I když po červnovém zasedání zastupitelstva, kde se řešil odchod dosavadní ředitelky Ivety Krejčí kvůli neshodám se zřizovatelem, svitla naděje, že se konflikt urovná, je tomu naopak.

Obec jako zřizovatel navíc neuznává zástupkyni školy Milenu Bretovou, jmenovanou od 1. srpna odcházející ředitelkou Ivetou Krejčí.

Naopak zastupitelstvo v červenci zvolilo dodatkem novou zástupkyni Kamilu Machurovou, což je podle ředitelky Krejčí nepřípustné, podle starosty v pořádku.

Jde o trestný čin?

„Z tohoto důvodu jsem odmítla této ženě, která nemá žádnou právní vazbu se školou, předat školní dokumentaci a neuznávám ji ani jako statutární zástupkyni. Domnívám se, že zároveň nemá právo disponovat s našim účtem. Jde o trestný čin, který nemůže zůstat bez povšimnutí. Náš spor bude zřejmě vyřešen až soudní cestou," říká Iveta Krejčí, která je od 1. srpna řadovým zaměstnancem školy.

Podle vyjádření právníka Martina Struny z krajského úřadu je jmenování Mileny Bretové právoplatné a je oprávněná zastupovat ředitele školy. Současně právník doporučil případ konzultovat s ministerstvem školství, na které se obrátili i rodiče dětí, jenž stojí za Ivetou Krejčí.

K otázce zvolení do funkce druhé zástupkyně, Kamily Machurové je kompetentní se vyjádřit Ministerstvo vnitra ČR, neboť zřizovatelem školy je obec.

Funkce napůl plynu

Milena Bretová tedy má oficiálně zajistit chod školy včetně finančních otázek. Poté, co však starosta Radomír Vališka změnil od 1. srpna v bance přístup k účtu, nemůže s penězi manipulovat.

„Pan starosta nám sdělil, že má svoji zastupující ředitelku a pouze ona má přístup k našim financím," uvedla pro Deník Milena Bretová, která s kolektivem připravuje zahájení školního roku.

„Magistra Kamila Machurová telefonovala, že by ve škole chtěla učit. Nemá s námi uzavřenou pracovní smlouvu, takže nemůže provádět pedagogickou činnost a neměla by bez mého vědomí vstupovat do budovy školy," upřesňuje zástupkyně. Situace ve škole je patová.

Jana Horáčková, jedna z pětičlenného týmů zdejších učitelek, říká. „Do školy jsem nastupovala se smíšenými pocity. Mám obavy, jak to všechno dopadne. Budeme s netrpělivostí čekat na výsledky konkurzu."

Vychovatelka Lenka Tučková přichází do školy s obavami. „Nevím, co přijde, ani jak máme brát paní Machurovou, ale věřím v dobrý konec."

Iveta Krejčí je rozhodnuta zúčastnit se konkurzního řízení, do kterého se podle vyjádření starosty Radomíra Vališky zatím nikdo nepřihlásil. „Nechci zklamat rodiče, kteří se za mě postavili," zdůvodňuje.

Shrnutí

Téměř dvě stě obyvatel se koncem června podepsalo pod petici za ředitelku Základní a mateřské školy v Dětenicích Ivetu Krejčí. Ta se kvůli neshodám se starostou Radomírem Vališkou, který podle jejího vyjádření neoprávněně zasahuje do kompetencí ředitele školy, vzdala k 31. červenci vedoucího postu.

„Spolupráce se zřizovatelem byla od začátku složitá. Cítím diskriminaci ze strany starosty a zastupitelů," uvedla. Na veřejné schůzi pak sama navrhla zastupitelům řešení. „Pokud se mnou budete spolupracovat, výpověď stáhnu." Na to starosta slíbil, že zjistí, zda je možné z právního hlediska vzít zpět vzdání se funkce. „Oslovil jsem právníky, jak našeho, tak i z Krajského úřadu v Hradci Králové, kam jsem se obrátil o odbornou radu. Oba mně doporučili, aby byl vyhlášen nový konkurz."

Na to koncem července zastupitelé jmenovali Kamilu Machurovou zástupkyní ve škole. Proti tomu se svým dopisem postavili rodiče. Domnívají se, že je to v rozporu se školským zákonem a svoji stížnost předložili jak radnici, tak ministerstvu vnitra a školství.

