Lidé s tělesným nebo duševním postižením si tak budou muset zvykat na nové prostředí i personál. Pro mnohé to bude bolestivá změna.

SPOLEK PŘIŠEL O ZÁZEMÍ

Radnice počínaje prvním únorem vypověděla stacionáři smlouvu o nájmu prostor v ulici Vrchlického 823 a 824, kde má zařízení zázemí. Vedl ji k tomu závěr veřejnosprávní kontroly, kdy ředitel spolku Jiří Jílek nepředložil doklady, jakým způsobem zacházel s městskými penězi. Radnice to nehodlá tolerovat.

Stacionář Kamarád zajišťuje službu pro 29 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 (od ukončení povinné školní docházky) do 55 let. Dále poskytuje službu sociální rehabilitace. Zaměstnává 12 lidí.


„Ředitel dvakrát požádal o prodloužení termínu pro předložení dokladů, následně prostřednictvím advokátky žádal další posun. Této žádosti už nebylo vyhověno," popisuje šetření místostarosta Petr Hamáček. Stacionář tak nepředložil ke kontrole část požadovaných dokladů o použití městských dotačních peněz, které čerpá na činnost. Úřad mu odeslal výzvu k vrácení dotace za roky 2015 a 2016, a to ve stoprocentní výši. Celkem se jedná asi o 1,5 milionu korun. Stacionář také neoprávněně pronajímal prostory třetí osobě bez souhlasu majitele objektu.

Podle místostarosty Petra Hamáčka je nemožné, aby město spolupracovalo s někým, kdo nechce doložit využití městských peněz, určených na činnost. O další nefunkčnosti stacionáře údajně svědčí i okamžitá výpověď některým zaměstnancům.

„Neznamená to, že bychom stacionář Kamarád rušili, ale už ho nebudeme podporovat," uvedl Hamáček, který upozornil i na některé stížnosti rodičů na provoz stacionáře.

Ředitel stacionáře Kamarád Jiří Jílek se brání, na radnici, která ho prý cíleně „sestřelila", hodlá poslat právnický rozbor.

JÍLEK SE BRÁNÍ

„Byla na nás už v létě kontrola z kraje, ta proběhla bez chybičky, městský úřad prý objevil velké chyby. Ano, prostory jsme pronajímali částečně, aby si sem mohli lidé uložit prádlo pro prádelnu. Jinak doklady za rok 2015 jsme doložili, městské peníze byly vyúčtovány. Je to všechno prachsprostá lež, cítím se účelově poškozen," brání se rozhodnutí města, které je pro něho likvidační, neboť se obává, že město vyřadí spolek z komunitního plánování a tím stacionář nezíská žádné dotace na činnost.

KLIENTI NA ULICI NEZŮSTANOU

Protože město musí ze zákona zajistit klientům adekvátní sociální službu, sešlo se jeho vedení s rodiči klientů, aby s nimi záležitost probralo. Služba bude po domluvě zajištěna pomocí organizace Apropo, zatím v provizorních podmínkách v jednom z bytů na Novém Městě, částečně v Soudné, poté v původních prostorách domu ve Vrchlického ulici.

„Zda převezmeme všechny zaměstnance není jisté, záleží, jakou mají kvalifikaci. Co se týká klientů, máme kapacitu, abychom mohli péči o ně zajistit," reaguje na dotaz Jitka Králová, ředitelka Apropa, jenž poskytuje sociální služby postiženým dětem a jejich rodičům. Apropo disponuje volnou kapacitou v areálu v Soudné, v ulici Přátelství a Butovské, kde může službu stacionáře garantovat.

„Tato změna není jednoduchá jak pro klienty, tak jejich rodiče. Ideální by bylo, kdyby služba mohla pokračovat," zamýšlí se nad událostí Králová.

Vyjádření Kamarád Jičín z.s. k dotacím


Město Jičín rozhodlo po 12 letech bezproblémového provozu Denního stacionáře a Sociální
rehabilitace Kamarád Jičín z.s. tomuto zařízení vypovědět nájemní smlouvu na prostory stacionáře
ve Vrchlického ulici.

