Ptáme se: "Proč? Kdo s návrhem přišel, kdo o to usiluje, kdo o to má zájem, kdo?" Asi to nebude jen tak!
Víme to my a měli by to vědět všichni!

Nevýhodná smlouva
Sestra Blažena Bohuňovská, rok 2005 t. č. starostka, uzavřela s městem nevýhodnou smlouvu, bez projednání na valné hromadě, nebyla schválena ani Českou obcí sokolskou (ČOS), povolila druhotný pronájem. Sama je doposud velmi aktivní pro město, které ji též za její postoj oceňuje. Pokračuje ses. Hana Kolesárová, která byla místostarostkou jednoty a z důvodu nemoci přebírá funkci starostky. Dlouhá léta pracovala na městě na stavebním referátu, mimochodem na úřadu pracuje dnes i její dcera jako vedoucí na majetkovém oddělení.

Ano, to jsou ty hlavní dvě osoby, doplněné pasivním výborem, které bez důvodu, bez jakéhokoliv návrhu některého člena TJ Sokol Jičín, započaly kampaň a ovlivňování řadových sokolů, že je nezbytné se našeho sokolského divadla vzdát ve prospěch města. Je smutné, že i aktivní a dlouhodobé sokolky ses. E. Florová, ses. Ulrychová, pánové Šebík, M. Smolík, překvapivě i hojně zastoupena rodina Krupkova a další, svým příkladem při hlasování se přiklání k prodeji a tím ovlivňují další pasivní členy netušící následné dopady.

Valná hromada
Kapitola jiná, to jsou osoby přicházející na valnou hromadu na pozvání, za účelem hlasovat v neprospěch našeho sokola a dokonce jsou i tací, kteří v průběhu samotné valné hromady (VH), nejlépe při hlasování, urychleně vyplňují své zplnomocnění tak, aby součet hlasů PROTI demokraticky zvítězil. Jejich jména na tomto místě zveřejňovat nebudeme, bylo by to neslušné vůči těm, kteří nevědí, že zplnomocnili někoho, kdo ke svému záměru hlas potřeboval. A i kdyby snad někdo chtěl zjistit, kdo vše na valné hromadě byl, kdo a jak hlasoval, nedozví se to. Prezenční listina je tajná, jsou tam citlivé údaje, vysvětluje výbor. Výbor ji nejen nedoložil k zápisu z VH, ale ani nepředložil kontrolní komisi ČOS. Tolik k úvodu

Hlasování
Celý proces začal už v roce 2013, kdy na mimořádné valné hromadě dal výbor hlasovat, prý „na zkoušku", o zmíněném majetku. Delegáti si mohli vybrat ze tří možností:
1. pronájem
2. spoluvlastnictví
3. prodej

Byl to podraz, nic netušící delegáti, bez informací, hlasovali. Tehdy zvolili pronájem a tak dali výboru mandát pouze pro něj. Ostatní možnosti odmítli. Výborem pozvané téměř kompletní zastupitelstvo města, které se těšilo na darování za 1,- Kč nebo prodej, zklamaně odešlo.

Ptáte se, kdo svolal tuto mimořádnou VH a z jakého důvodu? Odpověď je jasná: byla to ses. starostka H. Kolesárová. Každý slušný člověk pochopí, že takovým způsobem se o majetku nejedná a nerozhoduje. V případě ses. starostky Kolesárové to byl pouze začátek jejího snažení likvidovat náš majetek.
Na valné hromadě v roce 2014 se výbor uchýlil k podvodu. Aniž by se zmínil, že lze využít ustanovení NOZ o možnosti výpůjčky, tzn. bezúplatné provozování Sokolského divadla městem, které podvrhem vtělil do usnesení z VH. Při závěrečném čtení se tento podvod odhalil a přesto bylo velmi náročné „vytrhnout" toto usnesení z rukou br. Slávka Jandy, aby došlo k vypuštění slova „výpůjčka" . Tedy další pokus podvodu. Toto tvrzení doložíme.

Ačkoliv členstvo již v roce 2013 na VH rozhodlo, že divadlo chce pouze pronajímat, výbor chtěl tuto situaci za každou cenu změnit. Měl od členstva pouze mandát pro jednání s městem o pronájmu divadla. Ovšem on hledal záminky, nekomunikoval s členy, odmítal sdělit právní zastoupení, až nastala doba po divadelní sezóně, říkejme havárie a výměna kotlů. Nemáme peníze, kde je vezmeme. A jsme na počátku dnešní situace. Kotle uhradil Sokol, noviny píší o prodeji našeho divadla, starosta města je častým hostem na výboru jednoty, probíhají odhady, oddělení majetku, nečestná jednání, vše za dveřmi výboru jednoty bez komunikace s členskou základnou.