Starosta obce Radomír Vališka pak v srpnu společně se zastupiteli prostřednictvím dopisu oslovil místní obyvatele, aby jim vysvětlil některá rozhodnutí.

V písemnosti jsou zmíněny problémy, které byly zjištěny ve stravovacím rezortu a další otázky, týkající se provozu školy. „Vzhledem ke skutečnosti, že paní Mgr. Iveta Krejčí se vzdala svého pracovního místa ředitelky Školy ke dni 31.7. 2015 a bylo zřejmé, že od 1.8. 2015 zůstane Škola bez ředitele, tedy bez statutárního zástupce, proto bylo nutné, aby zřizovatel přijal potřebné opatření tak, aby Škola nezůstala bez jakéhokoli statutárního zástupce. Z tohoto důvodu Obec Dětenice přistoupila k přijetí dodatku č. 4 zřizovací listiny, ve kterém určila, že statutárním orgánem je též zástupce ředitele a zároveň stanovila způsob jeho zvolení," píše se ve vyjádření. Dále se písemnost vrací k odvolání ředitelky a vyhlášení nového konkurzu a předání funkce.

„Zastupitelstvo obce své jednání nepovažuje za protiprávní, naopak se po celou dobu snaží situaci zodpovědně a podle zákonů řešit," tvrdí se v dokumentu, jehož celé znění najdete níže..

Otevřený dopis - v plném znění

Vážení občané Dětenic, Osenic a Brodku, přátelé zdejší školy,

přestože starosta obce spolu se zastupitelstvem nepovažuje tento způsob komunikace za příliš důstojný, okolnosti nás nutí k vysvětlení některých našich rozhodnutí ohledně Základní školy a Mateřské školy, Dětenice, okres Jičín (dále jen Škola), neboť většina písemností, které byly o vzniklém problému již napsány, nepravdivě napadají zastupitelstvo obce, že jedná protiprávně, s čímž v žádném případě nemůžeme souhlasit.

Podle ust. § 102 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má starosta se zastupitelstvem obce vyhrazeno vykonávat zřizovatelskou funkci. Obec je tedy povinna plnit funkci zřizovatele školského zařízení, konkrétně průběžně kontrolovat efektivní využívání finančních prostředků a plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, pro který jsou školy zřízeny, tj. plnění veřejné služby, přičemž na případné zjištění nedostatků je obec povinna reagovat, což byl právě případ doporučení starosty týkající se školní kuchyně. Březnová kontrola a následná žádost o řešení přestupků paní kuchařky nebyla tedy protiprávním vměšováním, ale povinností zřizovatele, který v tomto případě stál na straně ochrany zdraví dětí i ostatních strávníků školní jídelny. Protože odpovědí bylo znemožnění dalších kontrol ze strany zřizovatele (výměna zámků), zastupitelstvo navrhlo společnou schůzku s paní ředitelkou a vedením školní jídelny, kde se měla projednat všechna opatření, aby se tato situace již nemohla opakovat. (Přestupkem vedoucí kuchařky byla špatná manipulace s potravinami při jejich rozmrazování a použití prošlého mletého masa na přípravu pokrmu).

Na této schůzce byly na žádost paní ředitelky projednávány i další otázky týkající se provozu školy. Paní ředitelka oznámila požadavek na zdražení školného pro mateřskou školu (dále jen MŠ) na téměř dvojnásobnou sumu (ze 150 Kč na 270 Kč) a dále požadavek na zavření MŠ po celou dobu letních prázdnin. Ke zdražení školného nebyl dodán žádný rozpočet. Navíc díky napojení školy na bioplynovou stanici Dětenice se neustále snižují neinvestiční náklady a zvyšování školného tedy zastupitelstvo neuznalo jako opodstatněné. Paní ředitelce bylo doporučeno, ať požadavky pro rok 2015 směřuje na listopad 2015, kdy se projednává rozpočet obce pro rok 2016, zároveň byla nastíněna možnost, že obec svůj příspěvek pro Školu zvýší, bude-li to podle plánovaných výdajů potřeba. Zastupitelstvo se také dohodlo, že současná úplata (MŠ 150,- a ŠD 70,-) bude škole k dispozici v plném rozsahu na nákup spotřebního materiálu a obnovu pracovních pomůcek v MŠ a ŠD (v minulých letech bylo 50% úplaty využíváno na pokrytí nákladů na energii). Zastupitelstvo dále žádalo otevření MŠ po dobu 14 dnů v období letních prázdnin. (Podle průzkumu u rodičů o otevření školky v létě nebyl zájem, tedy se neotevřela). Dohlížení na hospodaření s veřejnými prostředky ani navržení zvýšení příspěvku od obce není také možno brát jako protiprávní jednání, jak tvrdí protistrana, naopak, zastupitelstvo se snažilo vyjít Škole opět vstříc.

