Zastupitelstvo města Jičína schválilo financování dvou investičních akcí – zateplení domu s pečovatelskou službou a základní školy v Soudné. Na obě stavby totiž získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Financování investice za zhruba 30 milionů bude rozděleno do tří let a roční úspora na energiích bude přes 400 tisíc.

Záměr investovat do obou městských budov a snížit tak jejich energetickou náročnost byl zastupitelstvem schválen již v roce 2015. Během roku 2016 byla za 1,1 mil. Kč vypracována projektová dokumentace a následně byly podány žádosti o dotace na SFŽP, které byly úspěšné. Zastupitelstvo města tak na svém jednání 3. května odsouhlasilo financování obou akcí rozdělené do tří let. „Protože město obdrží příspěvky z dotace až na konci stavby, bylo nutné financování rozdělit. Letos bude vypsáno výběrové řízení a začalo by se s prvními pracemi. Předpokládáme, že se podaří práce vysoutěžit za lepších podmínek, než předpokládá projektová dokumentace," uvádí k akcím starosta města JUDr. Jan Malý. Kromě zlepšení vzhledu a funkčnosti budov město investicí ušetří ročně na energiích zhruba 460 000 Kč.

Na zateplení domu s pečovatelskou službou v ul. Sokolovská se předpokládají náklady ve výši 17,1 mil. Kč vč. DPH. Získaná dotace je 6,2 mil. Kč. Realizovat se zde bude zateplení obvodových stěn, soklů, střechy a stropu objektu. Budova dostane také nová okna a budou zaskleny a zatepleny pavlačové chodby. Roční úspora díky provedeným opatřením bude zhruba 260 000 Kč. Objekt je nyní využíván jako dům s pečovatelskou službou, kterou zajišťují Sociální služby města Jičína. „Naše pečovatelky zde poskytují služby sociální péče 39 uživatelům. Jejich průměrný věk je 81 let. Obyvatelé žijí ve vlastní domácnosti a my jim poskytujeme potřebnou péči - především, co se týká osobní hygieny," říká vedoucí pečovatelské služby SSMJ paní Věra Bajerová. Letošní rozpočet počítá s částkou 2 milionů, v roce 2018 bude vyčleněno 13 milionů a v roce 2019 bude doplacen zbytek. Město nechalo zpracovat dokumentaci i na zateplení druhého domu s pečovatelskou službou v ulici Přátelství, na něj ale dotační podporu bohužel neobdrželo.

Druhou stavbou bude komplex budov v Soudné, ve kterém sídlí Základní a Praktická škola. Zateplení se zde týká dvou budov, které dosud neprošly rekonstrukcí. Další budovu v komplexu používá pro svou činnost nezisková organizace Apropo, která se stará o mentálně a tělesně postižené a provozuje také denní stacionář. Ten byl nedávno kompletně zrekonstruován. Město školní budovy pronajímá Královéhradeckému kraji, který zde provozuje základní školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a střední stupeň vzdělávání - praktickou školu. Stavba je rozpočtována celkem na 22,5 mil. Kč včetně DPH a získaná dotace je ve výši 5,5 mil. Kč. Plánuje se zateplení fasády vytápěných prostor a vodorovných konstrukcí, instalace vzduchotechniky, výměna oken a dveří, zateplení střechy a stropu k nevytápěné půdě a stropu suterénu. Roční úspora pak bude činit cca 170 000 Kč. V letošním rozpočtu město počítá s částkou 3 milionů, v roce 2018 je vyčleněno 17 milionů a v roce 2019 se proinvestuje zbylá částka.