Dne 2. října 2011 zaznamenali členové rady města řadu podnětů občanů Nové Paky, že Hotel Štikov má být prodán dle jejích slov Romům a že tam zřídí ubytovnu, na kterou „budou brát peníze od státu“. S tím, že ještě přidají několik buněk do okolí, aby zvýšili kapacitu ubytovacího zařízení.

Dalšího dne rada města vyslala místostarostu Albrechta, aby projednal s majitelkou hotelu, do jaké míry je to možné.

Dalšího dne, tedy 4. října nabídl místostarosta jednání přímo se starostou. Dne 6. 10. proběhla schůzka ve složení Drahomíra Paulů, Luděk Paulů, starosta Rudolf Cogan, člen a předseda silničního výboru Pavel Bouchner, místostarosta Stanislav Albrecht.

Od té doby je město s majitelkou hotelu v kontaktu. Zástupci města si hotel prohlédli z hlediska stavebně-technického. Desátého dne měsíce října se konala schůze zastupitelstva města, při jednání vznikla pracovní skupina. Ve schůzi projevil zájem o věc i vedoucí úředník krajského úřadu ing. V. Soběslav. Skupina následně nabídla majitelce pronájem ze strany města, požadovala též předkupní právo pro město. K tomuto návrhu nyní majitelka připravuje své stanovisko. Město Nová Paka chce i nadále jednat a najít pro Hotel Šikov smysluplné a hospodářsky vyvážené využití. V rámci možností, které město má, bude usilovat o to, aby tam nevznikla lokalita obývaná sociálně vyloučenými lidmi. Vznik takové lokality by byl obrovským problémem pro blízké okolí i Novou Paku jako celek. Rada města se takovému scénáři bude snažit čelit využitím budovy pro autoklub, jiné spolky z města a organizace, zřizované městem.

Rudolf Cogan, jménem rady starosta města