Po přivítání přítomných, včetně místostarosty MěÚ Milana Pospíšila a župní náčelnice Marie Tulkové, seznámil přítomné delegáty starosta packého Sokola Petr Kužel s loňskou úspěšnou činností TJ a rovněž poděkoval členům výboru TJ za jejich práci. Výbor po doplnění při poslední valné hromadě pracoval ve složení – starosta a předseda odboru sportu Petr Kužel, místostarosta a správce majetku Jiří Ulvr, náčelnice Alena Krejčová, jednatel Zdeněk Mašek, hospodářka Lucie Ruczová a členové Zdeněk Sucharda a Radek Kučera.

Usnesení výboru

„Výbor TJ Sokol se v průběhu roku sešel devětkrát a na všech schůzkách v usnášení schopném počtu členů. Všichni členové výboru se svých povinností zhostili dobře. Všem děkuji za dobrou spolupráci v uplynulém období. Věřím, že své úkoly plnili rádi, o tom mě přesvědčuje skutečnost, že se všichni členové rozhodli kandidovat do voleb i pro následující období," sdělil v úvodu své zprávy starosta Petr Kužel.

Při svých schůzkách výbor řešil úkoly týkající se celkové činnosti Tělocvičné jednoty, kde se zaměřoval na cvičební proces odboru všestrannosti a také i na činnost pěti sportovních oddílů – atletiky, basketbalu, florbalu, volejbalu a nohejbalu. Pochopitelně na pořadu všech jednání výboru byla finanční situace jednoty, kdy byly projednávány veškeré finanční záležitosti týkající se chodu sokolovny a Letního stadionu.

„Rád konstatuji zodpovědné hospodaření celé jednoty i všech oddílů. To nám pomohlo zvládnout i řešení problému s palubovkou v sokolovně po havárii rozvodu vody. Zatečením vody pod palubovku byla v následujících měsících postižena zvlněním třetina cvičební plochy. Na tuto plochu nám pojišťovna poskytla plnění. Měli bychom ale necelistvý povrch cvičební plochy. Proto jsme se rozhodli provést výměnu celého povrchu a požádali o pomoc město. Zastupitelé města nám schválili příspěvek ve výši 300 000 Kč s podmínkou transparentního výběrového řízení. V zadávacích podmínkách jsme již požadovali kalkulaci s povrchem z tvrdého dřeva, které zaručuje delší životnost. Tento povrch jsme se rozhodli realizovat i v přísálí, kdy se tím zároveň odstranil schůdek, který byl někdy problémem při přesunu tělocvičného nářadí na cvičební plochu. Vysoutěžená cena se tím vyšplhala na 835 000 Kč. Tato částka nám odložila některé další plánované akce, jako rekonstrukci dámských WC v sokolovně a rekonstrukci okapu na sokolovně nad chodníkem v Tyršově ulici. Vlastní práce výměny palubovky proběhly v říjnu a trvaly čtyři týdny, výsledek můžete zhodnotit sami. Chtěl bych z naší strany poděkovat Jiřímu Nádvorníkovi za provedení stavebního dozoru a Zdeňku Maškovi za relativní pořádek během prací," zmínil se starosta k havárii palubovky.

Vzhledem k uvedené náročné investici palubovky museli sokolové odložit plánovanou rekonstrukci dámských záchodů v sokolovně a generální opravu okapu sokolovny na straně do Tyršovy ulice.

Letní stadion

Sokolové nezapomínají ani na Letní stadion, kde v závěru roku dokončili oddělení sportovních a diváckých ploch na západní straně stadionu za cílovou čarou atletického oválu. Ve spolupráci s TJ Nová Paka také realizovali na stadionu rekonstrukci pánských i dámských záchodů a přesunuli hrazdu na travnatou plochu za jižním obloukem stadionu, kde postupně vybudují další zařízení, která by měla sloužit jako přírodní posilovna.

Jak odbor všestrannosti, tak všechny sportovní oddíly si na svoji činnost shánějí peníze od sponzorů, z grantů a z oddílových příspěvků, a snaží se o vyrovnané hospodaření. Spokojenost je s pořádáním každoročních tří dětských sokolských atletických závodů včetně dětské olympiády, které jsou mezi dětmi a jejich rodiči velice oblíbené. Svědčí o tom početná účast těch nejmenších adeptů královny sportu.

V Sokolovně vyvíjejí činnost převážně odbor všestrannosti a basketbalový oddíl, které zde mají nejvíce cvičebních hodin. Další cvičební hodiny využívají oddíly volejbalu, atletiky a florbalu. Oddíl basketbalu pak využívá k tréninku a zápasům také halu ZŠ Komenského a tělocvičnu ZŠ Husitská. V dopoledních hodinách pronajímá tělocvičná jednota sokolovnu pro hodiny tělesné výchovy Integrované střední škole a Základní škole Brána zřízené při Jednotě bratrské.

