Skutečný plánovaný objem zpracované suroviny za rok je 21 000 tun (záměr byl při posuzování vlivů na životní prostředí zafixován na této kapacitě a ve stanovisku Krajského úřadu, odboru životního prostředí, jakožto v projektové dokumentaci pro územní řízení je tato skutečnost uvedena). V bioplynové stanici nebudou zpracovávány kejda, exkrementy z chovu drůbeže a uhynulá zvířata.

Hlavními složkami odpadu by měly být – biologicky rozložitelný komunální odpad (např. vytříděný odpad z domácností), kaly z ČOV, zelená tráva ze zahrad a veřejných prostranství, siláž a zemědělské bioodpady, odpady ze zpracování masa a prošlé potraviny jako ovoce, zelenina, mléčné a pekárenské výrobky. Denně poveze tyto suroviny do bioplynové stanice sedm až osm aut.

Investorem celé akce je společnost Orchideus, nikoliv firma ZO ČSOP Křižánky. Ta nemá se záměrem nic společného. Omlouváme se za mylné uvedení informace ve středečním článku o bioplynové stanici. Citace ohledně bývalého starosty Martina Puše nebyla z úst Vojtěcha Drahoňovského.