci „U Koruny".

První zásah
Dne 5. října o 2. hodině odpolední prokázal sbor pohotovost při svém prvním větším požáru na panském stavení „Na Sklepě". V r. 1901 konal již sbor praktické i pochodové cvičení. Cvičilo se v místní tělocvičně. Dne 14. července se zúčastnil prvního župního sjezdu v Nemyčevsi. V létech 1902 – 1905 bylo postaveno lezecké cvičiště na obecním pozemku, byly zakoupeny cvičné stejnokroje, členové konali hlídky na různých akcích, zábavách a divadlech. Již v této době plně spolupracovali s Tělocvičnou jednotou Sokol, hlavně s ochotnickým spolkem J. K. Tyl.

V r. 1903 bylo postaveno nové požární skladiště, které bylo umístěno pod školou naproti hostinci „U Vojtíšků" a zakoupena stříkačka s příslu- šenstvím. V dalších letech byla zakoupena část výstrojního materiálu, nová svítilna, celkem 120 m hadic a 4 díly savic po 2 m. Dále sbor zakoupil jednu berlovku od „Ústřední prodejny stříkaček" na Smíchově. Sbor zasahoval u různých požárů jak v obci, tak i v okolí. Největší byl v r. 1912 v Soudné u Mazánků. Valdický sbor byl na místě dříve než sbor z Jičína, který spoléhaje na hydrant, vůbec se strojem nepřijel. Pan Mazánek tenkrát daroval sboru 10 K.

Dne 26. července r. 1914 byla vyhlášena válka, která zasáhla do pravidelné činnosti malých sborů. Činnost hasičská ochabla, neboť celá řada členů musela na vojnu, nekonaly se žádné schůze ani cvičení.

V r. 1915, dne 15. října, vyburcoval válkou vystrašené občany oheň v 19 hodin večer, v hostinci „Koruna". Sbor se dostavil za 10 minut, obytné stavení a okolní domky byly zachráněny, ale sušárna, chlévy a stodola shořely pro nedostatek vody.

Život po válce
Když v r. 1918 skončila válka, občané se vraceli do svých domovů a s nimi se vracel znovu i život hasičského sboru. Již v r. 1919 žádal sbor obec o zřízení nějaké vodní nádrže, neboť obec měla málo vody. Následný rok 1920 byl rokem smutku, neboť zemřel zakladatel sboru, dlouholetý předseda, František Holec st., starosta obce a vzor opravdového hasiče.

Život šel však dál, a tak sbor stále naplňoval svůj odkaz. Bylo zavedeno elektrické osvětlení do hasičského skladiště, byl zakoupen jeden hákový žebřík a jeden díl hadic. Sbor se zúčastňoval župních sjezdů.

Rok 1926 byl opravdovým svátkem pro obec. Sbor pořádal župní sjezd. Dostavilo se na něj celkem 47 sborů, které měly 677 členů a 31 členek. Sousední župa z Lomnice nad Popelkou byla zastoupena 13 členy. Dlouhý průvod se za zvuku trubky odebral k pomníku T. G. Masaryka, kde byl pronesen hlavní projev. Poté byla prováděna školní cvičení se žebříky, stříkačkou a poplachové cvičení. Od r. 1927 až do r. 1933 byly nakupovány nové hadice, byla nově opravena stříkačka a byl zřízen hydrant na použití vody v případě požáru. Pro sbor byl smutný také r. 1929, kdy zemřel dlouholetý starosta a velitel sboru Václav Vojtíšek.

V dalších činnostech se sbor zúčastňoval různých cvičení. Po letech aktivní činnosti došlo k opětnému přerušení.
Nacistická okupace v r. 1939 ochromila na dlouhou dobu šesti let nejen spolkový život obce, ale i činnnost sboru dobrovolných hasičů. Byla mu uložena povinnost výcviku členů i obyvatelstva v civilní protiletecké obraně, konání různých hlídek, stálá pohotovostní služba u požární techniky a služba samaritánská.

Nová zbrojnice
Přesto byla v roce 1941 postavena nová požární zbojnice nákladem 77 tis. Kč. Sbor přispěl 7 tis. Kč, obec 26 tis. Kč, zbytek 32 tis. Kč byl získán prodejem staré zbrojnice.

Opětovné oživení činnosti přineslo osvobození v r. 1945. Pod vedením starosty sboru Gustava Pikejse a velitele Františka Floriána byla znát zvýšená a úspěšnější činnost sboru po všech stránkách. A opět byl sbor zasažen citelnou ztrátou. Roku. 1946 zemřel Emil Nechanický, zakládající člen, dlouholetý starosta, velitel a jednatel sboru. A o rok později těžké nemoci podlehl Jaroslav Vacek, dlouholetý jednatel a kronikář.

Od r. 1945 pracoval aktivně ve sboru dlouholetý funkcionář, pokladník a člen výboru p. Josef Jirsák. Sbor měl v té době 85 činných členů. Zasahovalo se u tří ohňů, vykonalo se celkem šest cvičení. Dal se opravit agregát a v r. 1948 bylo ve Valdicích provedeno velké okrskové cvičení. Dostavilo se 18 požárních sborů se 193 krojovanými muži, 24 ženami a 14 žáky.
V roce 1949 okres Jičín rozdělil mezi sbory 180 tis. Kčs na zakoupení nutného inventáře. Z této částky dostal náš sbor 60 tis. Kčs, což dalo na zakoupení 500 m hadic.

V r. 1951 se započala stavět požární nádrž u hřiště pod hruškou a v příštím roce byla dokončena. Nádrž je 6 m hluboká a 2 m široká. Již v r. 1952 byla nádrž využita při požáru v místním útvaru. V roce 1953 zemřel další významný a zakládající člen sboru, dlouholetý velitel Josef Nožička. Tohoto roku se změnil název hasičů na „Československý svaz požární ochrany".


Byla zahájena výstavba vodní nádrže na obecní návsi, s rozměry 4x4 m a hloubkou 4m.

Další léta se stále vyznačovala prevenci při protipožárních kontrolách v obytných domech, při represivní činnosti, při soutěžích, při zdolávání požárů a účasti na brigádách pořádaných obcí. Dne 13. června 1965 byl pořádán okresní den mládeže za účastí 12 družstev. Byl proveden slavnostní průvod, soutěž družstev a kopaná.

Nelítostný čas odkrajuje z doby, která je pro nás vymezena na tomto světě, a tak v r. 1966 umírá dlouholetý starosta sboru, p. Gustav Fikejs, v r. 1969 pak dlouholetý velitel sboru p. František Chudoba.

V r. 1970 přichází do sboru p. Oldřich Valenta a stává se velitelem sboru.
0 rok později je zvolen předsedou sboru p. František Pokorný a pod vedením těchto dvou členů se činnost výrazně zlepšuje.
Zakupuje se nové oblečení a nové zařízení pro sbor. V r. 1972 odešel z našich řad dlouholetý starosta a velitel, p. František Florián.

V r. 1974 se velitelem sboru stává p. František Šámal a p. Oldřich Valenta vykonává funkci místopředsedy, a od r. 1979 předsedy sboru.

V r. 1975 byla pro sbor zakoupena starší skříňová Tatra 805. V r. 1976 byl postaven sušák na hadice a zakoupena starší stříkačka na podvozku DS 16. Probíhají okrsková cvičení, kterých se zúčastňují jak muži, tak i ženy.

V r. 1978 jsme se naposledy rozloučili s velitelem a starostou p. Františkem Pokorným. Činnost sboru však i nadále pokračuje, a tak se v r. 1982 provedla generální oprava autobusu Robur, včetně čalounění a laku. Započalo se také s výstavbou nové požární zbrojnice, která byla dokončena v r. 1985. Hodnota této budovy je 1.053.000 Kčs. Slavnostně byla otevřena 9. září. A opět jedno rozloučení, v r. 1984 zemřel náš dlouholetý člen a kronikář p. Jaroslav Fiala.

Změny ve společnosti
I přes nepříznivé podmínky, které vznikly pro dobrovolné hasičské sbory v naší společnosti, v devadesátých letech po změně politického systému ve státě, tahanicích kolem přijetí nového zákona o požární ochraně a snaze upřít dobrovolným hasičům jejich historické postavení ve společnosti, se dá říci, že náš sbor i v tomto těžkém období obstál a činnost sboru neustala.

V roce 1986 nám byla přidělena automobilová stříkačka CAS 25. O dva roky později jsme provedli výměnu autobusu Robur za autobus ŠL 11. Finanční prostředky, které chyběly do částky 55 tisíc Kčs, zapůjčili někteří členové.

