Místními částmi Cerekvice jsou ještě Třebovětice a Čenice.

Pane starosto, čím byste charakterizoval obec, která letos slaví kulaté jubileum?
Obec Třebovětice se podle historiků zmiňuje poprvé v roce 1356. Až do roku 1981 byla samostatnou obcí. Následně byla v rámci tzv. střediskových obcí přičleněna k obci Cerekvice nad Bystřicí. Třebovětice jsou typickou českou vesnicí s rybníkem, zvoničkou, božími muky, návsí, prodejnou potravin, hasičskou zbrojnicí, zemědělským areálem, svodnicí a dalšími vesnickými objekty.

Kolik žije v Třebověticích občanů, jaká je vybavenost obce?
V 99 číslech popisných aktuálně žije oficiálně 199 obyvatel. V obci je dobře zásobená prodejna potravin COOP Jednota, hasičská zbrojnice s vybavením pro jednotku požární ochrany JPO III., zastávka autobusu i vlaku, chodníky pro pěší, hřiště s atrakcemi pro nejmenší děti, veřejný vodovod, rozvod zemního plynu, jednotná kanalizační síť, veřejné osvětlení a rozhlas, kabelový telefon, několik poskytovatelů bezdrátového internetu. Základní škola a mateřská škola, pošta, fotbalové hřiště, hospůdka a obecní úřad jsou dostupné v sousední Cerekvici nad Bystřicí.

Přibližte nám poslední velké investice?
Velké investice – co se tím myslí. V roce 2015 jsme rozšířili dětské hřiště v areálu u hasičské zbrojnice, prodloužili jsme veřejné osvětlení v severní části obce k osamoceným domkům č.p. 8 a 11, nechali jsme opravit boží muka – Svatý kříž v centru obce (dokončeno v květnu 2016), počátkem roku 2016 jsme vybavili jednotku požární ochrany novou dýchací technikou, nyní realizujeme výstavbu garáže pro historickou hasičskou techniku vedle hasičské zbrojnice a do konce roku zrealizujeme prodloužení veřejného osvětlení k vlakové zastávce Českých drah.

Co vnímáte, že vesnici chybí, a je nějaká reálná šance na nápravu?
Určitě zde chybí vesnická hospůdka. Ta původní byla již před cca 20 lety uzavřena, v objektu byla poté truhlářská provozovna pro výrobu nábytku a nyní již několik let slouží jako rodinný dům. Také zde chybí větší shromažďovací prostor pro pořádání kulturních akcí – toto se odehrává v místní hasičské zbrojnici, kde je ovšem vnitřní kapacita omezena cca na 50-60 návštěvníků. V roce 2015 jsme nechali vypracovat studii rekonstrukce hasičské zbrojnice a nyní je ve zpracování projektová dokumentace na tento projekt. Zároveň plánujeme rozšíření chodníků podél silničních komunikací III. třídy a opravu místních komunikací, stávajících stezek a chodníků. Velkým nebezpečím pro obyvatele obce a jejich majetek je svodnice z místního rybníka zvaná „Formanka", která byla vybudována za tzv. první republiky, aby ochránila obyvatelstvo před ničivými následky povodní. Bohužel dnes nemá toto vodní dílo nikdo oficiálně v majetku a kdysi tak fortelně provedená a potřebná stavba chátrá a neplní již zcela svůj původní účel.

Správce toku Povodí Labe ani jeho předchůdci Zemědělská vodohospodářská správa a Státní meliorační správa neinvestovali do nutné rekonstrukce svoje prostředky a zdůvodňovali to tím, že nemohou investovat do cizího majetku. Obec Cerekvice nad Bystřicí po několikaletých bezúspěšných jednáních přistoupila v roce 2010 k podání žaloby na určení vlastníka vodního díla. Do dnešního dne tuto kauzu již řešil postupně Okresní soud v Jičíně, následně Krajský soud v Hradci Králové a poté i Nejvyšší soud v Praze, který vrátil Okresnímu soudu v Jičíně tuto věc k vyřízení. Bohužel další jednání u okresního soudu je naplánováno až na listopad 2016 a není tedy jasné, jak dlouho se toto řízení ještě potáhne. Mezitím vodní dílo dále chátrá. Proto obec Cerekvice nad Bystřicí v roce 2015 požádala ve správním řízení vodoprávní úřad v Hořicích o nápravu, to znamená, aby nařídil nutné zabezpečovací práce na vodním díle nějakému odbornému subjektu. Zatím bohužel také za rok a půl bez výsledku.

Mají Třebovětice vlastní znak a prapor?
Od roku 2007 má Parlamentem ČR uznaný znak a prapor obec Cerekvice nad Bystřicí, jejíž součástí jsou nyní Třebovětice. Pokud vím, tak Třebovětice svůj vlastní znak a prapor nemají.

Je to obec, kde se mladým lidem líbí nebo odsud míří do města?
Protože se v posledních 10 letech zvýšil počet mladých rodin v Třebověticích a plánuje se zde i výstavba dalšího rodinného domku stavebníků z nedalekých Hořic, věřím, že se mladým lidem v Třebověticích líbí.
Připravujete velké oslavy, na co veřejnost pozvete? 
 Oslavy připravujeme přiměřené velikosti, jednodenní, kdy zveme naše rodáky, aby se při této příležitosti po letech mohli potkat a popovídat si. Na oslavách bude po slavnostním zahájení a zdravicích hostů připraveno několik hudebních vystoupení od dechové hudby Opočenka, přes hity podané dětským souborem Regioband, folkovou a country hudbu místního seskupení a večer zakončíme oslavy již tradiční pouťovou taneční zábavou, kde zahraje skupina Plastik Fífl. Mezi hudebními vystoupeními proběhne několik krátkých úryvků čtených z kroniky a ukázka činnosti mladých hasičů.

Oslavy v Třebověticích.Zdroj: Archiv obce

V hasičské zbrojnici bude na výstavních panelech přiblížena historie a současnost obce Třebovětice. Venku bude vystavena zrenovovaná historická hasičská technika třebovětických hasičů a hasičů z okolních obcí. K dobré pohodě pak samozřejmě patří i občerstvení, které budou zajišťovat spolky a živnostníci působící v obci. Hlavně aby vyšlo počasí a aby si účastníci oslav s sebou přinesli dobrou náladu. Měl by to být takový pohodový den, kdy by se lidé pobavili a zapomněli na každodenní starosti.

A vaše přání Třebověticím?
Třebověticím přeji jen vše dobré, aby se dále rozvíjely a aby se zde lidem dobře žilo v bezpečí a spokojenosti minimálně dalších 660 let.