RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Jičína na rok 2024. Na výdajové a příjmové stránce pracuje návrh s částkou 799 572 295 Kč. Zastupitelstvo města rozpočet bude schvalovat na veřejném zasedání ve středu 13. prosince.

Nejvýznamnější příjem do rozpočtu plyne z výnosů z daní. Pro rok 2024 je v plánu hospodaření předpokládán příjem 426 085 000 Kč, z toho 170 milionů plyne z daní z přidané hodnoty a 100 milionů z daní z příjmů právnických osob. Další položkou zdrojů jsou příjmy z vlastní činnosti (cca 49,4 milionu Kč), ze získaných dotací (cca 110 milionu Kč) a z kapitálu města, což v roce 2024 budou prodeje pozemků (6 milionů Kč). Významným mimořádným příjmem je investiční úvěr, který si město Jičín vzalo pro financování výstavby infrastruktury v lokalitě Kasárna. Tímto úvěrem došlo k viditelnému navýšení rozpočtu 2024 na stránce příjmů i výdajů, a to o 93 milionů Kč. Do příjmů je také zahrnut výsledek kladného hospodaření, tj. bilance na účtu města, která tak může posílit příjmovou složku rozpočtu o 115,1 milionu Kč.

Výdajovou část rozpočtu je možné rozdělit na výdaje provozní a investiční. Po odečtení provozních výdajů, z nichž je hrazen veškerý provoz města a služby poskytované občanům, zůstane na investiční akce částka 296 615 000 Kč. Největší investiční položkou je financování výstavby infrastruktury v lokalitě Kasárna (103 milionů Kč), přičemž město Jičín bude hradit i úroky z přijatého úvěru (12 milionů Kč). Další velkou položkou je rekonstrukce Knihovny Václava Čtvrtka (30 mil. Kč). Dále je to rekonstrukce ulic K. Vika a Hofmanova (18,5 mil.) a výstavba nové komunikace propojující ulice Konecchlumského a Hradecká (14,5 mil.). Všechny uvedené akce již byly zahájeny v roce 2023 či dříve.

Plánovány jsou i nové investiční akce. Do rozpočtu 2024 je zahrnuta první částka pro financování rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova (1 mil. na dokončení projektové dokumentace a 5 milionů pro realizaci s tím, že výraznější část nákladů ponesou další rozpočty). Dalšími položkami jsou výstavba kanalizace v Sedličkách podél lipové aleje (14 mil.), modernizace veřejného osvětlení (12 mil.), rekonstrukce kotelny Tylova 813 (6,4 mil.), přeložka plynovodu v lokalitě budoucí Odpočinkové zóny Cidlina (4,8 mil.), propojení cyklostezky přes přejezd u Popovic (4 mil.) nebo příprava rekonstrukce budovy A v bývalém Arisu pro potřeby stavebního úřadu (4 mil.). Je třeba také dodat, že město je připraveno formou rozpočtového opatření vytvořit investiční položku do obnovy hřiště a oválu ve sportovním areálu, ale to jenom v případě, že získá dotaci z Národní sportovní agentury.

Zmíněny byly pouze nejvyšší položky v rozpočtu. Jde však o obsáhlý dokument obsahující zhruba 400 položek, tudíž není možné vše obsáhnout. Uveďme tedy, že v roce 2024 se chystají také velké kulturní akce, na něž rozpočet rovněž pamatuje. V květnu se vrátí Valdštejnské slavnosti. V září se uskuteční festival Jičín – město pohádky, pro který je v rozpočtu vytvořena položka 2,5 milionu Kč.

Sestavování rozpočtu začalo jako každý rok v září, kdy se seskupily všechny rozpočtové požadavky, a následovaly interní pohovory mezi představiteli jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu. Dle ekonomických, příjmových možností města byly protříděny výdajové požadavky. Návrh rozpočtu byl v polovině listopadu projednán se zastupitelstvem na pracovním zasedání. Byly zapracovány další požadavky a Rada města na svém 33. jednání schválila finální návrh.