VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Stanislav Penc je nespokojen s jednáním zastupitelů obce a žaluje je

STARÉ HRADY - Aktivista Stanislav Penc a zakladatel sdružení Za záchranu Starých Hradů se obrátil na Okresní státní zastupitelství v Jičíně, aby prošetřily nedostatky v hospodaření obce a dále prodej zámku do soukromých rukou.

31.8.2007
SDÍLEJ:

Stanislav Penc.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

„Jsem občanem obce Staré Hrady a zároveň jako osoba zastupuji širší obecní iniciativu, která si klade za cíl přimět obecní zastupitelstvo shora uvedené obce k jednání podle platných právních předpisů. Spolu s několika občany zakládám občanské sdružení, jehož cílem je nabádat obecní představitele k řádnému výkonu jejich mandátu a dodržování zákonů, týkajících se jednak nakládání s kulturními památkami a dále pak i nakládání s obecním majetkem,“ uvádí Penc. Podotýká, že trestní oznámení bylo podáno na základě toho, že zastupitelstvo dělá všechno pro to, aby prodalo majetek obce. Má tím na mysli prodej zámku ve Starých Hradech, který koupil podnikatel Rudolf Suk ze Dvora Králové za třicet milionů korun. Skutečný prodej by se měl podle něho uskutečnit mezi obcí a ministerstvem kultury. „V oznámení jsme přesně doložili, v čem zastupitelé nedodržují zákon, včetně prodeje kulturní památky. Už vloni v říjnu se ukázalo, že zastupitelstvo naprosto ignoruje vůli místních a jde mu jen o prodej zámku. Celou dobu jsme čekali, že do rozhodování nechají vstoupit občany, aby se zabránilo tomu, že se památka prodá. Bohužel se tak nestalo,“ vysvětluje Stanislav Penc. Očekává, že policie a státní zastupitelství jasně řekne veřejnosti, že kroky zastupitelů ve Starých Hradech jsou protizákonné, a že jejich nakládání se státním majetkem je chybné.

 

Text žaloby Stanislava Pence

 

 

Ve Starých Hradech, dne 28.8.2007

Oznamovatel a poškozený:

Stanislav Penc

bytem Staré Hrady 53, 507 23 pošta Libáň

nar. dne 28.2.1970

Věc: oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

I.

Jsem občanem obce Staré Hrady a zároveň jako osoba, která zastupuje širší obecní iniciativu, která si klade za cíl přimět obecní zastupitelstvo shora uvedené obce k jednání podle platných právních předpisů. Spolu s několika občany zakládám občanské sdružení, které si klade za cíl nabádat obecní představitele k řádnému výkonu jejich mandátu a dodržování zákonů, týkajících se jednak nakládání s kulturními památkami a dále pak i nakládání s obecním majetkem.

II.

S ohledem na tuto skutečnost mi dovolte k tomuto řízení sdělit následující skutečnosti:

V majetku obce Staré Hrady se nalézají tyto nemovitosti:

- budova čp. 1 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 1 o výměře 4.138 m2,

- pozemek st. parc.č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.138 m2,

- budova čp. 2 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 3/2 o výměře 603 m2,

- pozemek st. parc.č. 3/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 603 m2,

- budova (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemcích st. parc.č. 3/1, st. parc.č. 3/6 a st. parc.č. 3/7

- pozemek st. parc.č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2

- pozemek st. parc.č. 3/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2,

- budova čp. 63 (rodinný dům) na pozemku st. parc.č. 6/2 o výměře 480 m2,

- pozemek st. parc.č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 480 m2,

zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín, na LV č. 10001 pro katastrální území Staré Hrady Starostou obce je :

MICLÍK Josef

Obecními zastupiteli pak jsou:

PLODKOVÁ Dana

GROSSMANOVÁ Irena

HORČIČKOVÁ Martina

KEBL František

KOŘENÁŘOVÁ Marie

MATAS Jiří PAVLÍK Miroslav

ŠVORCOVÁ Jana MVDr.

