Ještě poslední listopadové číslo vyzývalo ke klidu a varovalo protestující před použití síly.

Vybíráme úryvky článků z pátku 1. prosince:
Učíme se vést dialog
V předvečer generální stávky se také v Jičíně konal mítink na Gottwaldově náměstí. Lidé se tak scházeli pravidelně v předešlé dny, ale nejen v Jičíně, i v jiných městech našeho okresu vystoupili studenti, zástupci vysokých škol, pražští herci, zástupci politických stran, Národní fronty a další. Všem byl dán hlas, někteří byli přijati s nadšením, jiní byli vypískáni. Musíme se učit vést dialog a naslouchat všem názorům. V pondělí toto dění vyvrcholilo generální stávkou, které se zúčastnila valná část obyvatel Jičína i jeho okolí. Stávkové výbory podpořily hnutí a tam, kde vytvořeny z různých důvodů nebyly, lidé šli také. Spousta rezolucí, prohlášení i osobního vyjádření daly jasně najevo, že se staví plně za studenty(…)

(…) V odpoledních hodinách se sešli zástupci KSČ, státních orgánů, politických stran a Národní fronty spolu s nově ustaveným Občanským fórem v Jičíně na společném zasedání. Projednávali nezbytné organizační záležitosti a dohodli se na další schůzce na dnešní odpoledne.

Naše stanovisko
Okresní noviny Předvoj jsou týdeník, nemohou tedy pružně reagovat na dění těchto dnů, jak bychom chtěli, přesto ale nechceme zůstat stranou nebo vyčkávat. Plně se zapojit do událostí a čtenáře pravdivě informovat o tom, co nás nejvíce zajímá, co je pro nás podstatné právě v našem okrese. Popis pražských událostí od 17. listopadu 1989 sledoval jistě každý z nás. Musíme si však všichni uvědomit, že to nejsou pouze pražské události. Každým dnem a každou sekundou se stávaly postupně věcí nás všech, celého národa…

(…) Pomozte nám svými příspěvky poukazovat na klady i nedostatky stávajícího systému, který přes veškerou snahu v malém městě nějaký čas přetrvá. Doufejme, že se najdou v pravém slova smyslu odvážní lidé a pomohou vést dialog v našem okrese se stranickými a hospodářskými orgány. Jsme okresní stranický tisk, věříme, že v našem okresním výboru KSČ a v ostatních politických stranách, organizacích Národní fronty, dojde ke zformování vnitřně přesvědčených lidí, schopných soudruhů a soudružek, dělníků, rolníků, pracující inteligence a všech ostatních, které konečně vyústí ve spolupráci se všemi i nově vzniklými organizacemi. Rádi bychom dali slovo všem vrstvám obyvatelstva, kteří to myslí s naším okresem poctivě a nechtějí se schovávat za fráze jako dosud. Doufejme, že spousta řadových komunistů spolu s celou dělnickou třídou svou poctivou, příkladnou a nezištnou prací stranu ozdraví a vrátí jí čestné jméno.

Zachovejme klid a rozvahu
Dne 28. listopadu 1989 se v Jičíně uskutečnilo plenární zasedání okresního výboru Národní fronty. Projednalo současnou politickou situaci ve společnosti a uskutečnilo kádrové změny ve složení tohoto orgánu.
Z funkce předsedy OV NF byl uvolněn soudruh Jan Beneš a do této funkce byl zvolen soudruh Jiří Rejmont. Z funkcí místopředsedů byli uvolněni soudruzi Václav Ort a Ladislav Horák. Do funkcí místopředsedů byli nově zvoleni bratr Josef Krejčí, předseda okresního výboru Československé strany lidové a bratr Antonín Neuman, předseda okresního výboru Československé strany socialistické. Plenární zasedání OV NF vyslovilo plnou podporu socialismu v ČSSR a novému vedení Komunistické strany Československa v čele se soudruhem Karlem Urbánkem (…)

(…) Oceňujeme aktivitu studentů, občanů, pracujících, členů KSČ, ČSL, ČSS, bezpartijních a věřících občanů, kteří svými postoji napomáhá současně i k ozdravění naší společnosti, k urychlenému prohloubení její demokratizace a postupu přestavby. Národní fronta je otevřená hnutím, která vyrostla z občanské iniciativy, bude vyjadřovat pluralismus názorů, programů a zájmů při zachování principů socialismu a Ústavy ČSSR. Odsuzujeme zásah pořádkových sil 17. listopadu 1989 v Praze jako vážnou politickou chybu a požadujeme urychlené šetření. (…)