„Povinná školní docházka se týká šestiletých dětí. „Dosáhne-li dítě šesti let v období od září 2019 do konce června 2020, může být zapsáno, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud školské poradenské zařízení dá doporučení,“ upozorňuje na výjimky šéf odboru školství Miroslav Kazda. Ředitel základní školy také může rozhodnout o odkladu povinné školní docházky, požádá-li o to zákonný zástupce.

Co se týká mateřských škol, termín je stanoven na 15. května. „Zákon rodičům neukládá povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání, avšak s jednou důležitou výjimkou. Předškolní vzdělávání je povinné v posledním roce dítěte před začátkem povinné školní docházky. Týká se to tedy dětí, které dosáhnou věku pěti let před prvním dnem nového školního roku,“ zmiňuje Kazda. Zdůrazňuje, že do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhly věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Každá z mateřských škol má stejně jako základní školy stanovenou spádovou oblast. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit potvrzenou od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným očkováním,“ připomíná Miroslav Kazda.

Jičínské čtyři základní školy nyní navštěvuje 2214 žáků a do pěti městských mateřských škol dochází 633 dětí.