Odbor všestrannosti uspořádal v sokolovně jako každý rok tradiční veřejnou cvičební hodinu, Mikulášský večer pro děti a „Přebor" Nové Paky ve šplhu. Dále starosta Sokola vyzdvihl odbor všestrannosti a všechny sportovní oddíly, že si na svoji činnost zajišťují peníze z oddílových příspěvků, grantů a od sponzorů a nezatěžují tak finanční rozpočet tělocvičné jednoty.

Sokolové pokračují v tradici a navštěvují s menším dárkem seniory při jejich osmdesátiletém a starším jubileu končící nulou a pětkou. Na den sokolstva 8.října si připomínají pačtí sokolové ve vestibulu sokolovny u pamětní desky manželů Pecháčkových památku zesnulých bratrů a sester.

Počet členů

„Členská základna naší jednoty je zpracována na počítači – správu zajišťuje Karel Rádle. Jako každoročně jsme na začátku letošního roku provedli aktualizaci členstva – ke dni 1. ledna 2016 tak máme v evidenci celkem 373 členů, z toho 165 je mládež do 18 let.

V prosinci 2015 proběhlo ve slavnostní atmosféře v aule novopackého gymnázia vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů a funkcionářů Nové Paky. Za packou tělocvičnou jednotu byli vybráni z atletického oddílu Jessica Nechanická a Alena Glosová, z basketbalistů Pavel Korbelář a Bára Novotná, ze všestrannosti Maruška Suchardová a Jarmila Žďárská, za volejbal Jiří Vlk," zaznamenal ve svém příspěvku starosta a svoje vystoupení zakončil poděkováním. „Díky podpoře našeho města můžeme profinancovat veškerý provoz a údržbu našich objektů, včetně mezd našich zaměstnanců a také některé investice. Dílčí dotace na naši činnost plynou také z ČOS a potažmo ze župy. Nesmím zapomenout na důležitou a odpovědnou práci všech našich cvičitelů a trenérů sportovních složek, protože bez nich by naše objekty zely prázdnotou. Především díky jim můžeme zdárně plnit základní úkol naší tělocvičné jednoty – to jest podílet se na zdravém tělesném, ale i duševním vývoji dětí a mládeže a udržování tělesné kondice dospělých. Všem děkuji."

Zpráva odboru

Ze zprávy odboru všestrannosti, se kterou seznámila přítomné náčelnice packé tělocvičné jednoty Alena Krejčová, zazněla mimo jiné podařená květnová veřejná hodina za účasti nejmenších sokolíků a sokolek, ale také žen. Ty cvičí s Danou Rejmontovou a rovněž vystoupily se skladbou Koncert na slavnostech v Tyršově domě, které se konaly na počest devadesátého výročí od jeho otevření. Svá cvičení rovněž předvedly také v Brně na brněnských slavnostech. Ale nejen pohybem živ je Sokol, a tak se ženy zapojily do jarní i podzimní akce s MKS „Vaříme zdravě" a své lahůdky ze zeleniny nabízely k ochutnání na náměstí, kde je občané rovnou hodnotili. V příštím roce na podzim již zahájí nácvik na svátek sokolstva XVI. Všesokolský slet.

Ve své zprávě z oddílu basketbalu se pochlubil Zdeněk Sucharda s nejmladším minižactvem, které se umístilo na mistrovství České republiky na pátém místě a v letošním roce, po vyhrané kvalifikaci, si opět družstvo zajistilo účast na tomto mistrovství. Rovněž spokojen je oddíl s týmy mužů a žen, které se probojovaly do závěrečných kol play off VBL. Spokojeni mohou být i atleti, když jejich přípravka zvítězila v přeboru kraje a mladá atletka Jessica Nechanická byla nejlepší v kraji. Atletům se vydařilo i uspořádání krajského mistrovství veteránů. Oddíl volejbalu se pochlubil ústy Jiřího Vlka zvláště s družstvem žen, které hraje okresní pohár i amatérskou volejbalovou ligu a dále s uspořádáním turnaje za účasti dvanácti družstev u příležitosti dvacátého výročí znovuobnovení packého Sokola. Tři plně obsazené turnaje uspořádali i nohejbalisté.

Následně přítomní odsouhlasili zprávu o hospodaření za loňský rok v podání jednatele Zdeňka Maška za nepřítomnou Lucii Ruczovou, která zaznamenala vyrovnaný rozpočet a následně i kladnou zprávu revizní komise přednesenou jejím předsedou Rudolfem Coganem.

Nové volby

Vzhledem k tomu, že letošní Valná homada byla volební, byly provedeny volby členů výboru na další tři roky. Po odsouhlasené volbě aklamací byl zvolen po jednotlivcích současný výbor a rovněž i delegáti a vyslanci na Valnou hromadu Jičínské župy.

Valnou hromadu pozdravili a packé sokoly a sokolky pochválili za jejich úspěšnou činnost v loňském roce místostarota MěÚ Milan Popíšil a náčelnice Jičínské župy Marie Tulková. V následné diskusi byly otevřeny otázky k nedávno zprovozněnému krytému plaveckému bazénu a o možnostech získání dotací od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po provedeném závěru starosty Petra Kužela a společném zazpívání sokolské písně „Spějme dál" byla úspěšná valná hromada novopackého Sokola zakončena.    Míla Pour