Obec jako vlastník a pronajímatel má uzavřenu nájemní smlouvu s českým státem na pronájem většiny zámeckých prostor. Nájemné pak činí částku cca 600.000,- Kč za rok. Obec však uvedenou částku nikdy do areálu zámku neproinvestovala, resp. nebyla schopna prokázat, že investovala, ačkoliv pak podle zákona o památkové péči činit měla a musela. Naopak obec ačkoliv to nebylo v jejím volebním programu přistoupila k prodeji zámku s tím heslem, že zámek je zdevastován, žádá oprav a obec na tyto nestačí, což je, jak shora uvedeno, lež, neboť nejméně za 15 let existence shora uvedené nájemní smlouvy mohla obec na rezervách našetřit pro opravu zámku nejméně 10.000.000,- Kč, což je již suma, v níž se opravy financovat dají. Kde však uvedená suma byla spotřebována jest pro oznamovatele záhadou a žádá si jistě bližšího prošetření celé situace.

S ohledem na tuto skutečnost podávám oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 trestního zákona a současně v trestného činu zneužívání vlastnictví podle ustanovení § 258 trestního zákona..

III.

Prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí dne 18.7.2007 se oznamovatel dozvěděl, že dne 16.7.2007 bylo založeno řízení, kterým byly dotčeny všechny níže uvedené nemovitosti:

- budova čp. 1 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 1 o výměře 4.138 m2,

- pozemek st. parc.č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.138 m2,

- budova čp. 2 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 3/2 o výměře 603 m2,

- pozemek st. parc.č. 3/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 603 m2,

- budova (jiná stavba) bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemcích st. parc.č. 3/1, st. parc.č. 3/6 a st. parc.č. 3/7

- pozemek st. parc.č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2

- pozemek st. parc.č. 3/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2,

- pozemek st. parc.č. 3/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2

- budova čp. 63 (rodinný dům) na pozemku st. parc.č. 6/2 o výměře 480 m2,

- pozemek st. parc.č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 480 m2,

zapsanými v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín, na LV č. 10001 pro katastrální území Staré Hrady (dále jen „Předmětné nemovitosti I“),

tak, že je má od dosavadního vlastníka, kterým je obec Staré Hrady, nabýt na základě kupní smlouvy Petra a Rudolf Sukovi, oba bytem bytem Dvůr Králové, Štefánikova 2426, psč: 544 01 (dále jen „Kupní smlouva z 07“).

Oznamovatel byl překvapen, neboť k takovému prodeji došlo způsobem, který porušuje zákon o obcích v ustanovení o disponovaní s obecním majetek, jakož i s transparentností jeho prodeje.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění předpisů pozdějších, totiž platí, že záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

Takovým zvláštním zákonem je ustanovení § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny

a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu,

c) budovy označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, způsobem jejího využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním též příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena.

Vyvěšený záměr, jakož i usnesení, které předcházelo uzavření kupní smlouvy však uvedení katastrálního území jako jednu podstatnou náležitost neobsahovalo. Mám za to, že tato chyba v označení má zásadní význam na platnost shora uvedené smlouvy i na možnost obce disponovat s takovým majetkem.

Záměr prodeje ze dne 27.4.2007 totiž pouze uvádí nemovitosti s tím, že jsou zapsány na LV č. 10001 bez toho, aniž by bylo konstatováno, o jaké katastrální území se jedná. Zároveň budovy čp. 1, 2 a 63 nejsou v rozporu se shora uvedeným ustanovením označeny pozemkem na něž se nalézají, když formulace záměru je taková, že se takové budovy prodávají spolu s pozemky, nicméně se jedná i o jiné pozemky, než na kterých spočívají tyto budovy. V tomto ohledu je předmětný záměr nesrozumitelný.

Stejná vada se opakuje i v usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2007, na jehož základě má být prodej realizován, kdy katastrální území není uvedeno v tomto dokumentu, ačkoliv se předmětné nemovitosti citují 4x, vůbec a budovy též nejsou ani v jednom vyhotovení označeny pozemkem, na němž spočívají.

