„Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár ty ať pominou, ať už pominou - teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide navrátí", zpívala na mnohých shromážděních po 17. listopadu 1989 Marta Kubišová. Lidé zvonili klíči, zpívali s Martou a mnozí se slzami v očích přemýšleli: „Teď bude vše jinak, konečně svobodní a vláda věcí tvých se navrátí."

Zavzpomínali jsme na ty dny. Mnohé se změnilo, bohužel jen některé křivdy byly napraveny, pouze některé majetky byly vráceny do původních rukou. Sokol byl ten, kdo dostal zpět některé majetky, které mu byly minulým režimem ukradeny (pozn. chatu Javorku t.č. ne), i když to nebylo vůbec

jednoduché. TJ Sokol Jičín měla štěstí i přičiněním některých tehdejších věrných sokolů, že dostala zpět majetek, který v průběhu historie vybudovali naši sokolští předkové.

Společenské změny
Změně režimu se pohotově přizpůsobili i někteří lidé, rychle se „překabátili" a stali se z nich přes noc horliví zastánci nových pořádků. Ta změna posloužila však jen jejich prospěchu. Tenhle „paradox dějin" se projevuje na různých místech dnešního života a bylo by možno na toto téma popsat stohy papíru. Soustřeďme se tady ale jen na problém sokolského majetku. Co nedokázal „vnější nepřítel" za Rakouska, německé okupace a komunismu, to dokázali nebo se o to pokoušejí někteří sokolští činitelé zevnitř! Ví se o nich jmenovitě. Prezenční listiny z valných hromad, jejich přítomnost a chování při nich jsou důkazem pokleslé morálky shodné s morálkou před listopadem 1989: „Já musel, jinak bych, kvůli dětem, atd., atd."… Říká se tomu „mazaná poddajnost", v Česku běžná věc, bohužel a k naší škodě, ku prospěchu toho, kdo má moc, co kdybych ho potřeboval. Proč ne. V Sokole však věc nevídaná ani běžná.

Výbor TJ Sokol Jičín spolu s vedením jičínské župy se nechce starat o navrácený majetek, konkrétně o sokolské Masarykovo divadlo, a tak ho chce, přes odpor mnohých sokolů, prodat městu. V tom si dobře rozumí s některými činiteli města, kteří usilují o Sokolské divadlo (záměrně se uvádí pouze Masarykovo divadlo) již od roku 2013, ale o tom až od ledna 2016.

Zdůvodňuje to nedostatkem peněz na údržbu. Proč má ale nedostatek peněz?

Vedení jednoty
Vedení TJ Sokol Jičín, jak již bylo několikrát popsáno, uzavřelo v minulosti s městem pro Sokol naprosto nevýhodné smlouvy o pronájmu a dnes si stěžuje na nedostatek peněz. Toho dnes využívá město, chce divadlo od Sokola získat, a to vše za podpory členů výboru TJ Sokol Jičín pod vedením starostky Hany Kolesárové ve spolupráci se starostkou župy Marií Tulkovou.

Mnozí sokolové si uvědomují, jak naši předkové těžce sháněli prostředky na výstavbu (podobně jako na výstavbu Národního divadla), a proto chtějí majetek zděděný po předcích uchovat, a ne se ho zbavit. Váží si sokolských tradic a prodeji chtějí zabránit.

Položil si někdo otázku – z čeho bude TJ Sokol Jičín provozovat svoji činnost? – bohužel, a to v době tržního hospodářství. Vedení Sokola jde proti vlastním členům a podporuje KZMJ, jenž je příspěvkovou organizací města a které na úkor Sokola vydělává. Kdo je tady hlupák nebo „podnikatel"? Rádi vám odpovíme.

Abychom rozptýlili obavy jičínské veřejnosti z nepodložených zpráv, vyjadřujeme tímto jasnou snahu mnohých sokolů mimo výbor TJ: Chceme spolupracovat s městem a poskytovat sokolské divadlo pro jičínskou kulturu, ale na základě rovnoprávných a vzájemně výhodných smluv o pronájmu, a ne se ho zbavit či „vytunelovat" velký sál, malý sál, dětské divadlo, byt domovníka za směšnou netržní cenu 15 – 16 milionů Kč, když cena majetku na pojištění činí 115 milionů Kč, o ceně historické nemluvě.

Dobré úmysly?
Nenechme se zmást sebevzletnějšími prohlášeními výboru TJ Sokol Jičín a vedení jičínské župy, jak to se Sokolem myslí dobře, na jejich reakce k našim zveřejněným článkům, ten poslední ze dne 30. října –reakce na článek ze dne 14. října: Věrni zůstaneme! Opravdu?, ale dívejme se na jejich skutky. Oni chtějí prodat sokolské divadlo a už o tom jednají s městem. Dejme pozor na lidi, kteří mají plnou pusu frází o demokracii a svobodě. Hajme skutečné myšlenky Sametové revoluce bez postranních úmyslů. A sledujme činy.

Bohužel, lidé ve vedení TJ Sokol Jičín svým charakterem a chováním „vládu věcí tvých, tj. sokolského majetku, nechtějí a ani nezvládají, stojí na opačné straně, podvádí a brání těm, kteří se o majetek starat chtějí, proto vše, co se událo od roku 1992, kdy byl sokolský majetek navrácen, budeme i dále připomínat od ledna 2016.

Věřme, že se nám to podaří, lidé se dozvědí pravdu a napravíme to, co od roku 2005 způsobila nevýhodně uzavřená nájemní smlouva s dopadem, kdy „mocný a všeho schopný nájemník" vyhání majitele z domu a dokonce ho levně získá za přispění výboru TJ Sokol Jičín.

