V posledních dnech měsíce října 2023 bylo v rámci projektu "Péče o zemědělskou krajinu" instalováno 50 speciálních budek pro dutinové pěvce, a to ve třech klíčových lokalitách. Tyto lokality zahrnují park v Dolní Nové Vsi (za hasičskou zbrojnicí), lázeňský park Lázně Bělohrad (Jínova ulice) a obvod rybníka Pardoubek. Budky jsou evidovány pod čísly 351-400.

Instalace hnízdních budek v těchto lokalitách poskytuje jedinečnou možnost oživení populace ptačích druhů. Kvalita a množství hnízdních příležitostí v krajině mají zásadní vliv na úspěšnost hnízdění a následnou obnovu jejich populací. Vyvěšování ptačích budek ve vhodných lokalitách k tomuto účelu efektivně přispívá. Cílem je nahradit nedostat přirozených dutin a přilákat ptáky i další dutinové živočichy zpět do krajiny. Množství vyvedených mláďat dává základ pro utváření početného společenstva pěvců v lokalitách, které jsou nedílnou součástí naší krajiny. Mezi typické lokality patří například remízky, stromořadí podél cest a vodotečí, aleje a parky.

Druhové zastoupení

Projekt se zaměřuje na několik druhů, mezi které patří:

Sýkora koňadra: Nejhojnější druh v listnatých i smíšených porostech nižších poloh. Hnízdní budky mohou výrazně zvýšit její početnost.
Sýkora modřinka: Převážně stálý druh, vyskytující se v listnatých a smíšených lesích, zahradách, parcích a stromořadích.
Sýkora babka: Osídluje především prosvětlené listnaté nebo smíšené porosty a jejich okraje, ráda se vrací na původní stanoviště, ale přijímá i umělá hnízdiště.
Vrabec polní: Vyskytuje se v prostředí otevřené zemědělské krajiny, ale i ve vesnicích, parcích a kolem vodních toků.
Konipas bílý: Hnízdí v (polo)dutinách na skálách i v budovách, ale přijímá i umělá hnízdiště v podobě budek.
Červenka obecná: Vyskytuje se v houštinách poblíž lidských sídel v parcích a zahradách, ráda zahnízdí v umělých dutinách.

Pro další rozšíření projektu a usazení nových generací pěvců se nabízí lokalita Bažantnice, která navazuje na stávající linii kolem obvodu rybníka Pardoubek.

Nalezená ptáčata potřebují klid a péči. Je důležité nezasahovat do jejich přirozeného prostředí. Prosíme, ptáčata nesbírejte (jejich rodiče se o ně svědomitě starají), dopřejte jim klid a nenechávejte volně pobíhat své psí mazlíčky. Kontrola a čištění budek bude probíhat vždy na jaře a na podzim.

S podporou všech místních obyvatel můžeme společně napomoci růstu a obnově populace těchto krásných ptáků.