Naše malá vesnička Hubálov od dávna krčí se v polích, střechy domků svorně žijícího občanstva, většinou příbuzensky spjatých, vykukují z husté zeleně stromů zahrad, košatých věkovitých lip kolem sochy sv. Václava a hojného počtu obrů topolů, rozsázených na pěkně se trávníčkem zelenající návsi. Občané její vesměs náboženství římsko-katolického, svorně žijícího v přátelství, druh druhu bratrsky pomáhal nésti břímě osudu. Politické stranictví a sváry je nerozčilovalo, neodlučovalo, neboť každého dostatečně zaměstnávala starost o rodiny a její výživu. Obzor jejich působnosti byl malý, čas dle práce rozměřený. Dnes můžeme říci, že žili spokojeně, tiše svými starostmi o domácnost a hospodářství.....

Z historie
Dále se v obecní kronice můžete dočíst, že v roce 1914 žilo v obci kolem 187 obyvatel. Do I. světové války bylo povoláno z takto malé obce 40 mužů, 7 mužů se nevrátilo. Byli to tito občané: Vaniček František, Neskusil František, Machač František, Folta František, Kykal František, Chládek Josef a Podzimek Václav. Po jednom padlém dokonce zbylo šest dětí, které i s vdovou „připadly na obec". Hubálovský starosta a kronikář pan Folta dále uvádí, že Hubálov má i své hrdiny z této války. První z nich je Josef Holec a druhým Josef Rudiš. Oba dva dobrovolně dezertovali, majetek jim měl být odebrán a zabaven. Tímto krokem se zachovali velmi odvážně, protože si museli být velmi dobře vědomi, že pokud zvítězí Rakousko a jeho spojenci, nikdy se nebudou moci vrátit do své vlasti. Zbytek války bojovali v Československých legiích.

Dalším významným mezníkem v kronice je II. světová válka. Kronikář popisuje těžké časy obyvatel Hubálova i to, že se zde nenašel jediný obyvatel, který by pomáhal a nebo sympatizoval s nacisty. Popisuje tragédii, která se stala v dubnu 1945 v tuřských lesích. Jedná se o statečného hajného Hlaváčka, který pomáhal uprchlým zajatcům. Spolu s ním byli zatčeni i čtyři dřevaři z Hubálova a několik dalších z okolních obcí, kteří hajnému pomáhali. Všichni byli gestapem propuštěni, bohužel hajný Hlaváček byl popraven těsně před koncem II. světové války.

Dále kronikář a bývalý starosta Hubálova pan František Folta popisuje odvahu a statečnost několika obyvatel Hubálova, kteří společně s kapitánem Josefem Šimkem a dalšími statečnými lidmi z okolí utvořili partyzánkou četu, která odzbrojovala utíkající okupanty. Při jedné akci byl dne 4. května 1945 kapitán Josef Šimek zastřelen. Hajný Jan Hlaváček má pamětní desku na budově obecního úřadu v Tuři a kapitán Josef Šimek pomník na rozcestí k Tuři. Každým rokem si obyvatelé Tuře i Hubálova připomínají statečné činy těchto dvou mužů při vzpomínkové akci, která se koná v květnových dnech dodnes.
V současné době „hojné počty obrů topolů" v obci Hubálov nenaleznete. Nahradily je javory, ze čtyř lip zůstaly jen dvě. V obci nyní žije 70 trvale hlášených obyvatel, včetně dětí. Vesnička se rozrůstá, staví se nové domy a počet občanů narůstá. Je to dáno i výhodnou polohou Hubálova, který se rozkládá cca 4,5 km od Jičína. Hubálov je součástí obce Tuř již od konce padesátých let. Na obecním znaku tyto dvě obce symbolizují dvě tuří hlavy.

Péče o obec
Obecní úřad se o svoji vesničku snaží starat co nejvíce, v rámci omezených možností obecního rozpočtu. V sedmdesátých letech minulého století zde byla vybudována prodejna a kulturní místnost. V devadesátých letech byla provedena nová elektrifikace obce, opravena vodoteč.

V několika posledních letech obecní úřad provedl rekonstrukci kulturní místnosti, celkovou opravu sochy sv. Václava, vybudoval novou zvoničku, do které byl umístěn starý hubálovský zvon. Byly opraveny cesty, vybudován mostek přes potok Maganku, který je spojnicí se sousední obcí Vitiněves.
Obecní úřad dbá na vzhled obce, proto po celý rok udržuje travnaté plochy, čistí vodoteč a provádí údržbu stromů a pořádá pravidelné brigády na úklid obce.
V letošním roce byla provedena celková rekonstrukce hasičské zbrojnice a upraveno její okolí. V červnu letošního roku postihla Hubálov i velká povodeň, při které museli být evakuováni někteří občané. Proto se musí obecní úřad co nejdříve zaměřit na vybudování protipovodňových opatření. Do budoucna bychom chtěli provést výstavbu kanalizace a dětského hřiště . Většina občanů Hubálova postrádá v obci vodovod a plyn.

