Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,14 milionu Kč byla z fondů EU – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 918 tisíc Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 54 tisíc Kč.

Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 126 GJ, což odpovídá roční úspoře 41 tun kysličníku uhličitého.   Zdena Richterová