Na toto jednání paní ředitelka reagovala svou výpovědí a další den účelově odvolala z funkce dosavadní zástupkyni ředitele a určila jiného zástupce školy.

Vzhledem ke skutečnosti, že paní Mgr. Iveta Krejčí se vzdala svého pracovního místa ředitelky Školy ke dni 31.7. 2015 a bylo zřejmé, že od 1.8. 2015 zůstane Škola bez ředitele, tedy bez statutárního zástupce, proto bylo nutné, aby zřizovatel přijal potřebné opatření tak, aby Škola nezůstala bez jakéhokoli statutárního zástupce. Z tohoto důvodu Obec Dětenice přistoupila k přijetí dodatku č. 4 zřizovací listiny, ve kterém určila, že statutárním orgánem je též zástupce ředitele a zároveň stanovila způsob jeho zvolení. Školský zákon určuje jako statutární orgán pouze ředitele, zástupce vůbec neřeší (statutární orgán má právo zvolit pouze pedagogického zástupce). Zástupce statutárního orgánu určuje podle ust. 123 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dle tohoto zákona určuje statutárního zástupce zřizovatel, tedy obec, takže tvrzení, že bylo toto rozhodnutí nezákonné, se také nezakládá na pravdě.

24.6. 2015 proběhlo veřejné zasedání, kde paní ředitelka projevila zájem výpověď stáhnout zpátky. Obec zjistila právní kroky a na doporučení školského odboru Krajského úřadu v HK shledala jako nejlepší řešení vyhlášení nového konkursu na ředitele školy, kam se může paní Mgr. Krejčí přihlásit.

Na tomto zasedání zazněla i spekulace o tom, že starosta obce cíleně útočí proti stávající ředitelce Mgr. Krejčí, protože nemůže být ředitelkou jeho manželka. Na základě tohoto nařčení přestoupila Mgr. Vališková od srpna 2015 na jinou školu. 31.7. 2015 vypršela paní Mgr. Krejčí výpovědní lhůta ředitelky školy .

Ředitel školy má podle § 2 odst. 2 vyhláš. č. 263/2007 Sb. povinnost po skončení výpovědní lhůty svou funkci protokolárně předat nově jmenovanému řediteli, svému zástupci nebo osobě určené zřizovatelem. Toto paní ředitelka z neznámých důvodů dosud neučinila.

Zastupitelstvo obce své jednání nepovažuje za protiprávní, naopak se po celou dobu snaží situaci zodpovědně a podle zákonů řešit. Za protiprávní by naopak považovalo neřešení ohrožení zdraví občanů školní jídelnou.

Cílem obce je v září 2015 v zájmu dětí, rodičů i dlouholeté tradice Školu otevřít a podpořit její bezproblémový chod, což se obec snaží zajistit podporou odpovědné spolupráce statutárního a pedagogického zástupce Školy a opravením střechy budovy školy.
Tímto dopisem se obracíme s velkou prosbou na Vás - občany Dětenic, Osenic a Brodku – Vy, kteří chcete pomoci situaci ve Škole dořešit v zájmu našich nejmenších, nenechte se vmanipulovat do dalších konfliktů a osobně napomozte uklidnění vzniklé situace.

V Dětenicích 17.8.2015

Zastupitelstvo obce Dětenice, Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, zastoupená starostou obce Ing. Radomírem Vališkou, tel.: 493596007, 725081036, 720510443, e-mail:detenice@iol.cz, http://www.obecdetenice.cz/