Rozhodnutí Rady města je odůvodňováno závěry veřejnoprávní kontroly
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která poukázala na pochybení stacionáře při neoprávněném
dalším pronajímání nebytových prostor třetí osobě, tedy na porušení nájemní smlouvy a dále za
skutečnost, že poskytovateli dotace nebyly v rámci provedené kontroly předloženy všechny jím
požadované doklady. Důsledkem tvrzeného nesplnění povinnosti kontrolované osoby a tím porušení
podmínek přidělení dotace je výzva k vrácení dotace ve výši cca 1.5 mil. Kč. Obojí shora uvedené
kroky města Jičín fakticky znamenají likvidaci stacionáře.

Pokud jde o porušení nájemní smlouvy, pak jsme skutečně sepsali 22.12.2009 dohodu s třetí
osobou, že v části námi užívaných prostor umístí svůj sběr prádla, které bude prvotně cca 1x týdně
u nás vyzvedávat. Celkový výtěžek za dobu trvání smluvního vztahu činil 11 920,- Kč a byl řádně
zaúčtován a použit pro zkvalitnění poskytovaných služeb klientům. V této souvislosti považujeme
ovšem za zvláštní, že kontroly odboru sociálních věcí a zdravotnictví města tvrzené porušení
nájemní smlouvy od r. 2009 při opakovaných, pravidelných kontrolách, prováděných 3 x ročně až
do podzimu r. 2016 neodhalily a na porušování pravidel pro nájem nebytových prostor nás tak
neupozornily.

Měly přitom vždy k dispozici stejné doklady, jako výše zmíněná veřejnosprávní
kontrola. Pokud by se tak stalo, jistě by nebyl problém vztah s třetí osobou upravit tak, aby
k žádnému porušování našich povinností nemohlo docházet.

Jen pro úplnost je třeba poukázat na
skutečnost, že naše činnost mimo jiné byla pravidelně kontrolována dalšími orgány, Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje počínaje, přes finanční úřad, Úřad práce, ČSSZ, inspektorát
bezpečnosti práce a konče inspekcemi MPSV. Žádná z těchto kontrol za 12ti letou dobu působení
stacionáře neodhalila žádné naše pochybení.

Pokud je nám vytýkáno, že jsme veřejnoprávní kontrole nepředložili veškeré požadované doklady
pro vyhodnocení správnosti postupu při využívání přidělené dotace, pak také toto tvrzení města je
třeba uvést na pravou míru. Skutečně jsme odmítli poskytnout kontrolujícímu všechny jím
vyžadované doklady, ovšem z toho důvodu, že rozsah požadovaných dokladů výrazně překračoval
rozsah kontroly čerpání přidělené dotace a rozhodně nebyl nezbytný pro posouzení správnosti
využití dotace.

Město Jičín po nás totiž požadovalo též předložení dokladů, které se vztahovaly
k činnostem, na jejichž financování není používán příjem stacionáře z dotačního titulu, nýbrž jsou
podle účetní evidence využívány jiné zdroje financování (sponzorské příspěvky, dary apod.).
Dalším důvodem pro odmítnutí některých, podle nás nad rámec kontroly jdoucích požadavků byla
prostá obava z porušení právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů
fyzických osob.

Nicméně stacionář Kamarád Jičín je zde poměrně dlouhou dobu, poskytuje sociální služby
klientům, kteří tyto služby potřebují a poskytuje je dobře. Protože nemáme co skrývat a protože
jsme přesvědčeni o tom, že jsme se nedopustili jednání, které je nám kladeno za vinu, jsme připraveni
Městu Jičín zcela zpřístupnit veškeré naše účetnictví včetně všech původně požadovaných dokladů.
Poté se podle našeho názoru ukáže, že postup města nebyl veden pouze deklarovanými úmysly, ale
mohl být motivován také snahou pomoci jinému subjektu a tím obhájit množství investovaných
veřejných prostředků.    Výbor Kamarád Jičín z.s.