Předseda spolku Petr Krupka uvedl, že radnice zatím na podněty nereagovala.

Starosta Jan Malý potvrdil, že dopis přijal 28. prosince, kdy zároveň spolku odpověděl s tím, že o podnětech bude jednat rada v měsíci lednu. Projednání bodů se uskutečnilo a my máme k dispozici odpovědi radnice na dotazy. Pokud jde o nevyužití jezuitské koleje tak k této problematice otázka položena nebyla,takže odpověď vyjádření radnice neobsahuje. Rovněž ke koupališti otázka položena nebyla,tak se také rada tímto tématem nezabývala.

Co brání obnovení tradičního červeného nátěru Valdické brány, který je opakovaně odkládán?
Město se snaží získat odbornou firmu, která zjistí skutečný stav krytiny na bráně a podle tohoto posudku bude dále postupováno. Budou osloveny firmy, které v poslední době pro město výškové práce uskutečnily.

Kdy budou z Husovy třídy odstraněny (ukončen nájem místa) dožité, již nevyužívané a nevhodné stánky, a využije se iniciativa hotelu Praha, který má zájem zde vybudovat stylovou zahrádku?
Před hotelem Praha bude stánek odstraněn Technickými službami Jičín nejpozději do konce února – dohoda s paní Jedličkovou. Stánek u Řáholce je pronajat paní Pluhařové, které byla doručena výpověď, běží výpovědní lhůta.

Proč se odkládá prodej pozemku v proluce Řáholec a brání se tak v zástavbě proluky, když občerstvení Řáholec bylo povoleno jako dočasná stavba?
Na tuto lokalitu je zpracovávána studie a na jejím základě bude rozhodnuto, jak s předmětnými pozemky bude naloženo.

Proč se neprodá budova VZP, když město další kanceláře nepotřebuje a má k dispozici celý trakt C Arisu a investice musí vložit do tohoto objektu a ne do nepotřebných kanceláří?
Je zpracováván projekt této lokality a následně bude rozhodnuto, zda u tohoto objektu proběhne rekonstrukce, případně bude prodán.

Kdy dojde k žádanému rozšíření a úpravě parkoviště u budovy MěÚ Aris v ulici Butovská?
V současné době Ing. Janda zpracovává projekt ulice Nábřeží Kpt. Jaroše s přihlédnutím k cyklostezce a projekt parkovacích míst ve vnitrobloku. Na tento projekt bude navazovat vyprojektování parkoviště u budovy Arisu. Výstavba těchto parkovacích ploch je plánována předběžně na rok 2017.

Proč je již rok neopraven prasklý roh hradební zdi v zámeckém parku u občerstvení?
V roce 2015 zpracoval Ing. Starý statický posudek a projekt na opravu této hradební zdi, opravena bude v letošním roce. Tato položka je zanesena do rozpočtu.

Jaký je stav vyprojektované rekonstrukce Biografu Český ráj?
V současné době je vypracována studie pro rekonstrukci kina.

Proč nemůže být přemístěn dřevěný orloj od sochy Valdštejna, kam nepatří, na velké nádvoří, na místo, kde byl pískovcový trpaslík? Zde je zatím místo toho nelegální parkoviště…
Bylo rozhodnuto, že dřevěný orloj nebude přemisťován.

Kdy a kde začne rekonstrukce ulice Ruská?
Rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova je řízena KÚ HK a v současné době se dokončuje projektová dokumentace pro dešťovou kanalizaci. Rekonstrukce začne nejdříve v roce 2018, má být realizována ve třech etapách, ale zatím není rozhodnuto, zda se začne od ulice Ruská (tj. od Arisu), či od ulice Poděbradova.

Co bude s prostorem Špalíčku a s havarijním domem v majetku města?
Záležitost bude projednána na ZM dne 27. ledna, kde bude rozhodnuto, zda se objekt prodá, či zda bude městem rekonstruován.

Proč nedojde k úpravě parkoviště pod obnovenými hradbami ulice B. Němcové a jeho legalizaci?
Vybudování parkoviště neumožňuje regulační plán, který vycházel ze stanoviska MK ČR, které s takovýmto řešením nepočítá.

Jaké objekty budou vybudovány v prostoru Matějkova cvičiště?
Prostor Matějkova cvičiště není v majetku města, máme pouze informace ze strany výboru Sokola, který chce tento prostor pronajmout.

Řeší se dotace a projekt na nejnutnější cyklostezku Javůrkova louka…Holín?
Tato dotace se neřeší.

Co bude s budovami kasáren, kde jsou pouze sklady a zkušebny a objekty chátrají?
Pro tyto dva objekty zatím nenašlo město využití.

Kdy dojde k demolici kasárenských garáží a skladů?
Pokud se má tímto dotazem na mysli objekt, kde byl archiv soudu, tak starosta města jednal s náměstkem MS ČR a je dohodnuto, že město upraví objekt kotelny u Věžáku a tento objekt přebuduje pro účely archivu soudu a následně tyto objekty budou vyměněny směnnou smlouvou a poté bude demolován. Realizace by mohla proběhnout v letošním roce.

Kdy bude proveden zimní prořez, úprava a úklid obou svahů prostor přírodního divadla na Čeřovce, kde jsou plánovány kulturní akce pro veřejnost. V současné době TS Jičín provádějí prořez v lipové aleji a následně ještě v době vegetačního klidu bude provedena údržba části obou svahů. Kdy začne výstavba vyprojektované cyklostezky Šibeňák…Libosad?
Prozatím výstavba není plánována, neboť nejsou zatím vypořádány všechny majetkové vztahy.

Kdy dojde konečně k propojení ulice Textilní a Průmyslové a tím k rozšíření průmyslové zóny?
Propojení obou ulic vázne na části pozemku, který vlastní soukromá osoba. S tímto občanem města Jičína bylo jednáno již bývalým starostou MVDr. Liškou, tak i starostou nynějším. Jednání proběhla dvě, ovšem k dohodě nikdy nedošlo, neboť vlastník váže směnu pozemků na informace z jednání bývalých rad a dvakrát uvedl, že není k jednání připraven a že se přímo ohlásí. K dalšímu jednání nedošlo.