V 80. letech byl při našem sboru založen oddíl „Mladých požárníků", pod vedením p. Milana Fikara, s pomocí p. Jaroslava Kozáka, Miroslava Derevlanyho a Rudolfa Nájemníka. Mladí hasiči se dobře zapojili do výcviku a účastní se různých soutěží v požárním sportu, kde dosahují velmi dobrých výsledků. V r. 1986 přechází do dorostu první odchovanci, kteří se pod vedením p. Šámala, p. Válka a p. Kabeláka velmi dobře a cílevědomě pňpravují pro další činnost.

Již v roce 1987 naši chlapci postupují z okresního kola do kola krajského, které se konalo v Broumově, a obsadili zde druhé místo. O rok později v Žamberku mají dokonce na vítězství po vyhrané sportovní soutěži, ale k celkovému vítězství jim chybělo několik dobrých hodů granátem. Mládež se postupně zapojuje do činnosti našeho sboru. Účastní se různých druhů soutěží, výcviků, prevence, ale také kulturní činnosti a postupně doplňuje střední věkovou generaci našeho sboru. Závodí i na soutěžích dospělých v rámci okrsku.

V r. 1990 vzniká Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je právním nástupcem Svazu požární ochrany a členové požárních sborů jsou opět nazýváni hasiči.

Úspěchy v soutěžích
Naši mladí hasiči obsazují v okresních soutěžích přední místa, až postupně v r. 1992 okresní kolo vyhrávají a v oblastním kole v Pardubicích se umísťují za velké konkurence na 6. místě. V roce 1994 znovu postupují do oblastního kola, konaného v Hradci Králové, a vybojovali zde pátou příčku. V témže roce naše dívky doplňují družstvo Železnice a této soutěže se také účastní. V r. 1995 opět postupují jak muži, tak ženy do oblastního kola. Mládež se aktivně zapojuje do práce v organizaci a zúčastňuje se všech námi pořádaných kulturních akcí. Velkou měrou se podíleli na organizování a přípravě Národního plesu hasičů v r. 1993. Mladí jsou členy zásahových družstev a vyjíždí s naší jednotkou k požárům v naší oblasti. Za zmínku stojí výjezd v prosinci r. 1994 do Radimi k požáru rodinného domku Okál, kde se prováděl zásah a evakuace věcí z domu.

A zase jedna citelná ztráta. V r. 1992 nás navěky opustil Jaroslav Jeník, dlouholetý člen a velký organizátor všech akcí, nejen našeho sboru, ale i dalších spolků. V r. 1993 je do funkce starosty sboru zvolen p. Petr Bureš.

V roce 1997 se proprvé zúčastnil kolektiv našich dívek kvalifikace ČR v soutěži CTIF v Nymburce. Soutěž probíhala ve dvou kolech a naše děvčata se umístila na pěkném 5. místě. Po skončení této kvalifikace bylo družstvu z Valdic nabídnuto reprezentovat Českou republiku na mezinárodním táboře v Rakousku. I přes nepřízeň počasí si děvčata vedla velmi dobře a z 2500 kolektivů Mladých hasičů, a přes neznalost řeči, obsadila krásné 15. místo. Při těchto závodech sklízela děvčata úspěchy i v jiných nehasičských sportech (kopaná nebo košíková).

V r. 2000 dostaly valdické dívky pozvání na soutěž do Horního Rakouska ve městě St. Florian, kde jako jediné družstvo žen mezi muži získaly stříbrné odznaky odbornosti. Poctou pro naše družstvo bylo, že vedly průvod na stadion, kde je pozdravil rakouský prezident.

Do Rakouska jsme se podívali ještě jednou, a to v r. 2004, kdy jsme byli pozváni do města Scharding. Zde bojovalo družstvo dorostenek a družstvo žen. I přesto, že disciplíny v Rakousku jsou proti našim rozdílné, dokázala se děvčata připravit velmi dobře. V konkurenci 1500 dětských kolektivů a 2500 kolektivů dospělých si naše závodnice získaly rozhodčí i závodníky z konkurečních družstev a vybojovaly bronzové odznaky odbornosti. Mimo soutěžních disciplín mysleli organizátoři i na kulturu, a tak jsme navštívili solné doly a jiné kulturní památky. Odpoledne pak dívky pochodovaly při slavnostním nástupu všech družstev ve městě Scharding.

Mládež
Práci s mládeží se v našem sboru věnuje hodně pozornosti, a tak se kolektiv mladých hasičů pravidelně zúčastňuje různých soutěží, kde dosahují solidních výsledků. Od září 2001 převzali vedení kolektivu valdických mladých hasičů p. Martin Románek a p. Michal Nazarevič, protože dlouholetý trenér p. Milan Fikar se zaměřil na družstvo žen a družstvo dorostenek. Děti dobře reprezentují náš sbor na různých hasičských i mimohasičských aktivitách.

