Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně. Následuje zkouškové období.

Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku a Základní školy 17. listopadu. V učebnách jsou standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová wi-fi síť připojení k internetu.

Přednášky a konzultace vedou pedagogové (profesoři, docenti) přímo z České zemědělské univerzity v Praze. Obecné informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách získáte na stránkách www.studiumvjicine.cz. Termín přihlášek je 21. srpen 2015. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Dva cykly
V jičínském středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze lze studovat obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Studium je tradičně rozděleno na bakalářské a navazující magisterské.

U bakalářského cyklu jsou standardní délkou studia tři roky. Zakončuje se státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent tohoto cyklu získá titul bakalář (Bc.), uváděný před jménem.

Tento první stupeň vysokoškolského studia sestává ze šesti semestrů (pololetí). Jde o studium kombinované, což znamená, že probíhá během pátků a sobot v přednáškových či seminářových blocích. První tři semestry jsou na bázi celoživotního vzdělávání, kdy frekventant nemá status studenta. Cena tohoto kurzu je 15 800 korun za semestr.

Po absolvování se studenti mohou hlásit na další tři semestry bakalářského cyklu. Pokud mají průměr do 2,00, jsou přijati automaticky, ostatní musí podstoupit přijímací zkoušky. Tato část je již považována za řádné studium. Chce-li absolvent pokračovat v navazujícím magisterském cyklu, může si vybrat přímo mateřskou fakultu v Praze, případně si podat přihlášku na zcela jinou univerzitu.

Navazující studium
Standardní délka navazujícího magisterského studia je dva roky. Obor se zakončuje obdobně, tedy státní závěrečnou zkouškou a úspěšnou obhajobou diplomové práce. Absolvent tohoto studijního oboru získá titul inženýr (Ing.).

Také navazující studium je rozděleno na poloviny obdobně jako v bakalářském cyklu.

Studium poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko – vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze přijímá pouze elektronický formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Přihláška, ke které nebude přiřazen poplatek 500 korun podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.   (mk, jir)