Přestože jsme malá vesnička, kulturní život občané nezanedbávají. Pravidelně zde obecní úřad pořádá pouťové a posvícenské zábavy. Samozřejmostí je vítání nových občánků a oslavy MDŽ. V minulých letech Hubálov utvořil tým, který se zúčastnil např. Konecchlumské olympiády a nebo oslav 100 let založení SDH Tuř. Diplomy a poháry zdobí nyní kulturní místnost. Hubálovské ženy se pravidelně schází v kulturní místnosti, kde mají možnost si u kafíčka popovídat, případně je toto posezení zpříjemněno besedou a nebo návštěvou solné jeskyně. Dětmi oblíbené jsou tradiční Čarodějnice (u nás nazvané Slety čarodějnic) a také návštěvy Mikuláše a čerta.

Místní Sbor dobrovolných hasičů se zúčastňuje hasičských soutěží. Členové SDH pomáhají při obecních brigádách a při přípravách kulturních akcí.
Největší událostí v kulturní historii Hubálova se však stal Sjezd rodáků a přátel Hubálova, který se konal letos v polovině srpna u příležitosti 640 let od první písemné zmínky o Hubálovu. Celá vesnice se již několik týdnů před sjezdem připravovala na tento slavnostní den. Neuvěřitelným úsilím místních občanů se podařilo vybudovat přírodní areál na louce u Kosejků, zajistit program a občerstvení, připravit v kulturní místnosti výstavu fotografií a kroniky. Občané si uklidili kolem svých domů a ženy napekly sladkosti a slané dobroty, které byly nabízeny návštěvníkům sjezdu k občerstvení.

Zdařilá akce
Všichni jsme byli mile překvapeni a potěšení, že naše úsilí bylo korunováno krásným slunečným počasím a vysokou účastí rodáků a přátel naší obce. Návštěvníci sjezdu si mohli prohlédnout výstavu fotografií, jak z minulosti obce, tak i ze současnosti. K nahlédnutí byla připravena i kronika obce a různé dobové dokumenty. Většinu fotografií zapůjčili místní občané. Sbor dobrovolných hasičů Hubálov připravil prohlídku hasičské zbrojnice s výstavou hasičské techniky. Návštěvníci Hubálova si také mohli prohlédnout první hubálovskou hasičskou stříkačku z roku 1909, kterou místní hasiči připravili k prohlídce zájemcům.

Návštěvníci sjezdu obdrželi pamětní list a upomínkovou mašličku. Odpolední program začal slavnostním proslovem starosty obce a poté následoval bohatý program, ze kterého si každý mohl vybrat „dle své chuti". V programu vystoupily děti z Hubálova a Základní umělecké školy v Jičíně, Heidi Janků, Duo Getty, Artrosa, Kokus orient, Kaira Sabah, Šermíři Lvi ze Staré, žonglér Dominik, Zuzka a tančící pes. Celé odpoledne písní a hudbou provázelo Řehečské kvarteto a moderátor Miroslav Polák.

Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě skákacího hradu, barevného česání a malování na obličej. O večerní zábavu se postarala hudební skupina Sonet z Košťálova. Milým překvapením pro všechny bylo video (natočené před dvaceti lety na jedné zábavné akci v Hubálově, což se promítalo po setmění.

Dle pozitivních reakcí a ohlasů doufáme, že se nenašel nikdo, kdo by z Hubálova odešel zklamaný.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům z Hubálova a SDH Hubálov za obětavou a „nekonečnou" práci na přípravách sjezdu (samozřejmě, že i po sjezdu). Za čas, který věnovali obci, místo aby se věnovali svým rodinám. Poděkování patří i jejich rodinám za trpělivost a podporu.

Jsem hrdá na to, že jsem mohla být členem „hubálovského týmu" , který projevil neobyčejnou soudružnost a odvedl skvělý výkon. To co jsme dokázali vybudovat a předvést na zelené louce, je obdivuhodné. Velké díky patří všem, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu pracovali ve stáncích a starali se o občerstvení přítomných. Díky patří i sousedním obcím za zapůjčení všeho potřebného pro vybavení přírodního areálu.

Ráda bych poděkovala také našim sponzorům nejen místním, ale firmám i podnikatelům z Popovic, Kacákovy Lhoty i Jičína. Velké poděkování patří občanům, rodákům a přátelům obce, kteří přišli Hubálov podpořit. Jsme rádi, že vás máme a příště přijďte „pobejt" zase.   Ilona Vodičková,  místostarostka OÚ Tuř-Hubálov