Projekt za pět milionů bez DPH je připraven ke spuštění.

Podle plánu má dojít k pokácení některých vzrostlých stromů v Libosadu, které ohrožují bezpečnost lidí, dále k výměně stromů ve štěpnici a k probírce a vyčištění obory. Některé zásahy ale vzbuzují u občanů rozporuplné pocity, proto o postupu bude ještě jednat rada města.

Je třeba brát zřetel na bezpečnost

Podle původního plánu se chystá mimo jiné kácení některých vzrostlých stromů (buků červenolistých) v parku Libosad, který těsně přiléhá k lodžii. Podle autora projektu Víta Doležela je zde kácení nebo prořez stromů nutný z důvodu bezpečnosti občanů, kteří se zde pohybují. Poslední dobou se ale vyskytly názory veřejnosti, že lze zmíněné buky zachránit odborným zásahem, což se běžně provádí.

Podle odborníků, kteří na místě byli a stav stromů posuzovali, je ošetření takto velkých stromů nemožné. Ve spodní části kmene je totiž prokazatelná dutina a hniloba. Vzhledem k výšce stromů a mohutnosti koruny je velmi rizikové ponechat stromy bez zásahu, protože nejsou na patě stromu pevné a jsou tudíž nestabilní. Řezem v koruně při takto silných průměrech větví by se dřevina prakticky nenávratně poškodila, protože takovýto strom není schopen velké zásahy zahojit. Navíc buk je dřevina, která vůbec špatně snáší radikální ořez," vysvětluje Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí, která má projekt na starosti.

Oba buky červenolisté rostou v blízkosti trati a objektu letohrádku, kam chodí spousta lidí na procházky. „Pokud je město Jičín, jakožto vlastník, zodpovědné za stav stromů a také za případné škody na majetku nebo na zdraví, je nutné k problému přistoupit s odpovídající důležitostí. Nikdo nezpochybňuje, že pokácením obou buků, které jsou jedny z nejkrásnějších stromů v Libosadu, dojde k velkému úbytku listové plochy. Musíme být ale zodpovědní vůči našim občanům a turistům a musíme předejít hrozbě zřícení stromů," vysvětluje postoj města místostarosta Petr Hamáček.

„Celý projekt vycházel z posouzení zdravotního stavu dřevin. Žádný ze zahradních architektů i arboristů by se nesnížil ke kácení dřevin, kdyby to nebylo nutné. Většinou jsou naopak velkými milovníky stromů a jejich životní filozofií je láska a respekt k přírodě," obhajuje rozhodnutí o pokácení buků Vladimíra Smolíková.
Výrazně zhoršený stav jabloní

Dalším rozporuplným zásahem projektu je výměna jabloní ve střední části parku, zvaném štěpnice. Také zde se názory různí.

„Stav většiny jedinců se dá hodnotit jako výrazně zhoršený, protože došlo před několika lety k pěstební chybě. Nerovné kmínky nyní nemohou unést bujněji rostoucí štěpy okrasných odrůd. Všechny jedince by bylo vhodné odstranit a následně by měly být nahrazeny regionálními odrůdami ovocných dřevin," vyjadřuje svůj názor Vladimíra Smolíková. Konečné rozhodnutí ale bude na radě města.

„Komise životního prostředí se nedokázala rozhodnout, zda dát zelenou přesazení stávajících okrasných jabloní, nebo štěpnici pouze dosadit. Nedala radním žádné doporučení. Rozhodnutí musí ale padnout co nejdříve, aby bylo možné s poskytovatelem dotace dohodnout případné změny projektu," doplňuje městský radní Ladislav Brykner, podle kterého kácení a přesazování jabloní ve štěpnici není nutné.
Původních osmdesát stromů ve štěpnici je patnáct let starých. Byly pořízeny z dotace na základě projektu Drahoslava Šonského. „V radě města převládá názor štěpnici pouze dosadit, a proto mě pověřila jednáním se SFŽP ČR, abychom se pokusili najít cestu, jak neohrozit přijetí dotace a zároveň štěpnici ponechat," dodává Brykner.

Revitalizace začne nejdříve na podzim

Projekt obnovy Libosadu, štěpnice a obory v Jičíně bude provádět společnost Gabriel s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 5 030 988 Kč bez DPH. Podíl města na projektu je ve výši deseti procent. Akce by měla začít až po skončení vegetačního období zeleně, tedy nejdříve na podzim roku 2014, a měla by být hotova dle podmínek dotace do konce roku 2015.

Před zpracováním projektu proběhla inventarizace dřevin, která odkryla potřebu obnovy některých oblastí. Obnova by spočívala především v likvidaci zdravotně nevyhovujících dřevin, probírce hustě narostlých dřevin, ošetření vybraných dřevin ořezem a vázáním a v nové výsadbě. Celá obora patří asi z 1/3 městu a ze 2/3 soukromému vlastníkovi.

Obora by měla být pro návštěvníky zpřístupněna, mělo by dojít k dosázení chybějících dubů podél cesty tak, aby tvořily alej od lodžie směrem k oboře. Dále by měly být pokáceny dřeviny kolem statných stromů uvnitř obory, aby tyto měly dostatek prostoru pro svůj další vývoj. Celá lokalita je také zařazena do soustavy NATURA 2000 a ochrana se vztahuje na páchníka hnědého. Proto se všechny zásahy provedou s ohledem na život tohoto brouka. Součástí obnovy budou také informační cedule, které by měli tvořit naučnou stezku – popisovat druhy stromů, ptactva a obratlovců zde žijících, historii Libosadu apod.

Barokní kompozice

Celý Libosad a přilehlý park s oboru je součástí Valdštejnovy barokně-komponované krajiny. Terén je od lodžie směrem k rondelu terasovitý a původně byl celý obezděný. Oborou vede od lodžie přímka až po rondel, což je malá vyvýšenina, kde stával ještě ve 30. letech 20. století altán.   Magdaléna Doležalová, komunikace s veřejností