I přes šílené horko se dostavila řada gratulantů. Programový blok uvedla předsedkyně svazku Eliška Formanová. Zmínila především tři významy pojmu Mariánské zahrady, a to jednak samotnou komponovanou krajinu, pak svazek obcí a třetí představuje Mariánskou zahradu jako turistickou destinaci.

V rámci skvělého programu se dočkala křtu i velice zdařilá publikace Jaromíra Gottlieba Mariánská zahrada v našem čase. Autor ve svých vzpomínkách připomíná události, na něž by se mohlo zapomenout.

U založení barokní komponované krajiny stál na přelomu 17. a 18. století hrabě Schlik. O její revitalizaci se jako první přičinil Václav Valtr z Ústavu krajinné ekologie ČSAV, který dal impuls k oživení schlikovské barokní krajiny.

Spojujícím prvkem v Mariánské zahradě mezi Vokšicemi a Kopidlnem je Loreta. Kaple na Velišském hřbetu, jež je kopií prostého příbytku Panny Marie z Nazaretu. „Kvůli její klíčové pozici i významu pro celý krajinný koncept jsem nazval dané území Mariánskou zahradou," uvádí Jaromír Gottlieb.

Zásluhy o vznik

Na vzniku svazku obcí Mariánská zahrada pak měl největší zásluhu František Obitko. Svazek byl založen 16. července 2004 čtrnácti obcemi na území jihozápadně od Jičína. „Právě místní samosprávy, neziskové organizace a zdejší podnikatelské subjekty by se měly starat o kulturní a přírodní bohatství a zároveň zajistit vybavenost obcí odpovídající požadavkům dneška. V současné době svazek sdružuje dvě města, jeden městys a osmadvacet obcí na rozloze asi čtyřiadvacet tisíc hektarů," uvádí Eliška Formanová.

Cílem společenství je udržování, obnova a rozvoj místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, slaďování zájmů a činností místních samospráv, spolupráce s obdobnými subjekty v zahraničí a propagace svazku obcí Mariánské zahrady a jeho zájmového území.

„Naší vizí je posílit vztah k místu, kde lidé žijí, uvědomění si vlastních kořenů a aktivní přístup k životu. Svoje členy sdružujeme na základě vzájemné spolupráce při uskutečňování rozvoje venkova," vysvětluje Eliška Formanová.