Zároveň oznamovatel upozorňuje na skutečnost, že usnesení o prodeji vykazuje extrémní neurčitost a nesrozumitelnost, když v něm není uvedeno, komu se vymezený majetek prodává a za jaké plnění. Každé usnesení musí obsahovat nejen řádné označení nemovitostí, nicméně i to, komu a za jaké finanční plnění se převádějí. Uvedené dvě poslední náležitosti v přiloženém dokumentu chybí, je tedy nanejvýš sporné, jaká byla vlastně vůle zastupitelstva obce, když byly předmětné nemovitosti prodány nejvyšší nabídce. Rudolf a Petra Sukovi nabídku sice učinili, nicméně pak ji vzali zpět a dokument, který by takovou nabídku znova vyslovili neexistuje.

Zastupitelé podle mého názoru ani nevěděli, co schvalují, resp. představy všech zastupitelů nemusely být stejné, komu vlastně mají být nemovitosti prodány. Pokud byli prodány stalo se tak hluboko pod jejich cenou (která činí cca 100 mil. Kč), když znalecký posudek, který by obsahoval všechny náležitosti nebyl nikdy zpracován. Rovněž je krajně podezřelé, že obec uspořádala výběrové řízení na prodej takového objektu nicméně nabídku učinil, jak shora uvedeno jen český stát, který již v tomto ohledu projevil svoji aktivitu a žádá, aby kupní smlouva byla uzavřena s ním.

Rovněž za důležité považuje oznamovatel i tu skutečnost, že jak vyšlo najevo z médií byly poskytnuty panu Rudolfu Sukovi a paní Petře Sukové splátky, které ve výsledku cenu peněžních prostředků obce opět snižují, když celá kupní cena má být splacena až za 5 let! Toto vše se dělo bez vůle zastupitelstva obce a v rozporu s jeho vůlí, resp. při absenci jeho vůle.

Navíc pozemek st. parc.č. 3/6 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 179 m2 není ve vlastnictví obce a starosta obce s ním disponoval neoprávněně, neboť tento pozemek patří Miloslavě Javůrkové, bytem Jarmily Glazarové 630, Sobotka, 507 43.

Pro závažné vady Kupní smlouvy z 07 starosta obce bez jakéhokoliv předchozího schválení zastupitelstvem uzavřel (!!!) další kupní smlouvu na stejné nemovitosti se stejnými osobami, o níž blíže referuje oznamovatel níže. Vklad VLASTNICKÉHO PRÁVA Z Kupní smlouvy z 07 byl vzat zpět, neboť podle katastrálního úřadu tato vykazovala závažné nedostatky, které jejímu vkladu bránily.

IV.

Prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí dne 15.8.2007 jsem se dozvěděl, že dne 13.8.2007 bylo založeno řízení, kterým byly dotčeny všechny níže uvedené nemovitosti:

- budova čp. 1 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 1 o výměře 4.138 m2,

- pozemek st. parc.č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4.138 m2,

- budova čp. 2 (jiná stavba) na pozemku st. parc.č. 3/2 o výměře 603 m2,

- pozemek st. parc.č. 3/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 603 m2,

- pozemek st. parc.č. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2

- pozemek st. parc.č. 3/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2,

- budova čp. 63 (rodinný dům) na pozemku st. parc.č. 6/2 o výměře 480 m2,

- pozemek st. parc.č. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 480 m2,

zapsanými v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín, na LV č. 10001 pro katastrální území Staré Hrady (dále jen „Předmětné nemovitosti II“),

tak, že je má od dosavadního vlastníka, kterým je obec Staré Hrady, nabýt na základě kupní smlouvy Petra a Rudolf Sukovi (dále jen „Kupní smlouva z 08“).

Prostřednictvím novinářů jsem se dále dozvěděl, že návrh na vklad vlastnického práva z Kupní smlouvy z 07 byl vzat zpět, avšak bez toho, že by Kupní smlouva z 07 byla jakkoliv zrušena. Dále jsem se dozvěděl, že kupní cena za Předmětné nemovitosti I činí stejně jako kupní cena za Předmětné nemovitosti II částku 30.000.000,- Kč.

