Problém s volně pobíhajícími psy se podle starosty táhne už od devadesátých let. Jejich chovatel byl po právní stránce zbaven způsobilosti k právním úkonům a zastupuje ho opatrovník, kterým je obec Vysoké Veselí. Proč ani obec nedokáže ochránit své občany a také týraná zvířata, na to Luboš Holman odpovídá:

„Psi se drží v bývalém cukrovaru a na nádraží, kde volně pobíhají a útočí na lidi. Muž se střídavě pohybuje na těchto adresách. Zvířat má nepočítaně. Když mu je sebereme, pořídí si další," krčí Holman bezradně rameny nad zoufalou situací.

Týraní psi ve Vysokém Veselí.Koncem března se podařilo část psů dotyčnému odebrat a umístit ve spolupráci s občanským sdružením Toulavé tlapky do náhradní péče. O přemístění psů se podle Holmana postarala především přestupková komise v Jičíně a obec.

V pátek putovalo z Vysokého Veselí k pečovatelům dalších devět psů, a to za asistence státní policie, a to kvůli agresivitě chovatele. „Za těchto podmínek tomu nedokážeme zabránit. Jakmile psy odebereme, muž si sežene další," líčí tristní situaci Holman. 

Obec nyní doufá, že poplatky za péči o psy jí pomůže uhradit stát, stejně jako jejich transport.
„Do jičínského útulku nám zdecimovaná zvířata nevezmou, tak jsme rádi za spolupráci s pražským sdružením Toulavé tlapky," tvrdí Holman.

Podle něho jde zatím o nekonečný příběh, pomoci by mohl jedině soudní příkaz.

ZÁKROK VETERINÁŘŮ

Případem se zabývali i veterináři. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (KVSH) provedla šetření na základě obdrženého podnětu už v loňském roce.

„Majitel zde choval psy za zcela nevyhovujících podmínek, de facto na smetišti. Chovateli byl uložen závazný pokyn na odstranění nedostatků. Následnou kontrolou letos v únoru bylo mimo jiné zjištěno, že počet chovaných psů se oproti roku předchozímu roku navýšil, povinnosti nebyly splněny a podmínky chovu psů se značně zhoršily. Čtyři psi byli trvale uvázáni na řetězech u jednoduchých dřevěných bud, případně provizorních bud zhotovených ze skříněk, prken a zbytků různých materiálů, a dalších sedm psů se volně pohybovalo v okolí," uvedl za veterináře Petr Majer.

Ve zprávě dále uvádí, že chovatel se o psy stará nepravidelně, nemá dostatek finančních prostředků na zajištění krmiva a není schopen se o psy postarat i v souvislosti s jejich socializací. Hladová zvířata se proto v různém počtu neustále volně potulovali po městě za účelem hledání potravy a obtěžovali občany svým agresivním chováním.

Proto veterináři navrhli bezodkladné umístění týraných psů do náhradní péče a zároveň zákaz chovatelské činnosti pro chovatele s odůvodněním jeho neschopnosti zajistit psům optimální podmínky chovu.

JAK Z KRUHU VEN?

Vendula Boušková z jičínského městského úřadu potvrdila, že odbor spolupracoval s obcí při odebrání zvířat, zakázat chovatelskou činnost ale prý nemůže. Tuto pravomoc má jedině soud. Takže, jak ze začarovaného kruhu?

„Soud s tím nic neudělá, vždycky dáme podnět na přezkum zdravotního stavu dotyčného, znalec nám odepíše, že stav je setrvalý a nic se nedá dělat," konstatuje starosta Luboš Holman s tím, že obec bude nyní pečlivě monitorovat nezodpovědného chovatele. Jiné, účinné páky, zatím nemá.

Znění veterinární zprávy:
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (KVSH) provedla v loňském roce na základě obdrženého podnětu kontrolu chovu psů ve Vysokém Veselí v okrese Jičín. V chovu byly shledány nedostatky a chovateli byl uložen závazný pokyn na jejich odstranění. Zde je třeba zmínit, že chovatel po právní stránce byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a zastupoval jej opatrovník – obec Vysoké Veselí. Následnou kontrolou v únoru 2016 bylo mimo jiné zjištěno, že počet chovaných psů se oproti roku 2015 navýšil, povinnosti nebyly splněny a podmínky chovu psů se značně zhoršily. Při kontrole bylo zjištěno, že chov psů se nacházel pod objektem bývalé sušárny na volném prostranství, 4 psi byli trvale uvázáni na řetězech u jednoduchých dřevěných bud, případně provizorních bud zhotovených ze skříněk, prken a zbytků různých materiálů, a dalších 7 psů se volně pohybovalo v okolí bud. Celé prostředí bylo zarovnáno nejrůznějšími zbytky stavebních materiálů, podlahových i střeních krytin a koberců, různých nádob kbelíků atd., které občané města vyhodili coby odpad. Toto vše chovatel shromažďoval u chovu psů. Dále bylo zjištěno, že chovatel se o psy stará nepravidelně, nemá dostatek finančních prostředků na zajištění krmiva a není schopen se o psy postarat i v souvislosti s jejich socializací, poskytováním veterinární péče apod.
Hladoví psi se proto v různém počtu neustále volně potulovali po městě za účelem hledání potravy a obtěžovali občany svým agresivním chováním. Nepravidelným a nedostatečným krmením a nepravidelným nebo téměř žádným chovatelským kontaktem v souvislosti se socializací zvířat, docházelo u chovaných psů k působení především biologických stresů a převládalo u nich pudové a agresivní chování. Proto po kontrole KVSH bylo dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání vydáno odborné vyjádření pro obec s rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Jičín. Ve vyjádření KVSH navrhla bezodkladné umístění týraných psů do náhradní péče a zároveň zákaz chovatelské činnosti pro chovatele s odůvodněním jeho neschopnosti zajistit psům optimální podmínky chovu. Vzhledem k dobré spolupráci s Městským úřadem v Jičíně se podařilo koncem března 2016 odebrat a umístit 6 týraných psů a fen do náhradní péče do občanského sdružení na ochranu týraných zvířat Toulavé tlapky. Zde byla zvířatům poskytnuta základní chovatelská a veterinární péče a v poměrně krátkém časovém úseku se tak podařilo zlepšit životní podmínky těchto zvířat. V době odběru byli psi podvyživení, a ve špatném stavu, jak uvádí provozovatelka občanského sdružení na webových stránkách sdružení.
Zbylé toulající se psy, se bohužel i vzhledem k jejich bázlivosti nepodařilo odchytit. Následně bylo zjištěno, že je jejich majitel odvezl mimo katastr obce. Veterinární správa případ dále monitoruje.