Mezi hosty nechyběli místostarosta novopackého MÚ Pavel Bouchner, předseda Sportovního výboru zastupitelstva města František Vitoch a Bohdan Čančík z církve Jednoty bratrské.

„Při svých výborových schůzích jsme řešili úkoly týkající se celkové činnosti naší tělocvičné jednoty, kde jsme se zaměřovali na cvičební proces odboru všestrannosti i na činnost našich čtyř zavedených sportovních oddílů – atletiky, basketbalu, florbalu, volejbalu a před několika týdny nově vzniklého oddílu nohejbalu pod vedením Martina Vondráčka. Ke konci roku ukončil činnost v naší TJ Sokol předseda florbalového oddílu Bohuslav Purtík a jeho nástupcem je nyní bratr Kučera," řekl v úvodu své zprávy starosta Petr Kužel.

Pochopitelně nejvíce času jednání výboru vždy zabírají finance. Jsou zde projednávány veškeré finanční záležitosti týkající se chodu našich dvou stěžejních objektů, to je sokolovny a Letního stadionu. Bereme jako úspěch nás všech, že na konci roku 2013 jsme poprvé po několika letech nebyli ve finanční tísni," řekl mimo jiné rovněž starosta Tělocvičné jednoty. Přítomní se dále dozvěděli, že v počtu sportovních oddílů nemá packý Sokol v Jičínské župě konkurenci a rovněž se dále zmínil o investičních akcích a nezbytné údržbě, které vyžaduje, jak sokolovna, tak i Letní stadion.

„Bereme jako úspěch nás všech, že na konci roku 2013 jsme poprvé po několika letech nebyli ve finanční tísni. Členská základna naší jednoty je zpracována na PC – její správu zajišťuje br. Karel Rádle, za což mu patří veliký dík. Na začátku letošního roku jsme provedli důslednou aktualizaci členstva, kdy necháváme dál ve stavu pouze členy, kteří platí členské příspěvky. Proto jsme poněkud zeštíhleli. Nyní máme celkem 454 členů, z toho atletika 58, basketbal 90, volejbal 35, všestrannost 229, florbal 30, nohejbal 5 a necvičících 10. V sokolovně vyvíjí činnost převážně odbor všestrannosti a basketbalový oddíl. Další cvičební hodiny využívá oddíl florbalu a dvakrát týdně zde trénují volejbalisté. V dopoledních hodinách je sokolovna pronajímána pro hodiny tělesné výchovy Integrované střední škole. Druhým pronajimatelem je Základní škola Brána zřízená při Jednotě bratrské. Dle požadavku je tělocvična zapůjčována i v některých dalších volných hodinách, převážně o víkendech. V zimních měsících využívá sokolovnu také atletický oddíl a tenisté. Letos se můžeme pochlubit novým praporem naší TJ, který jsme si pořídili za finančního přispění župy. Bohužel udělat kopii naší historické zástavy nebylo možné, tak výbor vybral z několika variant tu, kterou vidíte v čele této místnosti.

Děkuji za finanční podporu města, která nám umožňuje profinancovat provoz a údržbu našich objektů, včetně mezd našich zaměstnanců. Drobné dotace na naši činnost plynou také z ČOS a potažmo župy," ¨ukončil s pozdravem nazdar svoji zprávu starosta Tělocvičné jednoty.

Ze zprávy o hospodaření Lucie Ruczové vyplynulo, že největší položky ve výdajích jsou za energie v sokolovně a na Letním stadionu, při čemž se snížily náklady na plyn. Další velkou položkou jsou nájmy v obou základních školách, z velké části za tréninky a zápasy basketbalistů. Mimo členských příspěvků vykazují největší příjmy dotace, zvláště z našeho města, ale i z České basketbalové federace, České obce sokolské a od dalších donorů. Přítomní mohli být potěšeni konečným přebytkem v hospodaření za uplynulý rok částkou 23 000 Kč.

Zpráva odboru všestrannosti ústy Aleny Krejčové informovala přítomné o úspěšném hojně navštěvovaném cvičení rodičů s dětmi pod vedením Dany Coganové. Byla zde zmínka i o ojedinělých závodech na Letním stadionu, kdy téměř vždy osmdesát až sto těch nejmenších dětí se zúčastňuje v letních měsících třech dětských sokolských atletických závodů, včetně jedné dětské olympiády. Bylo zde rovněž připomenuto, že starší ženy se schází v sokolovně na kondiční a rehabilitační cvičení. Rovněž velká spokojenost je s tréninky a vystupováním na veřejnosti s chlapci a děvčaty breakdance.
Ze zprávy oddílu basketbalu vyplynulo, že loni bylo nejúspěšnější družstvo mužů, které po vítězství VBL postoupilo do druhé ligy, ve které si vede nečekaně dobře. Družstvo žen vyhrálo základní skupinu Východočeské basketbalové ligy a po vítězných zápasech play off, zvítězilo i ve Final Four a zajistilo si tak případný postup do 2. ligy.

Žáci zvítězili v divizi a nejmladší minižákyně skončily ve finále MČR na 5. místě. Basketbalisté rovněž uspořádali tradiční předsezónní jedenáctý ročník Novopackého poháru v basketbnalu žen, kterého se zúčastnila družstva z vyšších soutěží.

Atleti se pochlubili dvěma stříbrnými medailemi Lukáše Joukala z MČR v chůzi dorostenců. Nový oddíl nohejbalu se snaží o zvýšení své členské základny pořádáním turnajů ve dvojicích a trojicích, jak na venkovských kurtech, tak i v sokolovně nebo v hale. Uspořádali jich již celkem čtrnáct. Oddíl volejbalu se svými pětatřiceti členy trénuje v sokolovně a v letních měsících na kurtech za sokolovnou. Družstvo žen a smíšené družstvo zatím nehraje mistrovské soutěže, ale oba celky se zúčastňují různých turnajů v regionu. Sami rovněž zorganizovali několik turnajů. Se svou zprávou se ozvali i florbalisté, kteří své aktivity zaměřili na regionální amatérskou ligu pořádanou v Mladé Boleslavi. V župním turnaji skončili na třetím místě.

Starosta Petr Kužel, jako dík za několikaletou práci v kontrolní komisi, předal kytici Marii Nádvorníkové, která pro nemoc komisi opouští. Zbývající dvojici Marušku Suchardovou a Rudolfa Cogana doplní pro příští období nově zvolená Vladěnka Matoulková. Vzhledem k odstěhování současné správkyně sokolovny Jekatěriny Slovíkové byl na její místo ve výběrovém řízení z pěti kandidátů vybrán Zdeněk Mašek. Tento jmenovaný byl rovněž zvolen do funkce jednatele.

Z dalšího jednání na valné hromadě novopackého Sokola ještě uvádíme. V letošním roce rozdělil MÚ Nová Paka všem sportovním subjektům více peněz než dříve a rovněž tak i Sokolu. Výbor doporučil pro provozní výdaje použít stejnou částku jako v minulém roce a veškeré navýšení vložit do investic. Sokolové mají v plánu pořízení nové sekačky pro potřebu Letního stadionu. Další plánovanou investicí je vybudování ochranné klece na vrhačské louce na Letním stadionu. V sokolovně plánují postupnou rekonstrukci elektrické instalace. Vzhledem k tomu, že uspokojivě dopadla žádost o dotaci ve výši 358 tisíc Kč u MAS Brána do Českého ráje, což je Sdružení obcí ležících mezi Českým rájem a Krkonošemi, tak největší investicí by měla být o prázdninách výměna oken v sokolovně. Ani tato poměrně vysoká částka pravděpodobně nebude stačit a doplatit výši předpokládané investice musí sokolové ze svého.
Velkou změnu doznala trafika u vlakové zastávky, kdy od podzimu po výběrovém řízení, výbor TJ vyměnil nájemce této nemovitosti. Ten výrazně změnil předmět podnikání. V objektu se nyní neprodává alkohol, ale Jednota bratrská tam provozuje kavárnu.

V letošním roce má město v plánu v rámci revitalizace Jírových sadů rekonstrukci ulice U Stadionu, křižovatky s Havlovou ulicí a částečně také Havlovy ulice. Budou zde vybudována parkovací místa a položen nový živičný povrch. Tělocvičné jednoty se tato změna dotýká ve výměně části pozemku Letního stadionu k přilehlé Havlově ulici, na kterém budou zhotovena parkovací místa výměnou za stejně velký pozemek v areálu stadionu, který patří městu. Tím dojde ke scelení severní části plochy areálu do vlastnictví Sokola. Zároveň s touto úpravou chtějí sokolové realizovat předláždění a úpravu diváckých prostor v oblasti cílové rovinky atletického oválu. Na tuto realizaci přispělo město Nová Paka, Tělocvičná jednota na ni v současné době provádí výběrové řízení.

Sokolové se rovněž snaží zachovat dosavadní standard, aby zařízení Letního stadionu byla využívána bezplatně pro tělesnou výchovu základních a středních škol. Bohužel ale ne vždy nalézají u vedení škol pochopení pro reciprocitu.

Sokolové si váží svých seniorů, které jejich zástupci navštěvují s menším dárkem při jejich osmdesátiletém a starším jubileu končící nulou a pětkou. Loni blahopřáli k osmdesátinám sestrám Evě Benčové a Heleně Zamlarové, bratrům Dobroslavu Dytrychovi a Jaroslavu Střihavkovi, k pětaosmdesátinám sestrám Elišce Tesařové a Blance Čílové, bratrům Vladimíru Plecháčovi a Jiřímu Kočárkovi a k devadesátinám sestrám Růženě Mackové a Růženě Kunclové. V této tradici chtějí pokračovat i nadále. Letos určitě nezapomenou blahopřát k pětadevadesátinám nejstaršímu členu tělocvičné jednoty Rudolfu Kupkovi.

Loni v prosinci se v aule novopackého gymnázia uskutečnilo vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů Nové Paky. Z novopackého Sokola byli vyhlášeni – z atletického oddílu Jan Rataj, Petr Erlebach, z basketbalistů Aleš Peterka, Adéla Vítová, ze všestrannosti Jiří Chudoba a Olga Viková a z volejbalu Jana Hejtmanová. Jako nejlepší kolektiv mládeže si pro ocenění přišli basketbaloví žáci a u dospělých výborná dvojice míčového sedmiboje Martin Vondráček a Vojtěch Kazda.

V diskusi předseda sportovního výboru František Vitoch nastínil rozsáhlost sportu ve městě, na jehož rozsahu a úspěších má velkou zásluhu i Sokol, jako jeden ze čtyř největších sportovních subjektů ve městě. Místostarosta Pavel Bouchner vyzdvihl spolupráci města s Tělocvičnou jednotou a připomněl některé akce, kde se tato spolupráce projevuje. Rovněž za spolupráci poděkoval Bohdan Čančík z Jednoty bratrské.   Míla Pour