Posluchači jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Studium probíhá kombinovanou (dálkovou) formou přímo v Jičíně jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Dle informace Miroslava Kazdy, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy, jsou pro výuku využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku a Základní školy 17. listopadu.

Bližší informace o způsobu přihlášení se ke studiu a univerzitním vzdělávání v Jičíně naleznete na http://vs.jicin.cz/.
Pro další informace můžete volat na telefonní čísla 493 524 767, 493 545 200. 

INFORMACE O MOŽNOSTECH UNIVERZITNÍHO STUDIA V JIČÍNĚ


Konzultační středisko v Jičíně
PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 ZAHÁJENO
Studium probíhá kombinovanou (dálkovou) formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně. Následuje zkouškové období. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, Základní školy 17. listopadu (učebna s interaktivní tabulí) a učebna v objektu MěÚ Jičín. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu. V Jičíně studuje v průměru 200 studentů z celé České republiky.
Obecné informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách získáte:
http://vs.jicin.cz/

Provozně ekonomická fakulta ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK JE AŽ 20. 8. 2012.
Posluchači jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Studuje se obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
a) Bakalářský studijní program
Standardní délka studia je 3 roky. Tento bakalářský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent bakalářského studijního programu získá titul bakalář (Bc.).
b) Navazující magisterský stupeň
Standardní délka studia je 2 roky. Absolvent tohoto studijního oboru získá titul inženýr (Ing.). Od akademického roku 2008/2009 začala v Jičíně výuka 4. ročníku (= 1. ročník navazujícího magisterského studia) a od roku 2009/2010 již probíhá studium obou magisterských ročníků.
Bližší informace o fakultě získáte: http://www.pef.czu.cz/

Ekonomická fakulta TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
JE JIŽ PO TERMÍNU PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK (byl 16. 3. 2012).
Studuje se obor: Podniková ekonomika – Bakalářský studijní program
Standardní délka studia je 3 roky. Tento bakalářský studijní obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent bakalářského studijního programu získá titul bakalář (Bc.).
Bližší informace o fakultě získáte: http://www.ef.tul.cz/

Ing. Miroslav Kazda, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Město Jičín - Městský úřad v Jičíně, tel. 493 545 200, 737 273 586

UNIVERZITNÍ STUDIUM V JIČÍNĚ - HISTORIE:

Univerzitní studium započalo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy zahájili studium studenti prvních ročníků bakalářského studia. V současné době v Jičíně působí dvě univerzity a jejich tři fakulty. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci, která je zastoupena Hospodářskou a Pedagogickou fakultou a dále Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která má v Jičíně Provozně ekonomickou fakultu.
Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, resp. semináře) jednou za 14 dní v pátek a v sobotu. Následuje zkouškové období. Jako prostory pro výuku jsou využívány dvě univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, dále učebny univerzity v Základní škole 17. listopadu a prostor zasedací místnosti MěÚ Jičín. V Jičíně celkem studuje přes 200 studentů.
Sobota 28. června 2008 byla pro Jičín a jeho univerzitní studium obzvláště významná. Ve více jak 700-leté historii města proběhla první univerzitní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Slavnostní promoce se uskutečnila v Porotním sále Valdštejnského zámku za přítomnosti prorektora, děkanů a proděkanů fakult, členů Vědecké rady a řady dalších významných hostů. Celkem 20 absolventů studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, byl udělen akademický titul „bakalář". V příštím akademickém roce 2008/2009 opět otevírá Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci 1. ročník bakalářského studia.
Dalším historickým milníkem pro Jičín bude 4. říjen 2008, kdy proběhne v Porotním sále Valdštejnského zámku slavnostní otevření „Kurzu celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia", obor Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studentům tedy bude v Jičíně umožněno získat po bakalářském i magisterské vzdělání.
Zájem o univerzitní studium v Jičíně rok od roku stoupá. Z kapacitních důvodů jsme pro akademický rok 2008/2009 byli bohužel schopni pokrýt jen cca 70 % žádostí. Věřím, že se do budoucna podaří v prostorách zámku realizovat další vhodné učebny a tím umožnit rozvoj univerzitního studia v Jičíně.

Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

UNIVERZITNÍ STUDIUM - Konzultační středisko v Jičíně
PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK ZAHÁJENO


Obě univerzity, které mají v Jičíně své konzultační středisko, již vyhlásily přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012. Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) přímo v Jičíně jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, Základní školy 17. listopadu a učebna v objektu MěÚ Jičín. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu. V Jičíně studuje okolo 200 studentů z celé České republiky. Bližší informace o přijímacích řízeních a univerzitním vzdělávání v Jičíně naleznete na http://vs.jicin.cz/ .
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Jedná se jak o bakalářský studijní program - absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.) tak i navazující magisterský stupeň - absolvent tohoto programu získává titul inženýr (Ing.). Přihlášky je možno podávat do 20. srpna 2011.
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Podniková ekonomika. Jedná se o bakalářský studijní program. Absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.). Přihlášky je možno podávat do 15. března 2011.
Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci vyhlásila přijímací řízení pro studijní obory Speciální pedagogika pro vychovatele a Speciální pedagogika předškolního věku. Jedná se o bakalářské studijní programy. Absolventi těchto programů získávají titul bakalář (Bc.). Podmínkou pro místo studia v Konzultačním středisku v Jičíně je min. počet 15 studentů. Navazující magisterský stupeň je v akreditačním řízení, rozhodnutí by mělo být vydáno v cca polovině měsíce února 2011. Přihlášky je možno podávat do 31. března 2011.

Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy