Hlavním rozvojem si prošla v letech 1995 – 2002, kdy investovala do vybudování chodníků, veřejného osvětlení, položení telefonních a elektrických kabelů do země, plynofikace obce, a především vybudovala kanalizaci se zakončením v centrální čistírně odpadních vod. Současné se uskutečnily i menší investice jako provozní údržba a opravy majetku obce. Tyto investice se dařilo částečně financovat z dotací, návratné finanční půjčky ze státního rozpočtu a úvěru na zajištění vlastního krytí.

V posledních pěti letech se obec zaměřila na dokončení veřejného vodovodu v hodnotě více než 20 milionů korun, jehož stavba bude v příštím roce dokončena (o této problematice jsme již informovali – pozn. redakce).

Vodovod
Při jeho stavbě probíhal v obci také archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny pozůstatky osídlení z devátého a desátého století, a kromě obvyklých nálezů se také podařilo objevit i celé neporušené nádoby. Nález se jeví jako ojedinělý.

K rozvoji obce určitě patří i malé zásahy do veřejných prostranství, na kterých se neustále pracuje za pomoci projektu s úřadem práce, kdy je již tři roky využíváno dotačních titulů na podporu nezaměstanosti. Tak se zdařilo upravit například prostranství u telefonní budky, u soch Panny Marie, svatého Floriána, a další plochy v obci, které dříve zůstávaly opomíjeny.

Dotační tituly
Obec se snaží co nejvíce využívat dotačních titulů pro rozvoj a dle výše uvedeného se to i daří. Jen doufáme, že dotační tituly pro malé obce jako je ta naše budou stále.

Na kulturním dění u nás se podílí převážně kulturní výbor obecního úřadu, který každoročně pořádá například maškarní bál, vyřezávání dýní, mikulášskou nadílku, rozsvícení vánočního stromku, setkání pro seniory, posvícenskou zábavu, pletení pomlázek, vítání občánků a gratulace jubilantům; dále místní sbor dobrovolných hasičů pořádá hasičský ples, turnaj v malé kopané a stezku odvahy. Lucie Pazderníková