Vznikla dokonce petice proti její stavbě, obyvatelé se nejvíce obávají zápachu, dopravních komplikací a také faktu, že Jičín bude místem, kam se vozí zbytky z okolí. Podle realizátorů projektu (neziskové sdružení Křižánky) je to ale nesmysl a není se čeho bát (více čtěte zde).

Martin Puš
starosta Jičína

Jsme hlavním městem pohádky, Valdštejnovým městem a branou do Českého ráje, dlouhodobě zkvalitňujeme život ve městě, jsem zásadně proti tomu, aby se všem Jičíňákům díky projektu několika podnikatelů zhoršila kvalita bydlení. Město se chová ekologicky, třídíme komunální odpad, máme zpracován plán odpadového hospodářství a v současné době budujeme kompostárnu za 12 milionů korun. V žádném případě nezpochybňuji nutnost likvidace ostatních bioodpadů v bioplynových stanicích. Zásadně jsem proti jejímu umístění ve městě Jičíně a nesouhlasím rovněž s plánovaným objemem cca 30 tis. tun nebezpečného odpadu z celého regionu, když město Jičín vyprodukuje pouze třicetinu této kapacity.

Richard Koníř
místostarosta Jičína

K projektu biostanice mám tyto výhrady. Nezpochybňuji technologii bioplynových stanic ani nutnost zabývat se zpracováním tohoto typu odpadu. Vadí mi umístění plánované biostanice a plánované množství zpracovávaného odpadu. Podle mého názoru je záměr svážet mnoho tun odpadu do Jičína a zde ho zpracovávat naprosto neodůvodněný a ve svých důsledcích i neekologický.

Ladislav Brykner
místostarosta Jičína

Výstavbu bioplynové stanice v Jičíně v prostorách bývalé mlékárny kategoricky odmítám. Je pro mě vzhledem k mnoha rizikům nepřijatelné, aby se do Jičína svážely a zde likvidovaly nebezpečné odpady z celého kraje. Proti technologii využití těchto odpadů nic nenamítám. Pokud v budoucnu bude město problém s těmito odpady řešit, budu s výstavbou bioplynové stanice souhlasit jen v případě, že se pro toto řešení po veřejné debatě rozhodne většina Jičíňáků. Ale pouze v lokalitě mimo Jičín a pouze s kapacitou pro Jičín a blízké obce.

Hlavní argumenty radnice proti BS

1) umístění je nevhodné, bioplynová stanice by nebyla dostatečně daleko od obytných zón, obyvatelé protestují a sepsali petici
2) svážení odpadu z celého okolí znamená dopravní komplikace do už tak zatíženého města
3) s likvidací takových odpadů souvisí i zápach, zda unikne z uzavřených vozů nebo haly, záleží na lidském faktoru, v některých obcích se obyvatelé potýkají se zápachem
4) Jičín by neměl být městem, do kterého se sváží odpad z celého okolí
5) existuje vhodnější místo u zdejší čističky odpadních vod
6) jednou z možností je, že by město postavilo vlastní biostanici a provozovalo ji jen pro zdejší obyvatele a přilehlé obce

Reakce realizátorů projektu BS

1) místo bylo vybíráno dlouho a areál bývalé mlékárny se jeví jako ideální, obyvatelé se mohou o neškodnosti sami přesvědčit na exkurzi 27. října
2) za provozu mlékárny sem jezdilo kolem 60 vozů denně, v případě bioplynové stanice by jich bylo zhruba 20, areál se navíc nachází přímo u obchvatu
3) problémy se projevily asi u 4% biostanic, často za to může technická závada, odpovědnost zaměstnanců bude zaštítěna pracovním řádem
4) bioodpad se bude muset začít likvidovat během několika let povinně a v Jičíně, jako větším městě v okolí, se ho vyprodukuje nejvíce
5) umístění u čističky odpadních vod je prostor malý, nevhodný a nachází se v záplavovém území
6) peníze, které nyní na biostanice poskytuje Evropská unie, skončí během dvou až tří let, je třeba se teď rozhodnout a začít jednat, radnici by přípravy k celé akci včetně projektu trvaly déle, než bude EU finance poskytovat

Jak funguje fermentační stanice?

Při rozhodování o věcech budoucích je nejdůležitější dostatek informací. Proto je zde stručný popis biostanice, kde vzniká elektřina, teplo a hnojivo.

Fermentační stanice.