V r. 2003 náš sbor opět utrpěl těžkou ztrátu, protože nás navždy opustil ve věku nedožitých 95 let náš nejstarší člen p. Rudolf Jíra. Pan Jíra byl do poslední chvíle činným členem a všemožně podporoval naši hasičskou mládež, pro niž byl vzorem skutečného hasiče.

V r. 2007 zemřel náš velmi činný a zasloužilý hasič p. Stanislav Morávek, bývalý velitel okresního výboru a sboru.
Dalším velkým milníkem se stává r. 2009, kdy je pořízeno nové výjezdové vozidlo CAS 20 na podvozku Tatra T- 815. Vozidlo zakoupila obec Valdice z vlastních zdrojů. Zdlouhavými jednáními s Ministerstvem vnitra ČR se nám nakonec podaňlo sehnat dotaci ve výši 2,5 milionu Kč, která částečně pokryla náklady na zakoupení tohoto vozu. Nová tatra byla slavnostně pokřtěna a při této příležitosti náš sbor uspořádal velkou společenskou akci, které se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství hostů.
V r. 2010 jsme si, opět ve spolupráci s obcí Valdice, nechali zhotovit slavnostní vyšívaný prapor, který je ozdobou na všech slavnostních akcích. Částečně se na úhradě celkové částky podílela i Nadace pro podporu hasičského hnutí v Přibyslavi, která nám poskytla grant ve výši Kč 10 000 Kč. Prapor byl slavnostně vysvěcen a při té příležitosti jsme opět uspořádali velkou společenskou akci, se slavnostním průvodem, za doprovodu dechové hudby ze Skutče. Akce byla zakončena krásným ohňostrojem.

V rámci SDH Valdice pracují družstva mužů, veteránů a mládeže a částečně se obnovila i činnost družstva žen. Tyto kolektivy se účastní většiny pohárových soutěží na okrese Jičín i mimo něj. Družstvo mužů v pohárové soutěži v r. 2013 obsadilo třetí místo a družstvo veteránů místo druhé. V r. 2014 družsto mužů skončilo na 2. místě a družstvo veteránů dokonce zvítězilo.
I nadále se věnujeme práci s mládeží, kdy v r. 2013 vzniklo družstvo přípravky, které pracuje pod vedením p. Milana Fikara a p. Veroniky Suttnerové.

V r. 2014 umírá dlouholetý člen, strojník a revizor sboru p. Miroslav Judl. Další ranou bylo úmrtí rovněž dlouholetého clena p. Miroslava Vacka. Tyto ztráty nejsou jediné; zemřel i dlouholetý člen výboru, řidič-strojník p. Miloš Khun, dále p. Květoslava Khunová, bývalá hospodářka sboru. Zemřel i p. Miloš Vejnar, dlouholetý člen, revizor sboru. A v neposlední řadě také p. Radovan Šulc, jednatel sboru, který k nám přišel od hasičů ze Studence.

Ve spolupráci s obcí Valdice došlo k postupnému budování základny na hasičském hřišti. Byla vybetonována základna pro požární útoky. Připravila se také pevná základna pro umístění budovy s pergolou, která bude sloužit ke všem kulturním, sportovním a společenským akcím v obci. Byl vykopána jáma a umístěn suchovod pro doplňování kádě. Pořídila se nová plechová garáž pro skladování překážek a věcí, potřebných k soutěžní činnosti.

V posledních dvou letech se nám podařilo obnovit starý zvyk oslav „Masopustu" s průvodem masek a zakončený taneční zábavou ve vinárně KD Valdice, který se těší velké oblibě u občanů obce.

Členové sboru se od r. 1995, pravidelně účastní všech kulturních, společenských i sportovních akcí, které se konají v rámci okrsku. Někteří členové jsou aktivně zapojeni ve vedení výboru okrsku a aktivně pomáhají tyto akce organizovat. Stávající starosta SDH Valdice p. František Šámal je zároveň starostou okrsku.

Zásahová jednotka obce Valdice pravidelně vyjíždí ke všem událostem, vyhlašovaných Krajským operačním střediskem v Hradci Králové. Jezdí se jak v našem zásahovém obvodu, tak i mimo něj. Jednotka je vybavena na velmi vysoké úrovni, její členové se pravidelně školí, aby splňovali vysoké nároky na ně kladené.

