Změny se dotknou i současných občanských sdružení. „Dosluhující občanská sdružení, jež byla až dosud pro své okolí povětšinou uskupením několika aktivních jedinců, mají příležitost přehodnotit svoje stanovené cíle a pro jejich dosažení nyní zvolit vhodnou formu právní subjektivity," informovala Deník starostka Bačalek Pavlína Kaprasová.

V obci funguje občanské sdružení Občané Bačalek a Lična, a i to musí zvážit svoji transformaci. „Dnes je u nás pouze parta nadšenců pod hlavičkou o. s. Občané Bačalek a Lična, která pořádá akce pro děti, každoročně kloboukovou slavnost, selské trhy, měsíčně vydává časopis. Probudit zájem lidí o lidi – to není v moci žádného kodexu. To je jen a jen v lidech," domnívá se Kaprasová.

Jaká tedy bude realita? S účinností nového zákoníku se stávající sdružení automaticky přejmenují na „zapsaný spolek". Spolek zapsaný ve veřejném rejstříku (jeho vedení je nově v plné kompetenci ministerstva spravedlnosti) a tedy transparentní vůči svým partnerům (občanům, státním orgánům, poskytovatelům dotací, donátorům), bude mít zakotveny stanovy, kterými se bude řídit. Zda spolky setrvají ve formě zapsaného spolku nebo zda se přetransformují v jinou právní formu jako obecně prospěšnou společnost, sociální družstvo nebo ústav, na to mají čas do ledna 2017.

„,Žádný zákon, byť by byl sebelepší, však nemůže ovlivnit chuť či nechuť lidí najít si čas, zvednout se od televize nebo počítače a jít dělat něco společně, bez nároku na hmotnou odměnu, jen tak pro radost svou i druhých. I u nás, v malé obci na samém konci Královéhradeckého kraje, byl kdysi velmi úspěšný ochotnický divadelní soubor České srdce, scházeli se králíkáři, zahrádkáři, aktivně působily dva sbory dobrovolných hasičů. Dnes tu funguje pouze jedno občanské sdružení," zamýšlí se nad zapojením lidí do dobrovolných aktivit Pavlína Kaprasová.

Bačalští se rozhodli, že zůstanou zapsanou společností. Je i jako všechny ostatní nyní čeká registrace na portále ministerstva spravedlnosti, kde je zveřejněn formulář, který je nutné vyplnit. Na rozhodnutí o transformaci mají všichni čas do 1. ledna 2017.

Zatímco Pavlína Kaprasová je této změně nakloněna, protože se především „zviditelní" dnes mnohdy nejasná občanská sdružení, navrhovanou změnu bojkotuje občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace.

Petice z Nové Paky
„Několik měsíců už iniciujeme protest proti tomuto rozhodnutí. Vznikla i petice. Byli jsme u Bohumíra Sobotky z ČSSD a mnoha dalších, absolvovala jsem několik konferencí, seminářů. Většinou zde vznikla slovní přestřelka a výsledek bez úspěchu. Poslední seminář, který se konal v Hradci Králové, byl docela podnětný, ale pro naše sdružení to bude oříšek," konstatuje Jitka Fučíková za sdružení Život bez bariér.

Sdružení nyní řeší s právníky, jak bude fungovat. „Jsme složité občanské sdružení a pokud nebudou přesně nastavená pravidla, tak jak jsme, se do ničeho komplexně nehodíme. V průběhu roku 2014 budeme konzultovat, jak sdružení rozdělit, kdo to udělá a hlavně, kdo to zaplatí. Pro nás to jsou velké finanční prostředky, možná i statisíce, na které nikdo nemyslel a nikdo nepočítá je ani proplatit. U nás to konkrétně vypadá, že se budeme muset částečně rozdělit na ústav a chráněné dílny řešit jinak. Tím se může stát, že přijdeme o dotace z Úřadu práce na provozní náklady, protože nebudeme splňovat statut zaměstnavatele, nabízejícího práci více jak 50% lidí se zdravotním postižením," upozorňuje na možné komplikace Fučíková a pokračuje.

„Každopádně nesouhlasíme, že se svévolně ruší právní statut, podle kterého jsme od roku 2004 rozvíjeli naši organizaci. Je smutné, že téměř šedesát procent občanských sdružení pořádně neví, co je čeká a neřeší to.To, co přinese novela občanského zákoníku, je podle nás nedemokratické a povede to k útlumu a ukončení mnoha občanských sdružení. Ti, kteří se rychle převedli na obecně prospěšnou společnost zjistí podle názoru právníků, že převod byla velká chyba, a budou muset tuto anabázi s převody v dohledné době řešit znovu. Pokud by se stalo, že novela a její účinnost se oddálí, bylo by toto nejrozumnější řešení."

Ve Staré Pace funguje Občanské sdružení Sportem proti Barierám – Český Ráj. Věnuje se nejen sportovním aktivitám, ale zajišťuje chod chráněné dílny, poskytuje asistenční službu.

Předseda a jednatel Ladislav Kratina ke změně říká.
„Nejdříve jsme byli vystrašeni. Největší problém je v tom, že spolek by měl mít jako hlavní spolkovou činnost po své členy, ale u nás to jsou především aktivity pro veřejnost. Po změně se v klidu transformujeme na spolek, počítáme s tím, že upravíme své stanovy a uvidíme. V současné době jde o zbytečnou hysterii."

