Protože ulice Na Celné je výpadovkou směrem na hrad Kost, budou práce ve špičce sezony v červenci a srpnu přerušeny a pokračovat budou zase na podzim. Položení nové kanalizace zasáhne až do Turnovské ulice a části ulice Jeřábkovy, kam se výkopové práce přesunou po dobu letních prázdnin.

„Snažíme se dohodnout s vodohospodářskou společností, aby provedla protažení kanalizace v ulici Boleslavská, případně až po západní stranu náměstí. Zatím připadají v úvahu dvě varianty: při souhře několika příznivých okolností bychom mohli díky rychlému schválení projektu k realizaci přistoupit už na podzim. Pokud se ale příprava a schvalování projektu pozdrží, jeví se jako pravděpodobné, že začneme až v příštím roce," vysvětluje starosta Lubor Jenček.

Stavebníkem by byla Vodohospodářská společnost Jičín, podíl města by spočíval ve finančních příspěvcích na kanalizační přípojky a na veřejné části přípojek vodovodních. U kanalizace z ulice Boleslavská na náměstí by pak město zainvestovalo i správku silničního povrchu.

Vodovodní a kanalizační síť v Sobotce pokrývá sedmdesát procent města. Během posledních patnácti let se do její obnovy a budování včetně čistírny odpadních vod investovalo víc než sto padesát milionů korun. Až na výjimky patří jak kanalizace, tak vodovody vodohospodářské společnosti, která je spravuje a vybírá i vodné a stočné.

Problematické je zajištění vody do místních částí. Během loňského katastrofálního sucha jejím nedostatkem přilehlé obce zásadně trpěly, situace byla vážná zejména v Zajakurech. „Tato zkušenost pro nás byla významnou pohnutkou, abychom se zásobováním vodou podrobněji zabývali. Vize dovléci do těchto odlehlých a především rozvleklých částí vodovod a dobrat se toho, aby spotřeba byla taková, aby voda v potrubí nestárla a nedocházelo k jejímu znehodnocení, je složitá. Je potřeba zvážit, jak daleko je to od převaděče a kolik obyvatel se teoreticky připojí. V tomto smyslu by bylo dovedení vodovodu vhodné ještě tak do Hlavic a Kdanic. Stéblovice a Zajakury už jsou problematické," popsal nelehkou situaci starosta Jenček.

Řešením v posledně zmíněných obcích by mohlo být vytvoření vrtaných studní u každé nemovitosti. Město zvažuje, že by na jednotlivé studny poskytlo majitelům významnější finanční příspěvek v řádu desítek tisíc korun. „V tuto chvíli jsme nechali zpracovat studii, která by řešila pro každou místní část několik variant – zaprvé zajištění místního zdroje s úpravnou vody a rozvlečení vodovodu po obci nebo zadruhé dovedení vody z hlavního soboteckého vodovodu a rozvlečení po obci. Třetí variantou je pak zmíněná tvorba jednotlivých místních studní. Materiál je už zpracován, proveden byl i rozbor studní, tak aby se zmapovala kvalita vody," informoval starosta Lubor Jenček.

Zahájení a provedení prací je reálné nejdříve v příštím roce.