Změna programu
Na VH v dubnu 2015 dal výbor hlasovat o jeho prodeji, aniž by byla v programu VH o prodeji zmínka - již popsáno výše. To je jasně v rozporu se stanovami České obce sokolské a Pokyny o konání VH.

(Pozn.: V lednu 2016 jsme se zúčastnili semináře Právní problematika valných hromad, který organizovala Ústřední škola ČOS. Právník ČOS tam konstatoval, že o věcech, které nejsou předem před VH oznámeny na vývěskách, nelze jednat ani hlasovat.) Při tomto nelegálním hlasování vyhrála s pomocí mnoha plných mocí strana podporující výbor v prodeji divadla. Neboli lidé, kteří se o majetek nechtějí starat a nemají tušení, co může následovat.

Prezenční listina je tajná
Ani předsedovi nejvyšší kontrolní komise ČOS výbor nepředložil prezenční listiny z VH, aby mohl zkontrolovat výsledky voleb. Legendární je výrok starostky župy ses. Tulkové: „Budeš hrát divadlo? Nebudeš. Tak k čemu ti je ?".

Na závěr jednání této VH většina členů ze sálu odešla, takže nebylo možno – jak požadují stanovy – hlasovat o závěrečném Usnesení. V takovém případě měl řídící VH ukončit a svolat novou. To ovšem neučinil. Výbor nakonec vydal Usnesení bez podpisu předsedy návrhové komise, který s těmito podvody nesouhlasil. Po řadě protestů proti regulérnosti VH se nejvyšší vedení ČOS v Praze vyjádřilo, že rozhodnutí VH může zrušit jedině soud. Tak jsme byli nuceni podali žalobu na neplatnost VH k soudu, kterou v tomto roce bude řešit Krajský soud v Hradci Králové. S odkazem i na další zákonná opatření v této věci.

Výbor přesto pokračuje ve svých snahách majetku se zbavit. Je v tom velice podporován městem. Na pozvání často dochází na jednání výboru starosta města, kde otevřeně jednají o prodeji, ačkoliv je to v rozporu se stanovami ČOS. Před „opozicí" však vše tají a žádné informace neposkytují. Navíc jsou si vědomi, že příp. smlouvu o prodeji musí schválit vedení ČOS v Praze.

Vše v režii města
Jičínské noviny, např. Jičínský deník z 27. a 29. ledna, píše o situaci: Do 31. ledna má výbor TJ Sokol sdělit městu své rozhodnutí o prodeji části divadla. Podle starosty města je rozdělení na dobré cestě. Jednání města s TJ Sokol se uskutečnilo v týdnu mezi 18.-24. lednem. Po konzultaci s právničkou města byla smlouva zaslána sokolům k odsouhlasení. Všimněte si postupu: Nejprve smlouvu projedná současný nájemce, pak teprve majitel.

„Na středu 27. ledna je plánováno jednání zastupitelstva ohledně schválení koupě," oznamuje starosta města na tiskové konferenci, zatímco řadoví sokolové se podrobnosti o prodeji dozvědí až na mimořádné VH 23. února. Také starostka Sokola Kolesárová svým členům dřív nic neřekne, ale do novin už oznamuje, že do 31. ledna předá své rozhodnutí městu. Hlasovat se o prodeji bude až 23. února. Výbor je ale rozhodnut už nyní.

Situace pokročila, nyní už HOŘÍ!
Výbor TJ společně s vedením města se už nemůže dočkat a tak měsíc před řádnou volební VH 29. března, kdy mu skončí mandát a bude zvolen výbor nový, svolal mimořádnou VH na 23. února.

Hlavní bod jednání zatím tají, ale my jsme se ho už dozvěděli. Je to opět hlasování o prodeji divadla. Oni nepočkají ani na rozhodnutí soudu, jenom aby starý výbor ještě stihl divadlo prodat!

Nejen morálka, ale i obcházení zákonných prostředků z titulu statutárního orgánu, kterým je starostka Hana Kolesárová vázána, zakládá podnět na trestní oznámení.

Takže, Sokolové, probuďte se!
(Zatím) naše divadlo je jedinou budovou schopnou produkovat zisk – z kulturní a společenské činnosti (divadla, plesy ap.) i vedlejší činnosti. Jen z druhotného pronájmu získává KZMJ pro město (nikoliv pro Sokol) asi půl milionu korun ročně. A nám za pronájem platí méně, než vydělá druhotným pronájmem. Město bylo prostřednictvím nízkého nájemného deset let jednotou dotováno a tento stav je neudržitelný jak vůči jednotě, tak vůči vlastním občanům. Aby se záměr prodeje podařil, město opakuje stále omílanou frázi, kterou manipuluje veřejnost: Objekt volá po rekonstrukci, na kterou nemá vlastník peníze. Nepřizná už, že do této finanční situace přivedlo Sokol město, když po mnohaletém užívání divadla zdarma používalo posledních deset let divadlo za naprosto směšné částky na základě, pro Sokol nevýhodné smlouvy, kterou uzavřela minulá starostka Sokola Blažena Bohuňovská.
Současný výbor Sokola, místo aby se snažil finanční vztahy s městem narovnat, tak vidí jediné řešení nedostatku peněz v prodeji.

