Pořádá ji Informační a poradenské středisko (IPS) Úřadu práce ČR v Jičíně spolu se Soukromou podnikatelskou střední školou Altman.

Co mohou návštěvníci od výstavy očekávat? Především velmi širokou nabídku oborů a škol. V porovnání s loňským ročníkem se významně navýšil počet středních škol, které se na výstavě budou prezentovat. Třináct středních škol má sídlo v okrese Jičín, ostatních třicet jedna je z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pořadatelé se snažili zajistit pro návštěvníky pestrou nabídku oborů s ohledem na požadavky trhu práce a různorodost zájmů a vzdělávacích potřeb žáků, budoucích studentů středních škol.

Na výstavě se u jednotlivých stánků pravidelně diskutují základní informace o nabídce oborů, zájemci zde mohou získat propagační materiály, studijní plány, mohou se domluvit na návštěvě školy ve dnech otevřených dveří, získat potřebné informace o zázemí pro žáky v případě pobytu na internátu.

Trh práce a možnost uplatnění
Mnozí rodiče se však dnes právem zajímají i o spolupráci školy s firmami, o průběh praxí a možnosti uplatnění na trhu práce po ukončení přípravy na povolání. U studijních oborů je též vhodné zajímat se o podobu přijímací zkoušky, ale i závěrečné maturitní zkoušky a úspěšnost studentů v následném přijímacím řízení na VŠ.

Školy rády prezentují i svoje aktivity v různých soutěžích a informují například formou videonahrávek o mimoškolních aktivitách pořádaných pro žáky školy. Mnohdy tyto aktivity přispívají k celkové uplatnitelnosti studenta, rozvíjejí jeho jazykové kompetence, vedou ho k samostatnosti, týmové práci, rozvíjejí komunikační dovednosti, což jsou vyhledávané vlastnosti u začínajících pracovníků.

Neopomeňte se také poptat na to, jaké jsou na škole možnosti získání dalších profesních zkoušek například svářečských a řidičských průkazů nebo certifikací typu ECDL a jazykových zkoušek.

Nabídka je pestrá a měl by si zde zajímavý obor nebo školu vybrat každý. Jsou zastoupeny praktické obory vzdělávání zakončené učňovskou zkouškou (E, H), obory s vyšším podílem praxe a maturitní zkouškou (L), a samozřejmě i studijní obory zaměřené odborně (M) i všeobecně ( K).

Široce je zastoupena i nabídka umělecky zaměřených oborů, kde přijímací řízení vyžaduje přihlášku v termínu do 30. listopadu! Jde o obory s kódovým označením 82, jako jsou třeba Grafický design, Floristický a Branding design, obor Užitá malba, Kamenosochařství, Konzervátorství a restaurátorství, Design interiéru, Architektura a design, Modelářství a návrhářství oděvů, Průmyslový design, Výtvarné zpracování skla. Pro mnoho žáků talentová zkouška může být příležitostí vyzkoušet si své schopnosti. Pokud neuspějí, mohou stejně jako ostatní, tedy v termínu do 15. března, podávat dvě přihlášky na školy s neuměleckým zaměřením.

Otázky volby povolání i praktické informace o postupu při přechodu do středního školství kariérová poradkyně IPS ÚP s žáky probrala při jejich návštěvách na úřadu práce, nyní, přímo na výstavě je možné se domlouvat o dalším, individuálním poradenství k výběru vhodného oboru, provedení zájmových testů u nerozhodnutých žáků nebo řešení jiných dotazů, týkajících se například budoucího uplatnění v oboru studia. Informujte se o službě přímo ve stánku pořadatele nebo na tel. čísle: 950 122 348. Podrobné informace o uplatnění studia nabízí též stránky www.infoabsolvent.cz nebo http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo

Jaké novinky je možné na výstavě očekávat? Nováčky z pohledu účasti škol na výstavě jsou: soukromé Hořické gymnázium, Sion High School Hradec Králové, Střední škola cestovního ruchu Pardubice, Střední průmyslová škola textilní Liberec, Střední zdravotnická škola Trutnov, Střední průmyslová škola stavební Liberec.

I školy z blízkého okolí mají v nabídce mnohé změny, ty však žáci a jejich rodiče mohou nejsnáze zjistit studiem Atlasu školství, který jim byl z Informačního poradenského střediska ÚP ČR poskytnut prostřednictvím jejich základní školy domů. V tištěném materiálu získají přehlednou nabídku všech středních škol v kraji včetně kontaktů a důležitých adres (též na www.atlasskolstvi.cz).

Dotované obory
Stále trvá finanční podpora krajského úřadu KHK pro žáky nastupující do vyjmenovaných, na trhu práce nedostatkových učebních oborů. Jde tradičně o technické obory strojírenské jako je např. Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů a také elektro, například Elektrikář, Elektrikář – silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Podpořeny jsou však i obory: Řezník – uzenář, Instalatér, Kominík, Tesař, Zedník a Zemědělec – farmář, Zahradník.

Finanční podpora při studiu bude zajímavá také v oborech typu E, které jsou vhodné pro žáky s nižšími vzdělávacími schopnostmi. Jde o obory: Strojírenské práce, Malířské a natěračské práce, Tesařské práce, Zednické práce Zemědělské práce, Zahradnické práce. Více o finanční podpoře studia získají rodiče na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/prijimaci-rizeni/metodicky-pokyn-pro-vyplaceni-financni-podpory-zakum-ve-skolnim-roce-2014-2015-72570 nebo přímo u škol, které v kraji obory nabízejí.

Rodiče a pedagogičtí pracovníci, navštivte výstavu i s mladšími žáky, kteří se potřebují zorientovat ve vzdělávacích možnostech a teprve hledají „tu svoji školu" nebo začínají přemýšlet o budoucí profesi. Přispějete tak k včasnému rozvoji jejich profesní orientace a sami též získáte přehled o všem, co se v oblasti středních škol nabízí. Vstup na výstavu i poradenství poskytované Informačním a poradenským střediskem ÚP ČR jsou zdarma. 

Druhý listopadový týden již tradičně patří v Jičíně akci, která propaguje další vzdělávání. Týden vzdělávání dospělých ve dnech 10. – 14. listopadu opět nabídne zájemkyním a zájemcům pestrou nabídku seminářů, přednášek, ukázkových hodin, tvořivých dílen a dalších zajímavých aktivit.
Zájemci mohou navštívit tradiční ukázkové hodiny jazyků, seznámit se s nabídkou rekvalifikací, zlepšit své počítačové dovednosti, dozvědět se, jak pečovat o své tělo a duši, či si vyzkoušet zručnost v tvořivých dílnách nebo se dozvědět něco nového na přednáškách věnovaných dobrovolnictví, cestovatelským zážitkům, pěstounské péči a dalším zajímavým tématům. Veškeré aktivity realizované v rámci Týdne vzdělávání dospělých jsou pro účastníky akcí bezplatné.