Začátkem t. r. odstoupil z rodinných důvodů dlouholetý starosta sboru p. Petr Bureš a na jeho místo byl zvolen nový starosta p. František Šámal, který po 40 letech ve funkci velitele sboru i výjezdové jednotky tento post uvolnil. Velitelem sboru se stává p. Lubomír Kabelák a velitelem výjezdové jednotky p. Radek Drobný. Tím došlo na takto významných funkcích k omlazení, což jistě přinese nové možností pro jednotku i sbor.

V r. 2014 jsme si pořídili, též s přispěním obce, univerzální časomíru pro výcvik soutěžních družstev mužů, veteránů, žen i mládeže. Bylo pořízeno nové technické vozidlo, za vysloužilý akumulátorový vozík Balkancar, a to Ifa Multicar, která jej musí plně nahradit.

V rámci oslav 120. výročí založení SDH Valdice, nám bylo svěřeno pořádání Okresní soutěže mládeže, které sestává z branného závodu, který se běhá na podzim, a II. kola, které se pořádá na jaře.

Branný závod proběhl v areálu střelnice pod Zebínem a jarní kolo jsme pořádali na fotbalovém a hasičském hřišti. Akce si vyžádala zvýšenou aktivitu našich členů, kterým za vydatnou pomoc velmi děkujeme.
Závěrem chceme říci, že jsme se těmito několika odstavci snažili shrnout dlouholetou a bohatou činnost našeho sboru, který v žádném případě neustává ve své činnosti a vyvíjí snahu, aby to vše, co vzešlo z odkazů našich zakládajících a dalších členů, nebylo zapomenuto.

Přehled vedoucích funkcionářů valdického hasičského sboru:
Starostové – předsedové
1895 - 1899 Josef Příhonský
1899 – 1902 František Holec, st.
1903 – 1903 František Můller
1904 – 1905 Václav Vojtíšek
1906 – 1920 František Holec, st.
1928 - 1933 Emil Nechanický
1934 – 1946 Gustav Fikejs
1947- 1950 Josef Vítek
1951 – 1970 František Florián
1971 – 1978 František Pokorný
1979 – 1992 Oldřich Valenta
1993-2014 Petr Bureš
2015 – František Šámal

Velitelé:
1895 – 1898 Christián Khún
1899 – 1899 Richard Mareš
1900 – 1903 Christián Khún 1904- – 1905 František Holec, st.
1906 - 1913 Emil Nechanický
1921 – 1943 Josef Nožička
1944- 1946 František Florián
1947 – 1954 František Chudoba
1955- 1955 Josef Vítek
1956 – 1960 František Pokorný
1961 – 1970 Stanislav Morávek
1971 – 1973 Oldřich Valenta
1974 – 2014 František Šámal
2015 – Lubomír Kabelák

Výbor SDH Valdice v r. 2015:
Starosta: František Šámal
Velitel: Lubomír Kabelák
Jednatel: Miloslav Bret
Strojník: Miloslav Bret
Hospodář: Martin Románek
Referent prevence: Michal Nazarevič
Referent mládeže: Martin Románek
Referentka žen: Jana Neumannová
Referent MTZ: Milan Špalek
Člen výboru: Václav Kraus, Petr Vágenknecht, Petr Bureš
Revizní rada: Radek Drobný, František Válek, Jana Lorencová.

Jednatelé:
1895 – 1899 Alois Záděra
1899 – 1905 Emil Nechanický
1906 – 1924 František Holec
1925- 1946 Jaroslav Vacek
1947 – 1951 Antonín Láska
1952 – 1956 Marie Jirsáková
1957 – 1976 Otomar Maťátko
1977 – 2005 Miloš Vejnar
2005 – 2008 Radovan Šulc
2008 – Miloslav Bret

Výjezdová jednotka obce Valdice:
velitel jednotky: Radek Drobný
zástupci velitele: Lubomír Kabelák, František Šámal
velitel družstva: Michal Nazarevič
řidiči- strojníci: Martin Románek, Milan Špalek
řidiči: Václav Drbohlav, Milan Fikar
strojník: Miloslav Bret
hasiči: Jiří Špína, Petr Bureš, Petr Vágenknecht, Ondřej Hlava, Tomáš Dubský, Tomáš Mikšík, Petr Neumann, Radek Mizera, Adam Vlk, Jan Medlík, Karel Bret, Lukáš Rychna, Ladislav Šiška.    SCH Valdice