Obě strany se už dohodly i na znalecké ceně 18,5 milionu Kč. Posudek vypracoval člen Sokola Josef Ulrych, což je též velmi zajímavé, ne? (Sokolovna – včetně její hlavní a nejdražší části, divadla – má podle odhadu na pojištění celé nemovitosti hodnotu 115 milionů Kč) Za tuto směšnou cenu město získá od Sokola Srdíčko se zázemím, sál tanečního klubu s klubovnou a zázemím, technické místnosti a novou velkou plynovou kotelnu, kterou nedávno zainvestoval Sokol. Dále velký sál divadla s hledištěm, jevištěm, balkonem a zázemím, malý sál, zvukovou kabinu, rozvodnu a schodiště.

Toto vše si může už nyní přečíst každý čtenář jičínských novin, zatímco před řadovými členy Sokola výbor všechny informace přísně tají. Má v úmyslu na mimořádné VH až 23. února rychle přečíst některé údaje z již hotové smlouvy o prodeji a pak, rovněž rychle, si nechat vše odhlasovat. Navíc systémem delegátů v poměru 1:4, takže na VH nebudou moci přijít ani všichni členové.

Když divadlo ztratíme, z čeho budeme hradit náklady na společné prostory, tělocvičnu a provoz? Když budeme pořádat např. Šibřinky nebo VH, budeme za vše platit městu? Domníváte se, že v dnešní době budou lidé stejní jako v letech budování Sokola? Určitě ne, vždyť nechtějí platit ani běžné členské a oddílové příspěvky a někteří Sokol jen využívají.

Výbor si stále stěžuje na nedostatek peněz. Bodejť by ne, když smlouva s městem o pronájmu je pro Sokol naprosto nevýhodná. Výbor místo aby se vůči ní ohradil, chce divadlo prodat.

Sokolové, chcete o toto přijít?
Nebudeme mít na opravy, údržbu, provoz, na nic! Město nás „odzbrojí" svým obvyklým argumentem: „Nemáte peníze? Tak nám to dejte!" Nebo: „My nemůžeme dávat peníze do cizího majetku." Ale do nájmu můžete, ne že ne!

Takže nedejme se! Jedině divadlo nám může přinést dost prostředků na provoz. Bez něho zkrachujeme. A za všechno budeme platit!
Vždyť si můžeme vydělávat sami z našeho majetku a nenechat se vysávat jako dosud!

Vzkaz pro město
Chceme spolupracovat na poli kultury, ale na podkladě rovnoprávné smlouvy o pronájmu. Pokud se městu zdá naše podmínka neakceptovatelná, sokolské divadlo může mít jiného nájemníka. Musí se rozhodnout, co vlastně chce. Naše stanovisko je jasné.

Svého majetku se nevzdáme!
A na častou otázku výboru a jeho příznivců: „Kdo to bude dělat?" – odpovídáme: „Když si vyděláme dost peněz ze svého majetku podle zásady „dobrého hospodáře" (současný výbor toho není schopen), tak si můžeme najmout správcovskou organizaci, která se bude o majetek starat, tak jak to dělají jiné organizace, např. Klub českých turistů, odbor Jičín, a funguje to k jejich prospěchu. Nájem z jejich majetku pokrývá náklady na jejich činnost. I město má příspěvkové organizace a pana Pavla Nožičku jistě znáte, ten se přece „stará" o naše sokolské divadlo. Proč bychom to nedokázali i my? Jen to chce lidi se vztahem k sokolskému majetku a charakterem. Ne tedy takové, jako tam jsou dnes a odmítají ty, kteří se o majetek starat chtějí! Proč asi? Jaký je to důvod? Proč to dělají? Jsou poctiví?

Sokolové, hlasujte na mimořádné VH 23. února PROTI prodeji divadla! Nenechte se připravit o svůj majetek a o možnost svoji sokolskou činnost nejen udržovat, ale i rozvíjet. Bez zázemí a finančních prostředků to nepůjde.

S odkazem na finanční ztrátu TJ Sokol Jičín a zisk města (příspěvkové organizace) od roku 1992 až 2015.  

 za odpůrce prodeje divadla Aleš Nedomlel, Václav Jírů

Otištěno bez úprav. Dopis nevyjadřuje stanovisko redakce.