Odpad přiváží do stanice uzavřený nákladní vůz a sype ho do jímek, kde se vyčistí, odstraní se z něj nepatřičné odpady a rozdrtí se. V hale vzniká mírný podtlak a vzduch z ní je odsáván a čistěn přes biofiltr, který zachytí 90% pachových látek. Zbylých deset je nasáváno motorgenerátorem a spalováno. Ven vystupuje čistý vzduch. Fermentace má čtyři fáze pomocí bakterií, které směs rozkládají na jednodušší sloučeniny, až se dostanou na cukry, z nichž se uvolňuje metan a kysličník uhličitý. Ty se použijí jako palivo pro motor. Teplo, jež se při spalování motoru uvolňuje, se přes výměníky používá pro proces zpracování. Motor je spojený s generátorem, který vyrábí elektrickou energii. Z procesu zbude digestát s živinami a minerály použitelný jako hnojivo na pole, navíc bez pachu.
Z biologického odpadu můžeme mít užitek

Naše organizace ZO ČSOP Křižánky – Jičín se zabývá ochranou životního prostředí od roku 1992. Cílem připravovaného projektu je, aby lidé v jičínském okrese mohli třídit bioodpad. Regionální systém představuje řešení pro všechny, kdo tvoří bioodpad, například kuchyňský odpad, prošlé potraviny, odpady ze zahrádek, jídelen i restaurací.

Vytříděný odpad potom neputuje na skládku, ale do fermentační stanice, kde je smysluplně využit. Systém řeší bioodpad takzvaně ode dveří, od poskytnuté nádoby přes svoz až po jeho efektivní zpracování pomocí anaerobní fermentace. Smyslem tohoto způsobu zpracování je získání několikanásobného užitku z bioodpadu – ve formě elektrické energie, tepla a organického hnojiva používaného v zemědělství. V žádném případě se nejedná o spalovnu.

Hledali a následně jsme vybrali nejlepší dostupnou technologii, kterou máte možnost navštívit při exkurzi 27. října. Hlavním kritériem pro nás byla vysoká kvalita a efektivita zpracování bioodpadu, eliminace průvodních jevů jako je pach, emise a hluk.

Jinými slovy jsme cíleně vybrali čistou technologii, která funguje v laboratorních podmínkách již na 40 místech západní Evropy. Jičín a obce okresu se mohou zařadit mezi moderní obce v České republice, kde se již bioodpad třídí, a připravit se tak na splnění požadavků stanovených v platných předpisech.

Fermentační stanice bude zpracovávat zhruba 13 tisíc tun odpadu od domácností a živnostníků a osm tisíc tun vedlejších zemědělských produktů. Například město Jičín, občané a podnikatelské provozy vyprodukují za rok 6500 tun bioodpadu, to je jedna třetina plánované kapacity fermentační stanice.

Celý proces zpracování odpadu probíhá v hermeticky uzavřeném prostoru a je po celou dobu monitorován a pod kontrolou. Jedná se o prověřenou a ke svému okolí šetrnou technologii, která má několikastupňovou ochranu proti úniku pachu. Zajistíme vysoký standard provozu, běžný v západní Evropě.

Naším cílem je přispět ke kvalitě životního prostředí na Jičínsku a zamezit nekvalitnímu nakládání s bioodpady. Klademe důraz na ekologicky příznivé řešení a zároveň na to, aby náš záměr byl čistý pro své okolí – obyvatele města.

Vojtěch Drahoňovský
hlavní představitel ZO ČSOP Křižánky

– online rozhovor s Vojtěchem Drahoňovským na toto v Jičíně velmi diskutované téma proběhne v pátek 9. října od 10 hodin na www.jicinsky.denik.cz

Jan K. Čeliš
Zastupitelům města byl projekt představen teprve letos na podzim, ačkoli byl připravován již několik let a na krajské úrovni se o něm jednalo již zhruba před rokem. V dokumentačních materiálech byly prezentovány ideje projektu, o ekonomické a finanční rovině jsme dostali - teprve na můj dotaz - velmi stručné informace. Je otázka, zda tento postoj bude vzbuzovat důvěru těch, k nimž směřuje. Za daných okolností, kdy ani nemáme dostatek informací, je diskuse vedena příliš emotivně.

Aleš Babák
Plně sdílím nesouhlasný názor představitelů radnice. Plánované umístění biostanice je poměrně blízko zástavbě a není žádná záruka, že by došlo k úplné eliminaci negativních vlivů jako např. zápachu. Příkladů, kde takovéto stanice fungují bez problémů, bylo uvedeno představiteli projektu velmi málo, proto si myslím, že by se jednalo o rizikový krok. Navíc nejsem přesvědčen, že by třídění biodpadů bylo ze strany občanů tak efektivní, jak předpokládají autoři projektu.

Petr Kebus
Výstavba bioplynové stanice je perspektivní záležitost, které se do budoucna nevyhne pravděpodobně žádný region. V současné době nezajišťují stávající technologie 100% kvalitní ovzduší, a proto je umístění v bývalé jičínské mlékárně nevhodné. Je třeba si také uvědomit, že materiál pro zpracování bude svážen z celého okresu, a tudíž se v místě zvýší hustota provozu. V žádném případě nezpochybňuji tento projekt, kdyby byl umístěn mimo lokalitu města, tak bych jej podpořil.

Blanka Moravcová
Projekt má své opodstatnění pro zlepšení životního prostředí, ale mám obavy, že umístění v lokalitě místo bývalé mlékárny negativně ovlivní prostředí pro obyvatele města Jičína, zvláště pak Nového Města. Se svozem fekálií, kafilérií a biologického odpadu z okruhu 30 km do města nesouhlasím.