Pokud byla vůbec Kupní smlouva z 08 podepsána v jiném znění, než Kupní smlouva z 07 (chybí budova bez čp. a pozemek st. parc.č. 3/6), obec a kupující do značné míry připustili oprávněnost námitek oznamovatele. Navíc bleskurychlé uzavření nové kupní smlouvy bez schválení zastupitelstva svědčí evidentně o „nadstandardních vztazích mezi obcí a kupujícími“.

Podle konstantní judikatury Ústavního soudu ČR platí, že je platným a účinným jen ten právní úkon, který za obec podepíše jeho starosta s řádným zmocněním. Uvedené vyplývá z ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích, které stanoví, že právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.

V daném případě však žádné takové zmocnění neexistovalo. Pokud usnesení zastupitelstva ze dne 6.6.2007 zmocnilo starostu k podpisu kupní smlouvy na (ne)specifikované nemovitosti, bylo toto zmocnění konzumováno právě podpisem Kupní smlouvy z 07. Je tak třeba mít za to, že Kupní smlouva 08 již byla uzavřena bez řádného zmocnění zastupitelstva (neboť v mezidobí mezi uzavření Kupní smlouvy z 07 a Kupní smlouvy z 08 se žádné zastupitelstvo nesešlo) a je tedy s ohledem na shora uvedené neplatná. Usnesení zastupitelstva z 6.6.2007 neobsahovalo totiž žádné zmocnění pro starostu obce uzavřít uvedenou smlouvu kupní dvakrát.

Navíc zde existuje vedle Kupní smlouvy z 07 (ta totiž zrušena ničím nebyla) i Kupní smlouva z 08, a to zřejmě proto, aby prvá budila zdání, že ta byla uzavřena podle vůle zastupitelstva (přestože žádná taková vůle, jak bylo shora uvedeno, neexistuje) a ta druhá proto, aby ji už katastrální úřad (neboť již zdánlivě žádné nedostatky nevykazuje) zapsal a tím by byl níže uvedený trestný čin dokonán.

Uvedené je trestným činem podle ustanovení § 255 o porušování o povinností při správě cizího majetku.

V.

Prosím tedy, aby shora uvedené skutečnosti byly v co nejkratší době prověřeny (neboť hrozí, že trestný čin bude dokonán), a aby oznamovatel byl vyrozuměn o výsledku takového šetření.

________________________

Stanislav Penc

Víte už o stránkách http://zameksh.bloguje.cz/ ?

31.8.2007
SDÍLEJ:

SERVIS

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 40 000 Kč Řidiči tahačů ŘIDIČ/KA KAMIONU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ŘIDIČ/-KA KAMIONU, V případě zájmu volejte na tel.: 493 793 377 nebo 603 358 578 p. Ježek, Požadujeme základní vzdělání, ŘP sk. C+E, , Nabízíme PP na dobu neurčitou, mzda 40000,-Kč. Práce od Po - Pá, volné víkendy., Vhodné i pro cizince na zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Patrik ježek s.r.o., 507 81 Lázně Bělohrad. Informace: Patrik Ježek, +420 493 793 377,603 358 578. Výroba - Výroba Obsluha strojů 16 000 Kč Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití SOUKÁNÍ, SNOVÁNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: SOUKÁNÍ, SNOVÁNÍ- pracoviště Hořice., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: jan.vach@mileta.cz, s dotazy se obracejte na tel.: 493 654 463 Ing. Vach. , , Požadavky: výhodou výuční list v textilním oboru., Nabízíme PP, nástup ihned, dotované stravování, 5 týdnů dovolené, 1 000 Kč/měs. nečerpáte-li nemocenskou, zvýhodněný tarif na mobilní telefon, svoz zaměstnanců na víkendové směny., Vhodné i pro cizince pro zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Mileta a.s.- pracoviště, Husova, č.p. 734, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jan Vach, +420 493 654 463. Věda a výzkum - Věda a výzkum Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji 25 000 Kč Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji Vývojový/-á inženýr/-ka. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VÝVOJOVÝ/-Á INŽENÝR/-KA, Popis pracovního místa, •vývoj výkonových kondenzátorů a kondenzátorů pro výkonovou elektroniku a jejich následné zavádění do sériové výroby,, •práce na vývojových projektech , •spolupráce úzká s laboratoří a s výrobou., , Požadujeme, •VŠ vzdělání technického směru, nejlépe obory silnoproudá elektrotechnika, nebo elektroenergetika, případně jiné zaměření elektro,, •praxe v oblasti výkonové elektrotechniky výhodou, ale možno i absolvent,, •znalost analýzy sítí výhodou,, •aktivní znalost NJ nebo AJ podmínkou,ČJ není podmínkou , •výhodou základ. znalost normy ISO 9001:2000, zkoušky dle. Vyhl. 50/78 Sb. výhodou,, •dobrá znalost práce v MS Office aplikacích, , •schopnost týmové, ale i samostatné práce, komunikativnost, pečlivost., •ŘP sk. B, ochota občasných služebních cest., Nabízíme, •stálé a perspektivní zaměstnání s možností profesního i osobního růstu,, •zajímavou a zodpovědnou práci u české, mezinárodně orientované společnosti,, •místo výkonu práce – Jičín - PP na dobu neurčitou,, •firemní benefity (5 dní dovolené nad zák.rámec, jazykové kurzy, pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění, bonus za plnou docházku, stravenky, sleva na mobilní tarify pro soukr. účely), pomoc se zajištěním ubytování v Jičíně, zasílejte životopisy na e-mail: sona.ruzanska@hydra-. Pracoviště: Hydra a.s. - pobočka jičín, Průmyslová, č.p. 1110, 506 01 Jičín 1. Informace: Soňa Ružanská, +420 737 216 344. Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 16 500 Kč Zahradníci zelináři ZAHRADNÍK/-CE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZAHRADNÍK/-CE - OVOCNÁŘ/-KA, V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Janu Kloutvorovou na emailové adrese: kloutvorova@vsuo.cznebo telefonním čísle : 739 690 106, , Požadujeme:, SŠ vzdělání zemědělského směru (specializace v ovocnářství a šlechtitelství výhodou), Znalost angličtiny výhodou, Uživatelská znalost práce na PC - programy MS Office - Word, Excel, Outlook, Internet, Řidičský průkaz sk. B a T podmínkou, Organizační a komunikační schopnosti, časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost, Požadované doklady: Strukturovaný životopis, , Popis pracovního místa:, Zahradnické práce - péče o rostlinný materiál , Agrotechnické práce v ovocných výsadbách a školce, Práce se zahradní mechanizací, Aplikace pesticidů, Vedení dokumentace, , Nabízíme:, Nástup možný ihned, Stálé a perspektivní zaměstnání, Zajímavou a zodpovědnou práci ve společnosti s bohatou historií, Firemní benefity (5 dní dovolené nad zák. rámec, jazykové kurzy, pružná pracovní, doba, příspěvek na stravování), Možnost pravidelných odměn. Pracoviště: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský holovousy s.r.o., 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jana Kloutvorová, +420 739 690 106.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

FOTBALISTÉ Nového Města nad Metují (ve žluto-modrém) po nejlepším podzimním výkonu porazili Kunčice 3:1.

Železnici přihrály ve druhé půli vítězství vlastní góly soupeře

Ilustrační foto

První ztráta. Lídrovi vzalo bod Vrchlabí

Od pondělí začíná Týden republiky

Jičín - Týden republiky začíná od pondělí v Základní škole na Husově ulici a je plný neotřelých nápadů.

Jičín v Úvalech nezaváhal, Dvůr trápil favorita z Brna

Jičín - Uplynulý víkend přinesl v házenkářských soutěžích přestávku, kterou vyplnil program 3. kola Českého poháru.

Sražení policistky, hrad pod palbou: a sumec albín: prohlédněte si videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 20. až 21. října 2018.

I stromy si zaslouží oslavu

Jičín - Podzimní vánek roztančil spadané listí tichých pozorovatelů historie Valdštejnské lodžie mezi návštěvníky Slavnosti stromů. V parku barokního letohrádku se v sobotu tvořilo při Stromodílnách.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT