Ale naše škola ani v tomto nezůstává pozadu. Intenzívně se podílí na předcházení nežádoucího chování u svých žáků. Snaží se předat žákům takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Jak je to na naší škole s prevencí?
Na prvním stupni realizujeme společně s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Jičíně program „Kočičí zahrada". Prostřednictvím kočičích hrdinů děti prožívají různá dobrodružství, řeší své každodenní starosti a úspěchy. Se žáky druhých a třetích tříd pracuje Luboš Toman, který se spolu s třídními učitelkami cíleně zaměřuje na jednotlivé žáky i celé třídní kolektivy. Jedná se o dvanáct dvouhodinových lekcí zaměřených na vztahy v rodině, vztahy ve škole, kamarádství, pomoc, zdraví…

Žáci jičínské 4. ZŠ.S primární prevencí na druhém stupni již máme několikaleté zkušenosti s profesionální organizací – občanským sdružením Semiramis, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.

Od loňského školního roku se město Jičín podílí na financování těchto cílených programů. Znamená to, že školám odpadl problém se sháněním peněz a zapojit se mohou všichni žáci.

Lektorky pracují s třídními kolektivy dvakrát ročně vždy ve čtyřhodinových blocích. Realizují tak dlouhodobé programy, kdy se v každém ročníku probírá jiné téma. Žáci tedy během školní docházky systematicky, odborně a komplexně získávají informace o formách rizikového chování, učí se v nich orientovat a lektorky se je snaží vést k vytváření odpovědného postoje vůči nim. Nedílnou součástí těchto lekcí jsou i aktivity zaměřené na sociální dovednosti, na podporu zdravého sebevědomí i na zdravý životní styl.

Samozřejmě, že témata prevence prolínají v rámci výuky všemi předměty ve škole a učitelé se je snaží zařadit do vzdělávacích aktivit tak, aby se co nejvíce předcházelo problémům spojeným s rizikovým chováním nebo aby se tyto problémy oddálily do co nejpozdějšího věku.
Mabel Bryknerová, metodička prevence ZŠ, Železnická 460, Jičín