Přírodní památka Veselský háj, která leží v katastrálních územích Vysoké Veselí, Staré Smrkovice, Chotělice, Smidary a Velešice na hranicích okresů Jičín a Hradec Králové, má rozlohu 444 hektarů.

„Lokalita je významná cenným lesním ekosystémem dubohabřin s dubem letním a poskytuje vhodné podmínky pro silně ohrožené druhy rostlin, jako hvozdík pyšný, kosatec sibiřský a další zvláště chráněné druhy," řekl Jan Tippner, krajský radní zodpovědný za oblast životního prostředí.

Cílem soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 je zabezpečit ochranu planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

„V oblasti je i rybník Smrkovák, kde se vyskytuje žába kuňka a hnízdí zde řada význačných ptáků jako rákosník, cvrčilka. na lukách nám roste vzácný kostival," přibližuje oblast starosta Vysokého Veselí Luboš Holman. Chráněné území se nachází nad městem směrem k Chotělicím.