Cílem kampaně Místo pro přírodu je výkup přírodně hodnotných pozemků či pozemků, na které je možné přírodu „navrátit". Během předchozích let se takto podařilo vykoupit již téměř 120 hektarů pozemků na 27 lokalitách po celé České republice. Vlastníkem vykoupených pozemků je Český svaz ochránců přírody, spolek s více jak pětatřicetiletou tradicí a téměř 7000 členů. Lokality poté přebírají do péče místní pozemkové spolky. Neboť o většinu z nich je potřeba nějak pečovat – kosit, spásat, obnovovat tůně…

V povědomí lidí někdy je, že ochrana přírody rovná se zákaz vstupu. Nikoliv! Všechny vykoupené lokality jsou přístupné veřejnosti. Na řadě z nich najdete informační tabule či jednoduchá odpočívadla, byl vydán stručný turistický průvodce (ke stažení v pdf na www.mistoproprirodu.cz/ke-stazeni), pravidelně se zde konají komentované prohlídky pro veřejnost (poslední se konala například v sobotu 17. října v Jinošovském údolí u Vlašimi).

Vlastnické právo k pozemkům je důležité pro trvalé zajištění jejich ochrany a péče. Pomoci jejich záchraně můžete i vy! Nyní se znovu otvírá možnost přispěvkem na sbírkový účet 9999922/0800 zajistit trvalou ochranu i dalším místům.

Podrobnosti o kampani i všech vykoupených lokalitách naleznete na www.mistoproprirodu.cz. Co se na lokalitách aktuálně děje můžete sledovat na facebookovém profilu Místo pro přírodu.

Bližší informace získáte u Jana Moravce. tel. 777 063 340.

Příloha - vykoupené lokality

Bělá – botanicky pozoruhodná lokalita v Bouzovské vrchovině na střední Moravě; komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin.
Cihelna Chmeliště – opuštěná cihelna na Kutnohorsku s několika jezírky, v nichž žije řada pozoruhodných živočichů a jedna vzácná masožravá rostlina – bublinatka.
Čtyřicítka – dobře zachované lesní rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů na Jindřichohradecku.
Dobšena – typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat.
Hořečková stráň u Vřešťova – teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým, v Podkrkonoší.
Chvojnov – plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci nedaleko Jihlavy s nedávno uskutečněnou revitalizací, která umožní návrat řadě mokřadních ptáků a dalších vzácných živočichů.
Ještěrčí ráj – teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin nad levým břehem Labe nedaleko Jaroměře.
Jindřišské údolí – romantické údolí na Jindřichohradecku se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, se skalami a nivními loukami je domovem řady vzácných druhů rostlin, zvířat, hmyzu i hub.
Jinošovské údolí – malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky a podmáčenými loukami, kde roste řada zajímavých rostlin a žije desítky druhů ptáků.
Kamenec – louky, křoviny a skalnaté stráně v údolí Radnického potoka na Rokycansku, které jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu, mimo jiné i dvou celoevropsky chráněných modrásků.
Krajina útulná – mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků na Frýdlantsku reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života.
Kupsova skála – lokalita vzácného lýkovce jedovatého na Podblanicku.
Lipiny – botanicky a entomologicky cenné stepní stráně na okraji Ždánického lesa.
Milská stráň – lesostepní stráň v oblasti Džbánu je známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových, roste zde však i celá řada dalších vzácných a chráněných rostlin.
Na ostrově – lokalita s hojným výskytem jalovce obecného na Podblanicku.
Na pramenech – malé lesní rašeliniště na Podblanicku s výskytem chráněné masožravé rosnatky okrouhlolisté.
Nad Svitákem – rašelinná louka s řadou vzácných rostlin a živočichů na Jihlavsku.
Opičák – bývalá cihelna s řadou jezírek a tůní, dnes porostlá lesem lužního charakteru; významné útočiště zejména obojživelníků a ptáků uvnitř liberecké aglomerace.
Ospělov – mokřadní louka na střední Moravě s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin.
rybník u Jersína – jeden z posledních biologicky cenných, intenzivním rybářstvím nezničených rybníků na Jihlavsku.
Střelenská louka – jedna z posledních zachovaných extenzivně obhospodařovaných luk v Podkrušnohoří, cenná mimo jiné výskytem několika silně ohrožených mokřadních rostlin.
Ščúrnica – komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech.
Triangl – zajímavý kousek přírody takřka uprostřed Prahy; jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem desítek druhů živočichů, hlavně obojživelníků a ptáků.
V lyngu – lužní les v nivě řeky Olzy s výskytem řady vzácných druhů živočichů vázaných na staré stromy.
Velká Homolka – entomologicky významná stráň s krásným výhledem na okraji Vimperka.
Vlčí hrdlo – pozemky nedaleko Bzence, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky a staré říční rameno.
Zázmoníky – botanicky pozoruhodné lesostepní stráně na jižní Moravě nedaleko Hustopečí.