Dopis přílohou
K tomuto článku připojujeme „otevřený dopis" na přání br. Oldřicha Šlezingera, předsedy Kontrolní komise ČOS, který se osobně účastnil nejen valné hromady TJ Sokol Jičín, ale i jednání s výborem TJ.

Děkuje za zveřejnění. Občané Jičína – udělejte si obrázek sami. Určitě vás nadále budeme informovat. Hezké dny.    Václav Jírů, Aleš Nedomlel

Otevřený dopis Oldřicha Šlezingra členům výboru Tělocvičné jednoty Sokol Jičín

Vážení členové výboru
TJ Sokol Jičín, e-mailem, který jste rozeslali všem členům předsednictva České obce sokolské (ČOS) a kontrolní komise ČOS, mně obviňujete z podjatosti a žádáte, abych se v dalších jednáních, které se týkají převodu Masarykova divadla a přilehlých částí (loutkové divadélko, kanceláře) městu Jičín, dále neangažoval.

V tom vám bohužel nemohu vyhovět. Dosud jste mne nepřesvědčili o tom, že zbavit se sokolského majetku je to nejlepší, co pro Sokol a jeho členy můžete udělat. To, že odmítáte spolupracovat se členy, kteří nesouhlasí s vaší snahou zbavit se sokolského majetku, který budovaly celé generace sokolů před vámi, je v přímém rozporu s ideou bratrství a vzájemné spolupráce, která vždy byla sokolům vlastní.

Překvapila mně reakce sestry Kolesárové, která odmítla vydat br. Jírů i mně prezenční listiny z poslední valné hromady s tím, že obsahují citlivá data, která nemohou být zveřejňována. Údajně na radu právníků. Zřejmě vystudovaných v Plzni. Pro vaši informaci – jméno, včetně titulu, datum narození a adresa jsou údaje zveřejňované v obchodním, případně spolkovém rejstříku. Tedy údaje veřejně přístupné.

Dalším důvodem, který nesvědčí ve váš prospěch, je fakt, že nemáte vůbec přehled o tom, co je vaším majetkem, protože nejsou prováděny roční inventury majetku. Podle slov sestry Kolesárové na to nemá čas. Na tuto informaci by měla okamžitě zareagovat kontrolní komise jak jednoty, tak župy. Povinnost provádět každý rok inventury hmotného i nehmotného majetku, včetně dokladových inventur pohledávek a závazků, ukládá všem organizacím zákon o účetnictví číslo 563/1991 Sb.

Výroční zpráva
Kontrolní komise by měla rovněž prověřit, jak město plnilo svoje závazky vůči jednotě. To, že ve výroční zprávě kontrolní komise jednoty nebyla vůbec zmínka o tom, že město zadržovalo jednotě 600 tisíc Kč, je pro mě šokující zjištění. Má kontrolní komise vůbec přehled o tom, jak město plnilo svoje závazky, vyplývající z této nevýhodné nájemní smlouvy? Tyto informace jsem ve zprávě kontrolní komise marně hledal.

Při jedné z návštěv v Jičíně mi sestra Podlipná darovala publikaci vydanou ke 150. výročí Sokola v Jičíně. V publikaci je mj. fotografie objektu sokolovny včetně Masarykova divadla. Co bude v publikaci k dalšímu výročí jičínského Sokola? Snad jen pamětní deska se jmény těch, kteří připravili o tento majetek všechny členy Sokola?

Obavy z práce?
Z jednání s vámi jsem pochopil, že máte obavy z práce, která by byla spojena se správou majetku, kterou za vás v současné době vykonávají pracovníci města. Je přece samozřejmé, že s majetkem jsou vždycky spojené starosti a práce. Ale to jste přece museli vědět, když jste dobrovolně přijali funkci ve výboru jednoty. Museli jste vědět, že bude třeba vynaložit značné úsilí a hodně času k tomu, aby se majetek Sokola rozrůstal a zveleboval. A pokud k tomu nemáte dosti energie a sil, co vám brání v tom, abyste do této mimořádné činnosti zapojili další ochotné členy jednoty, případně i externí pracovníky?

A zde bych vás chtěl upozornit na Stanovy ČOS, zejména čl. 12: „Každý, kdo přijme funkci činovníka voleného orgánu ČOS, župy nebo jednoty, se zavazuje, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky."

Vážení členové výboru. Zkuste se zamyslet nad tím, jak vašim synům a vnukům zachovat tento nádherný odkaz vašich předků. To, že jednáte s vedením města bezúspěšně, pro mě není argument. Je přece logické, že se nájemník dobrovolně nevystěhuje z bytu, který obývá téměř zadarmo, a navíc si diktuje, co pro něj musí majitel nemovitosti udělat. Máte ve vlastních řadách jistě schopné členy, kteří by byli ochotni vám v této záležitosti poradit. Proč se obracíte jen na právníky městského úřadu? Ti se přece budou snažit jen o prospěch města a nikoliv o prospěch Sokola.

Výzva všem
Vážení členové výboru Tělocvičné jednoty Sokol Jičín. Věřím, že se ve vašich řadách najde dost těch, kteří se zamyslí nad těmito řádky a udělají vše pro zachování toho, co pro vás a vaše nástupce v potu tváře vybudovali a zanechali pro další generace vaši prozíraví předchůdci, sokolové tělem i duší. ⋌s pozdravem Nazdar     Oldřich Šlezingr, člen Sokola od roku 1946