V poslední době byla jičínská veřejnost zahrnována informacemi o dění v Sokole Jičín, a to z autorského pera Václava Jírů a Aleše Nedomlela. Je na čase uvést věci na pravou míru.

Takže od začátku: Masarykovo divadlo na pěší zóně v Jičíně je součástí objektu čp. 206, jehož vlastníkem je T.J Sokol Jičín, a to znovu od restituce po roce 1990. Mnoho z našich členů spokojeně cvičilo, aniž by tušilo, že nejen tělocvična, ale i divadlo jsou sokolským majetkem. Prostory divadla se zázemím byly po celou dobu v užívání města Jičín na základě uzavřených smluv, naposledy smlouvou z roku 2005, podepsanou tehdejší starostkou Blaženou Bohuňovskou.

Uzavřená smlouva
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dva roky, a to pouze z důvodu hrubého porušování povinností daných smlouvou. Teprve po 10 letech byla možnost podání výpovědi bez uvedení důvodu (opět s dvouletou výpovědní lhůtou).
Sokolovna nemá samostatné rozvody, proto je součástí smlouvy dohoda o dodávce veškerých energií pro Sokol (vytápění, elektrická energie, plyn, vodné stočné) a způsobu propočtu přefakturovaných nákladů. Tehdejší výbor tělocvičné jednoty si uvědomoval, v jakém technickém stavu je kromě jiného i kotelna a jak je čím dál více obtížné její zastaralé zařízení udržovat v chodu. Proto v roce 2012 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vytápění tak, aby byly veškeré energie regulovatelné a měřitelné po jednotlivých úsecích, a aby se podle dokumentace dalo postupovat také po jednotlivých úsecích.

Předběžné rozpočtové náklady jsou ve výši 16 mil. korun. K realizaci této akce dosud nedošlo právě z důvodu chybějících finančních prostředků. Nepodařilo se získat žádnou vhodnou dotaci, a případný úvěr bychom nedokázali splácet. Rekonstrukce topení není jediná oprava, kterou je zapotřebí v dohledné době zabezpečit. Máme na mysli rekonstrukci střešního pláště, dokončení výměny oken, opravu fasády, rozvodů a další.

Vnitřní opravy, úpravy a modernizace vlastních sokolských prostor by musely neustále čekat, zda se na ně někdy dostane, neboť povinností pronajímatele je udržovat především pronajaté prostory v provozuschopném stavu bez ohledu na to, zda jsou k dispozici potřebné prostředky.

Výbor se zabýval problémem, jak v budoucnu postupovat, aby bylo možné pokrýt finančně všechny potřeby. V listopadu 2013 na mimořádné valné hromadě (VH) předložil členům k uvážení, čemu dát přednost; zda pokračovat v pronájmu a dohodnout lepší podmínky, nebo zda prodat část objektu, příp. objekt celý. Přítomní se rozhodli pro výhodnější dlouhodobý pronájem. V duchu tohoto rozhodnutí a usnesení z této VH začal výbor jednat s nájemcem – městem Jičín – o novém návrhu smlouvy o dlouhodobém pronájmu s podstatně navýšenou požadovanou částkou nájemného. Město změnu podmínek nájemní smlouvy po několika jednáních rezolutně odmítlo. Současně sdělilo, že nelze v pronajatém prostoru hradit náročné opravy či rekonstrukce, neboť město nemůže vkládat finance do cizího majetku. Proto se začalo hledat jiné řešení. K tomu všemu došlo k havárii ústředního topení, naštěstí na konci topné sezóny. Byli jsme postaveni do situace, kdy staré kotle se již z nedostatku jakýchkoliv náhradních dílů nedají opravit, což nám bylo potvrzeno nezávislými odborníky.

Současně bylo zjištěno opětné zatékání střechou na jeviště – odhad nákladů opravy této části střechy činil 600 tisíc Kč. Co tedy opravovat dříve? Naspořeno jsme měli u města po tři roky nečerpanou částku na investiční akce, celkem 600 tisíc, z toho by se dala poškozená část střechy opravit, ale z čeho financovat rekonstrukci topení? Nakonec jsme se rozhodli v prvé řadě zajistit provozuschopnost kotelny, aby byl zajištěn provoz nejen divadla, ale také naší tělocvičny, a na pokrytí nemalých nákladů využít naspořených 600 tisíc Kč a přidat další část svých finančních prostředků. Odhad na rekonstrukci zněl do dvou milionů, město přispělo dotací ve výši 200 tisíc Kč.

