Plán stanovuje metodiku ořezávání a ošetřování stromů a keřů, pečování o květinové záhony a sečení travnatých ploch. Novinkou plánu oproti minulým rokům je metoda péče o zeleň na sídlištích.

Město Jičín je v plánu rozděleno podle intenzity údržby. V první kategorii je centrum města, tedy Valdštejnovo náměstí, zámecký park, ulice 17. listopadu, autobusové nádraží a Žižkovo náměstí. V těchto lokalitách budou trávníky sečeny 10krát až 15krát ročně.

V druhé kategorii jsou ulice Husova, Poděbradova, Hradecká, M. Koněva, dále Lidické náměstí, okolí MŠ a ZŠ a horní parter Libosadu. Jde o lokality se silně zatěžovanými plochami zeleně, proto sečení zde bude probíhat 5krát až 7krát ročně.

Do třetí kategorie jsou zahrnuty stezky ve spodním parteru Libosadu, park u Šibeňáku, Valdštejnova lipová alej, osídlené oblasti Robous, Popovic, Moravčic a Hubálova, a dále také sídliště: Na Jihu, Letná, ulice Pod Koželuhy, Barákova ulice a sídliště mezi Husovou ulicí a sportovním areálem. Travnaté plochy budou sečeny 3krát až 5krát za rok. Právě v této kategorii je stanoven nový přístup pro letošní rok.

Pracovníci technických služeb budou rozděleni do dvou pracovních skupin, kdy jedna skupina bude sekat na sídlišti Na Jihu a v ulici Pod Koželuhy, druhá skupina bude provádět posek na sídlišti mezi sportovním areálem a Husovou ulicí.

Myšlenkou je, že oproti minulým ročníkům budou největší sídliště ošetřována přibližně ve stejný čas. V uplynulých letech byl stanoven jeden tým, takže sekání mohlo probíhat pouze na jednom sídlišti, což vyvolávalo spory. Květnaté louky budou koseny 2krát ročně a až po odkvětu, aby bylo zajištěno vysemenění dvouděložných rostlin. Zajistí se tím obživa a úkryt včelstva a dalších druhů hmyzu.

Ve čtvrté kategorii jsou zahrnuty všechny oblasti jako ve třetí s tím, že jde o méně významné zelené plochy, které budou posečeny pouze jednou, maximálně dvakrát za rok. V páté kategorii jsou potom obsaženy lesy ve vlastnictví města Jičína. Úkony zde spočívají v likvidaci polomů, stromů napadených kůrovcem, v těžbě a v nové výsadbě stromů. Lesíky a lesy se nachází u židovského hřbitova, v Popovicích a u Šibeňáku.

Plán také specifikuje konkrétní, nezbytná opatření ve specifických lokalitách města, jako jsou například prořezy.