Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení.

V rámci Recyklohraní žáci naší Základní školy v Soudné třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Zpětný odběr
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace stovky mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin přímo ze Země.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 5 televizí, 12 monitorů a 367 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,48 MWh elektřiny, 682,17 litrů ropy, 47,30 m³ vody a 0,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,33 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,57 tun," popsala konkrétní úspory pro životní prostředí Kateřina Mindlová, koordinátor EVVO v Základní škole v Jičíně – Soudné.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Zúčtování
Celkové výsledky za uplynulý rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den.

Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na celkem 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu všichni ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.   ZŠ, Jičín, Soudná 12