V minulosti byly pokáceny bez náhrady některé stromy na náměstí Jiřího z Poděbrad, které již byly dožilé nebo ohrožovaly bezpečný pohyb osob, popřípadě byly z hlediska estetického nehodnotné. Jednalo se o suché kulové javory a višně chloupkaté, které i svými kořeny narušovaly dlažbu na chodnících. Nyní konečně nastala doba vizuální přeměny, která spočívá v nové koncepční dosadbě kulových javorů po celém obvodu náměstí. Tyto práce budou obsahovat vyfrézování a odstranění starých pařezů a výsadbu nových stromů vč. „předláždění“ části porušených chodníků kořenovým systémem. Město již vybralo zhotovitele a počítá se se započetím těchto prací již v polovině března tohoto roku.

Jen pro zajímavost: Z městské kroniky se dozvíme, že kulovité javory v prostoru hořického náměstí se nacházejí již přes 107 let. Citace: „Nákladem obecním vysázena byla v polovici dubna 1908 na západní straně náměstí Jiřího z Poděbrad podél chodníků řada (44) javorů kulovitých. Vysazování přítomni byli žáci III. třídy měšťanské školy a dostalo se jim od zahradníka Břetislava Dmycha praktických pokynů o seřezávání kořenů a koruny.“

„V druhé polovici měsíce dubna 1909 byly nákladem obce hořické vysázeny kulovité javory na východní straně náměstí Jiřího z Poděbrad…“

Z výše uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, že již našimi předky byly kulovité javory s jasnou kompozicí a záměrem vysázeny již na počátku 20. století v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad a dále se uplatňovaly ve 20. i 30. letech jako jednotný prvek ve všech nově vznikajících významných lokalitách v Hořicích (stromořadí v tzv. Vilové čtvrti — ulice Erbenova, významná spojnice centra města s nádražím — Husova třída, koncipovaná zeleň — stromořadí ulice Vrchlického, Barákova atd.).

Společně s výše uvedenými pracemi budou dále odstraněny suché a nevhodné stromy v parčíku v severní části náměstí. V první fázi se jedná o dvě lípy a tři slivoně. Ty budou pokáceny již tento pátek tj. 8. 3. 2019, proto všechny obyvatele prosíme o dodržování dopravních omezení i trpělivost. Ostatní dožilé stromy v této lokalitě budou vykáceny na podzim. Místo nich město taktéž počítá s adekvátní výsadbou nových stromů. Letos na jaře se jedná o vysázení 6 ks nových lip, a v další etapě budou výsadby probíhat dle zpracovaného projektu v časovém horizontu podzim tohoto a jaro příštího roku.

Stavební obnova centrálního prostoru v severní části náměstí Jiřího z Poděbrad (v rozsahu okolo kašny a před Městským muzeem) bude spočívat zejména v předláždění již dožilých zpevněných ploch (bude použita žulová „mozaiková“ dlažba), nasvícení kašny a instalování nového mobiliáře. Tyto úpravy budou zahájeny hned v příštím týdnu tj. v úterý dne 12. 3. 2019 a budou probíhat do konce dubna. Zbylá část bude realizována v návaznosti na řešení zeleně tj. na podzim letošního roku nebo nejdéle na jaře roku 2020. Samozřejmě nyní dojde k uzavření celého prostoru pro veřejnost vč. části parkoviště, kde bude zřízeno zázemí stavby a proto prosíme všechny obyvatele i návštěvníky Hořic o dodržování všech uzavírek a trpělivost při realizaci.

Pevně věříme, že po dokončení bude celý prostor provozně mnohem bezpečnější i esteticky hodnotnější a bude hojně využíván pro potřeby místních i návštěvníků našeho města.

Martin Pour