Nabídka spolupráce
Rádi jsme přijali nabídku města na spolupráci při zajištění realizace rekonstrukce kotelny s využitím zkušeností i konexí jejich odborníků. Přestože se jednalo o šibeniční termín, neboť kotle se musely vyrobit na míru dle specifických požadavků, podařilo se v poměrně krátkém časovém úseku v době prázdnin a dovolených zajistit veškeré nutné práce. Provoz divadla i tělocvičny byl včas zajištěn. Zbývá nám ještě touto cestou poděkovat starostovi města Janu Malému a všem odborníkům, kteří se na náročné opravě podíleli. Konstatujeme, že bez pomoci města bychom tuto akci nezvládli, i když odpůrci spolupráce s městem z našich řad jsou přesvědčeni, že oni by to dokázali. Ano, jsou to ti naši členové, kteří soustavně zahlcují jičínskou veřejnost mediálními útoky na adresu všech, kteří považují za normální dobrou spolupráci právě s městem.

Na VH v květnu 2015 bylo navrženo vyřešit stálý finanční nedostatek na veškeré opravy, včetně rekonstrukcí a modernizací, rozdělením celého objektu čp. 206 „Prohlášením vlastníka nemovitosti" na jednotky v souladu se stávajícími předpisy, a nabídnout městu k odprodeji nebytovou jednotku č. 1 – Masarykovo divadlo. Vyřešilo by se tím financování veškerých oprav v této jednotce a současně i větším podílem financování společných prostor a částí domu. Město jako nový vlastník by mělo možnost při péči o nebytovou jednotku využít své zaměstnance – odborníky, které naše dobrovolná organizace k dispozici nemá. Není hanbou přiznat, že starost o tak rozsáhlý objekt je nad naše síly, a jsme přesvědčeni, že by tuto starost odborně nezvládli ani přísní kritici práce výboru – V.Jírů a A.Nedomlel, kteří rovněž nemají potřebné odborné vzdělání ani praxi v údržbě a opravách historických domů.

Kritika a výpady
Soustavná kritika, osobní napadání a urážky na hranici nactiutrhání a poškozování dobrého jména ještě nikdy nic nevyřešily. Je snadné kritizovat, těžší přiložit ruku k dílu, ne všechny vize jsou realizovatelné. Veškeré řeči jsou zbytečné tam, kde je zapotřebí skutečné práce.

Prodejem divadla za odhadní cenu chceme získat finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci naší tělocvičny i ostatních prostor. Současně bychom si pronájmem bytu a kanceláří v naší nebytové jednotce zajistili příjem potřebný pro náš běžný provoz. Spoluvlastnictvím společných částí a prostor domu získáme partnera, který má možnost zajistit profesně zdatné odborníky na zajištění potřebné péče o diskutovanou nemovitost. Jsme přesvědčeni, že dobrá spolupráce mezi Sokolem a městem Jičín je možná a výhodná pro obě strany. Město Jičín je tu pro všechny své občany, členy Sokola nevyjímaje, což město dokazuje i určitou každoroční finanční podporou sokolských aktivit.

Výbor jednoty je přesvědčen, že odprodejem divadla městu Jičín bude vyřešen dlouhotrvající problém potřebné modernizace divadla i velkých oprav na budově, a to nejen po stránce finanční.

Připravený a již se členy projednaný návrh kupní smlouvy mezi Sokolem a městem má řadu zastánců a na druhé straně i své odpůrce, z nichž někteří jsou zásadně proti prodeji sokolského majetku. Ovšem v poslední době to vypadá, že se jedná pouze o odpor k prodeji právě městu. Odpůrci V. Jírů a A.Nedomlel nyní žádají prodej nejvyšší nabídce, proč asi? Takový způsob prodeje je pro výbor nepřijatelný, neboť tak valná hromada nerozhodla.


Z důvodu další soustavné spolupráce musíme mít možnost výběru spoluvlastníka společných částí domu a prostor. Nechceme v budoucnosti řešit problémy s jakýmkoliv nevhodným či změněným využíváním divadla, či případným úpadkem takového spolumajitele. Nebytová jednotka – Masarykovo divadlo - byla i z těchto důvodů nabídnuta dlouholetému nájemci s tím, že bude zachován dosavadní způsob využití, tj. především pro kulturní účely, v zájmu udržení původního účelu stavby ve prospěch všech jičínských občanů.

Ani prodejem nikdo nezmění fakt, že divadlo bylo vybudováno sokolskými předky z jejich prostředků a za vydatné podpory ze strany tehdejšího města, spolků i jičínské veřejnosti. Sokol Jičín bude nadále spoluvlastníkem budovy a nelze pominout ani fakt, že za nejspolehlivějšího partnera, co se týče dodržení smluvních ujednání, považujeme v tomto případě právě město. O prodeji rozhodne valná hromada v závěru března t.r., a dále bude pokračováno v souladu se Stanovami ČOS. Věříme, že delegáti valné hromady nepodlehnou žádnému nátlaku a udělají si vlastní úsudek. Je zapotřebí vše pečlivě zvážit a rozhodnout se správně. Je zapotřebí začít přemýšlet o našem hlavním poslání, kterým je především sportovní činnost.    Výbor TJ Sokol Jičín