Jiří Vitvar
Sdílím obavu občanů našeho města z nebezpečí zápachu z bioplynové stanice a nepřeji si, aby v Jičíně cokoliv zapáchalo. K projektu, který předkládá ČSOP Křižánky, je třeba předložit seriózní oponenturu. Na základě té by mělo dojít k odborné diskuzi a teprve potom k případnému politickému rozhodnutí.


Vlastislav Matucha
Jičín má dle zákona povinnost snižovat množství odpadu ukládaného zastarale na draze vybudovanou skládku v Libci. Vybudování fermentační stanice, které by město nestálo ani korunu, by tento problém pomohlo vyřešit. Rovněž získané teplo v poloviční ceně, než dodává MěBP, by jistě občané uvítali.


Petr Lisý
Výstavbu fermentační stanice jako nového způsobu získávání energie podporuji. Co se týká tolik diskutované problematiky zápachu, předpokládám, že o případné realizaci projektu budou rozhodovat kvalifikovaní a zodpovědní odborníci.

Zbyněk Fejk
Osobně jsem přesvětčen, že něco podobného musí vzniknout, ale ne v téhle lokalitě. Zařízení by mělo být města, a ne soukromé firmy. Uskupení, které o to žádá, nevěřím.

Josef Kužel
Spalovně bioodpadu říkám ne. Svoz hrůzného odpadu téměř z celého okresu je velice diskutabilní. Samotné umístění na kraji města Jičína nepřichází vůbec v úvahu.

Lubomír Svatý
Nejsem přesvědčen o tom, že zařízení tohoto charakteru patří do intravilanu města.

Jan Jiřička
Likvidace bioodpadu je problém, který nelze odkládat. Rozumím obavám občanů, ale věřím, že tak, jako měl zástupce obyvatel žijících v sousedství bývalé mlékárny možnost seznámení se se stejným, již provozovaným zařízením, tak tuto možnost budou mít i další občané a rozptýlí se jejich obavy z případného zápachu.

Josef Kubíček
Se záměrem biostanice jsem byl seznámen na jaře 2009. V souladu s naší legislativou by měly odpovědné organizace a orgány státní správy posoudit předloženou dokumentaci. V případě kladného rozhodnutí by měly donutit investora k důslednému plnění všech podmínek vyplývajících ze schvalovacího procesu.

Miroslav Jiran
Ekologie je jedna z možností, jak ochránit životní prostředí v budoucnu. Nesmí to být ale na úkor kvality života obyvatel dané lokality. Teprve kvalifikovaná studie dá jasný signál, jak s tímto projektem pracovat a zároveň jej tak jednoduše hodnotit ze všech pohledů, které svou realizací přinese.

Eva Jandurová
Odezva občanů, zejména ze spádové oblasti, k realizaci a využívání RSNZB pro okres Jičín a okolí, kterou chce provozovat ZO ČSOP Křižánky v prostorách bývalé mlékárny v Jičíně, je velmi negativní. Jako zastupitel, zvolený těmito občany, toto jejich stanovisko obhahuji.

Miloš Starý
Jako laik, byť sympatizant projektu, zastávám názor, že by k stanici měla zaujmout stanovisko nezávislá expertní komise, která je kompetentní posoudit všechny aspekty. Na místě je zvážit též hlasy a názory občanů města a pak rozhodovat. Jičín se do budoucna nevyhne řešení problematiky likvidace odpadu . V žádném případě by však neměla být snížena kvalita života v našem městě.

Jiří Liška
Zpracování a především energetické využití biologického odpadu je určitě dobrá myšlenka. Nejsem ale přesvědčen, že připravovaný projekt je ekonomicky životaschopný. To, že základní investice bude z dotace, ještě neznamená, že je zadarmo. Z tohoto pohledu se mi zdá, že vše bude finančně velmi náročné. Navíc si myslím, že umístění stanice v bývalé mlékárně není nejšťastnější.

Miloslav Kůta
Domnívám se, že tato kauza je natolik složitá, že nejsem schopen v současnosti zaujmout fundované stanovisko k tomuto problému. Z materiálů, které mám k dispozici, si netroufnu hodnotit. Řekl bych, že jsem na počátku studií materiálů. Určitě bych byl schopen svůj názor vyjádřit přesněji po návštěvě adekvátního zařízení, které již funguje.

Alena Jirovcová
Je třeba zeptat se na názor obyvatel a uživatelů prostor části města, kde má být kompostárna postavena. Převáží-li kladný postoj těchto občanů k zamýšlené stavbě, je třeba tuto ekologickou záležitost podpořit.

Kde získat další informace o bioplynových stanicích

České sdružení pro biomasu
Energetická agentura Vysočina
Zemědělská ekologická regionální agentura
Obec Kněžice
Město Úpice (u Trutnova)
Města České republiky, kde se bioodpad třídí:
Nová Paka, Olomouc, Zábřeh, Praha, Hradec Králové,
Benešov, Úpice, a zhruba 30 dalších. Více na: