„Pro činnost kroužku využijeme prostory a vybavení Muzea přírody Český ráj v Prachově, budeme se starat o živočichy žijící v muzejní zahradě. Podle zájmu dětí se vydáme na exkurze za stromy a bylinami, za hmyzem, obojživelníky, ptáky, za našimi i exotickými zvířaty," informuje Marcela Šanderová.

Kroužek je určen pro děti od 2. do 5. třídy, náročnost programu bude přizpůsobena věku dětí. Na schůzky v muzeu v Prachově je možné se dopravit s vedoucím kroužku linkovým autobusem, v zimě pak v klubovně v Jičíně.

Poplatek za přírodovědný kroužek se nevybírá, děti si budou pouze hradit cestu autobusem z Jičína na Prachov a zpět, případně vstupné při exkurzích. Přihlásit se je možné nejlépe e-mailem na adrese mpcr@seznam.cz – uveďte jméno a příjmení dítěte, školu a třídu a případně i dotazy ke kroužku. Informace získáte také na telefonu 732 858 380.

Přihlášku dostanete na první společné schůzce ve středu 18. září. Sejdeme se na autobusovém nádraží u novinového stánku a odjedeme společně na Prachov autobusem v 15:00 hodin, návrat v 17:20 hodin. Těšíme se na všechny, kdo mají rádi přírodu a chtějí něco nového poznat.

Dále je možné se zapojit také do kroužku Výlety do historie při MPČR. Na programu bude například poznávání, jací lidé kdysi dávno žili na místech, kde teď žiješ a chodíš do školy, či jaké příběhy se odehrávaly v Jičíně a v jeho okolí. „Vydáme se společně tohle všechno zjistit," odpovídá Petr Lazurko. Kroužek je pro děti od 2. do 9. třídy, náročnost programu bude přizpůsobena věku dětí. Pro činnost kroužku budou využity prostory a vybavení Muzea přírody Český ráj v Prachově, kde je část expozice věnována i regionálním dějinám. Doprava sem je opět možná s vedoucím kroužku linkovým autobusem, v zimě opět klubovna Jičín. Poplatek za kroužek se také nevybírá jako v předchozím případě. Přihlásit se je možné také nejlépe e-mailem na adrese mpcr@seznam.cz – uveďte jméno a příjmení dítěte, školu a třídu a případně i dotazy ke kroužku. Informace získáte také na telefonu 732 858 380.

Přihlášku dostanete na první společné schůzce ve čtvrtek 19. září. Sejdeme se na autobusovém nádraží u novinového stánku a odjedeme společně na Prachov autobusem v 15:00 hodin, návrat v 17:20 hodin. Doba schůzek bude stanovena tak, aby vyhovovala co největšímu počtu zájemců. Těšíme se na všechny toužící se něco dozvědět.  MPČR

MUZEUM PŘÍRODY ČESKÝ RÁJ
Nabízí výukové programy mateřským, základním a středním školám.
CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ
Programy se zaměřují na poznávání přírody, seznámení s účinnými způsoby ochrany životního prostředí a na regionální dějiny. Jejich cílem je vzbudit a prohloubit zájem žáků o přírodu a ukázat jim, jak každý může přispět k udržení a zlepšení jejího stavu a seznámit žáky s příběhy, které se v minulosti ve zdejší krajině odehrávaly.
V průběhu programu žáci dostávají jak informace k danému tématu, tak i se nad daným námětem samostatně zamýšlejí a plní úkoly.
Obsah programů vychází z osnov více předmětů, zaměřuje se na souvislosti mezi člověkem, přírodou a společností, podporuje zlepšování jazykové komunikace žáků a týmovou spolupráci. Programů je možno využít ve vzdělávacích oblastech Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Náročnost programu lze stupňovat podle věku dětí. Doporučená délka programů je 90 minut pro žáky základních a středních škol, 60 minut pro děti mateřských škol.

OBJEDNÁVKY A CENY PROGRAMŮ
Jak si programy objednat:
Telefonicky na čísle 732 858 380 nebo na e-mailové adrese mpcr@seznam.cz.
Rádi zodpovíme dotazy a podáme upřesňující informace.
Ceny a platba programů:
Pro základní školy je cena 35 Kč za žáka, pro mateřské školy 30 Kč za dítě.
Vzhledem k projektu realizace EVP podpořeného Královéhradeckým krajem je v období od 1.9. do 30.11.2013 pro ZŠ 25 Kč za žáka,
pro MŠ 20 Kč za dítě.
Platba se provádí v hotovosti po ukončení programu nebo je možné platit na základě vystavené faktury bankovním převodem.
Minimální počet žáků je 15. Pokud se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit!
MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMŮ
Podle vašeho zájmu se může výukový program konat
ve vaší škole ve třídě, na školní zahradě nebo hřišti
v Muzeu přírody Český ráj v Prachově v klubovně, v muzejní zahradě.

DALŠÍ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K OBJEDNÁVCE
• Optimální počet je 15–25 žáků. Za menší počet žáků je nutné zbytek ceny doplatit, vyšší počet žáků je nutné předem konzultovat s lektory.
• V jeden den lze realizovat 2–3 výukové programy za sebou.
• Doporučená délka programu je 90 minut, pro mateřské školy 60 minut. Pokud chcete jinou délku programu, je možno se dohodnout předem.
• Vybavení třídy, ve které se objednaný program uskuteční, je nutno konzultovat předem telefonicky nebo e-mailem. ( Např. dostatek volného prostoru, plátno na promítání apod.)
• Pro většinu programů jsou pro žáky připravené bonusy.
• Stejná skupina žáků, která se zúčastní alespoň tří libovolných výukových program ve školním roce 2013/2014, získává slevu – poslední program bude o 30% levnější.
• Pokud se jedna skupina zúčastní čtyř programů, bude sleva na posledním z nich činit 40%.
• Při programu v MPČR v Prachově je možnost zajistit také občerstvení.
• Při vícedenním programu vhodném pro školní výlety nabízíme i ubytování a stravování.
Programy pro školní rok 2013/2014
Skáče žába
Jak se žáby pohybují, čím se živí, kde žijí, jak jim můžeme pomáhat. Každá žabka jinak „zpívá". Ukázky SOMSO modelů, výukové obrázky, poslech hlasů žab, pohybová aktivita dětí. Vhodné pro mateřské školy a 1. a 2. třídu základních škol.
Bonus pro dítě: speciální pohlednice.

Jaro – Léto – Podzim – Zima
Podle ročního období volíme aktuální program. Počasí, kalendář, rostliny a zvířata a lidé v daném ročním období. Listy stromů na podzim, pupeny stromů v zimě, výroba lojových kuliček na krmítka, listy bylin na jaře, mláďata, čím se kdo živí, verše k různým ročním obdobím. Práce s přírodninami, s lupou.
Vhodné pro mateřské školy a 1. až 4. třídu základních škol.
Bonus: pracovní listy Jarní, Letní, Podzimní a Zimní les.

Příběhy kamenů I
Kameny v přírodě nejsou všechny stejné. Barva, tvrdost, kde nalézáme zajímavé kameny, využití kamenů. Jak vznikl pískovec a jak vznikl čedič. Základní seznámení s neživou přírodou, praktické ukázky kamenů, pověsti související s kopci.
Vhodné pro mateřské školy a 1. a 2. třídu základních škol.
Bonus: pohlednice

Příběhy kamenů II
Vyprávění o horninách, minerálech a fosíliích doplněné promítáním a ukázkami kamenů.
V průběhu programu se žáci seznámí s rozdělením hornin podle doby vzniku, způsobu vzniku, s jejich významem pro člověka. Je využívána stuha znázorňující geologická období ve vývoji Země, snímky z geologicky zajímavých lokalit a ukázky kamenů, se kterými žáci pracují ve skupinách.
Náročnost lze přizpůsobit věku dětí.
Vhodné pro 3. až 9. třídu základních škol.
Bonus: pohlednice nebo skládací leták zdarma, možnost zakoupení geologického pexesa se slevou 20% tj. za 28 Kč.