Znění petice o.s. Život bez bariér 

Výhody a nevýhody novely občanského zákoníku pro občanská sdružení
Občanská sdružení vznikla na základě platného zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou dle českého práva. Dle pravidel postupně vznikal rozvoj mnoha sdružení. Každé je řádně registrováno u Ministerstva vnitra.

V současné době nelze převést na o.p.s. ( nevyhovující: správní rada, dozorčí rada, nové místo ředitele , nedostatek finančních prostředků na externí služby např. právníci, notáři, audit, nové pracovní pozice, poradenské služby), nesolidní - ukončit členství stávajících členů.

Zapsaný spolek má nejasné parametry, není dořešen statut veřejné prospěšnosti, může se stát, že při odeslání nových stanov nebudou schválena, může se stát, že budou určité dosavadní dotace zrušeny nebo direktivně nastaveny takové parametry donutit nově vzniklé stávající zapsané spolky přetransformovat se......
Jak máme postupovat? Pokud novela nabude účinnosti k 1.1.2014, nepřetransformujeme se na o.p.s. Po 1.1.2014 již nelze, spolek nebude pro sdružení vhodný, o.s. bude nuceno rozdělit??, Pokud vznikne nový subjekt s novým ICO bez výhod , historie… pro Život bez bariér nebo jiné občanské sdružení podobného zaměření likvidní.

Výhody :
- žádné
Nevýhody:
- administrativní zátěž ( změna právní formy, změna „imič" o.s., )
- nové pracovní místo ředitel ( nezná chod stávající o.s., finanční zatížení)
- správní rada…lidé zvenčí neznají historii, chod, rozvoj, pokud bude stávající vedení ve správní radě, budou pracovat zdarma…nemožné!!!

- kancelářská zátěž (informace donorům, nové smlouvy, nové letáky, polepy atd.)
- finanční zátěž ( viz výše uvedeno, právní služby, nové polepy aut objektů, bannerů, bilbordu, letáků atd.)
- vnitřní 8 mi leté uspořádání rozvoje sdružení, těžko aplikovat na nové právní formy, lze očekávat postupný rozklad organizace ( vyměřená pracovní místa,…dotace ÚP, ztráta udržitelnosti projektů z evropských fondů, státních fondů atd.),
- co s nově vytvořeným s.r.o. při o.s. zrušení, další finanční náklady
Závěr: 68% stávajících o.s. neví o chystaných změnách, nebo si je nepřipouští, lze očekávat v rámci finančního a administrativního zatížení ukončení mnoha o.s. Z hlediska sociálního lze očekávat nejistotu pro lidi se zdravotním postižením, seniory závislé na poskytovaných službách v mnoha o.s. Konkrétně naše o.s. je navíc zatíženo osobními půjčkami, zástavním právem na objekty , výhodnými nájemními smlouvami, které již poté nebudou akceptovány.

Úvaha:Právní změna, která nebyla zaviněna stávajícím subjektem a její vzniklé náklady by nebylo od věci sepsat a zaslat stížnost ústavnímu soudu.Takto může postupovat mnoho neziskovek.
Návrh:Připravit novelu OZ ve znění - ponechat stávající o.s, nelze vznik nových o.s., zajistit kontrolu, průhlednost a přesná pravidla tak, že každé bude zveřejněno pod.jako s.r.o. spolu s výroční zprávou. Ty, které nebudou splňovat dané podmínky, budou po předchozím upozornění zrušeny. Mnoho neprůhledných o.s.ukončí samo činnost.

Vše nasvědčuje tomu, že největší užitek budou mít právní služby, externí agentury k zajištění nové „imič" organizací a úbytek organizací. Zaměstnanci i členi vkládali dlouhodobě do udržení neziskovek vlastní finanční prostředky, vlastní pracovní nasazení bez vlivu na zisk!
V Nové Pace dne 9.7.2013
Jitka Fučíková, zmocněnec
Život bez bariér, o.s. Nová Paka
IČ: 26652561

Tabulka nákladů změny právní formy z o.s. na o.ps či spolek
konkrétní příklad Život bez bariér Nová Paka

právní služby ( zakládací listina, čestná prohlášení, návrh do rejstříku, kolky atd) 15.000
administrativní práce - mzdy ( v současné době není volná kapacita-další pracovník) 20.000
náklady ( nové cedule, polepy aut, objektů, bannerů, razítka atd) 50.000
úprava webu, tiskovin , nové letáky atd. 50.000
oslovení donorů, vysvětlení o změně mzda fundraisera navíc 30.000
nové smlouvy, stavební povolení na klášter, projektová dokumentace změny 100.000
změna pobočky s.r.o. u o.s. právní služby 15.000
katastr nemovitostí, změna vlastníka z o.s. na...... 5.000
nelze vyčíslit změny a úpravy nových smluv ..............

celkem bez dalších komplikací cca 500.000

v ČR 86.000 o.s, v případě , že by 50% uskutečnilo tyto změny.........22 miliard,-Kč
prospěch z tohoto budou mít notáři, právníci,reklamní studia,Česká pošta ( kolky)…
likvidace o.s., protože nyní nemají finance, na tyto změny finance dotace nenexistují...... neexistují.........