Geopark Český ráj

Proč je Český ráj geoparkem, seznámení se zajímavými lokalitami formou prezentace s živým komentářem, ukázky hornin a minerálů z geoparku.
Děti ve skupinách určují, ve které lokalitě se vyskytují horniny a minerály určitého typu. Cílem programu je také vzbudit v dětech zájem o krajinu, ve které žijí.
Je využívána stuha pro časové zařazení ukázek hornin a minerálů dle jejich vzniku, snímky lokalit v geoparku.
Náročnost lze přizpůsobit věku dětí.
Vhodné pro 5. až 9 třídu základních škol.
Bonus: pohlednice nebo skládací leták zdarma.
Možnost zakoupení geologického pexesa se slevou 20% tj. za 28 Kč.

Válka prusko-rakouská 1866
Příběhy z regionální historie, které se odehrály v naší krajině a ovlivnily dění v Evropě. Prezentace s použitím historických obrázků, videonahrávek z rekonstrukcí bitev, ukázky zbraní. Pracovní listy.
Náročnost programu lze přizpůsobit věku dětí. Vhodné pro žáky 4. až 9. třídy.
Bonus: pohlednice s vojáky v historických uniformách zdarma.

Není žába jako žába
Potrava, stavba těla, rozmnožování, druhy žab, žabí hlasy, praktická ochrana obojživelníků. Krátká prezentace pomocí dataprojektoru, práce ve skupinách se Somso modely a výukovými obrázky, poznávání žab podle hlasů.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.
Bonus: pohlednice žab pro žáky i pedagogy.

Obojživelník a plaz roku 2013
Prostřednictvím jednoho zajímavého druhu vzbudíme zájem o celou skupinu zvířat, rozdíly mezi obojživelníky a plazy, jejich účinná ochrana
Krátká prezentace pomocí dataprojektoru, práce ve skupinách se Somso modely a výukovými obrázky a pracovními listy.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.
Bonus: lentikulární obrázek obojživelník-plaz pro žáky i pedagogy.

Kam s ním?
Jak vznikají odpady, třídění a recyklace odpadů. Děti prakticky třídí různé konkrétní druhy odpadu, seznámí se s recyklací. Program je doprovázen humorně podanými klipy.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.

Naši obojživelníci
Charakteristické znaky skupiny obojživelníků, jejich ochrana. Krátká prezentace s živým komentářem, Somso modely, výukové obrázky, pracovní listy.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.
Bonus: možnost zakoupení speciálního pexesa se slevou 20% t. j. za 28 Kč, pohlednice obojživelníka 1 ks zdarma.

Naši plazi
Charakteristické znaky skupiny plazů, jejich ochrana. Krátká prezentace s živým komentářem, Somso modely, výukové obrázky, pracovní listy.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.
Bonus: možnost zakoupení speciálního pexesa se slevou 20% t. j. za 28 Kč, pohlednice plaza 1 ks zdarma.

Zajímavý svět
Za zajímavými zvířaty nemusíme jezdit do Afriky, Ameriky nebo Austrálie. Stačí se pozorně dívat u nás kolem sebe. Žáci se seznámí s vývojem vážek od vajíčka k dospělci, se stavbou jejich těla, potravou, způsobem života. Jedinečné snímky zachycující vývoj vážky ze zahrady muzea jsou doprovázeny živým komentářem. Žáci dostanou pracovní listy, podle kterých si skupiny kladou vzájemně otázky.
Vhodné pro 1. a 2. stupeň základních škol, náročnost lze stupňovat podle věku žáků.
Bonus: Pracovní listy pro další použití.
Vývoj Země
Stáří Země, geologická období, vývoj rostlin a živočichů. Stáří Země je znázorněno rozvinutou stuhou o délce 46 metrů. Děti pracují ve skupinách, skupiny si vzájemně představují vyhynulé živočichy.
Náročnost programu lze přizpůsobit věku dětí, vhodné pro 1. stupeň základních škol.