Další nákazou, se kterou se nedávno potýkali i včelaři na okrese Jičín, je velice záludný mor včelího plodu. Je to nebezpečná nákaza včel, postihující převážně zavíčkovaný plod. Původcem je tyčinkovitý pohyblivý mikrob Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory schopné přežívat i několik desítek let. Nákaza se šíří infikovanou včelí potravou, zalétlými nemocnými včelami, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařskými potřebami. Spory původce nákazy se dostanou potravou do trávícího traktu larev, kde vyklíčí, mikrob se pomnoží, zničí buňky žaludeční výstelky, pronikne do hemolymfy a tím do dalších tkání larvy, která hyne těsně před zakuklením.

Příznaky choroby
Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást je nepravidelně zakladen (mezerovitý), víčka jsou ztmavlá, propadlá, místy proděravělá. Napadené uhynulé larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé i několik centimetrů. Konečným stádiem rozkladu larvy je tvrdý příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky. Včelstvo slábne, protože postupně hyne i nenakažený plod, v důsledku podvýživy a nedostatku tepla. Matka klade v důsledku nedostatečného krmení mladuškami i menší počet vajíček.

Tuto zpočátku nenápadně se šířící nákazu odhalili na našem okrese u svých včel zkušení chovatelé, kteří při prohlídce včelstev našli podezřelé změny na plástech. Tyto plásty přinesli na veterinární správu. Veterináři po prohlídce nálezu vyslovili podezření na nákazu, a to následně potvrdilo i laboratorní vyšetření.

Pak již následovalo vyhlášení mimořádných veterinárních opatření na likvidaci nákazy v ohnisku, tj. na stanovišti včel, kde byla nákaza objevena. Současně bylo provedeno klinické vyšetření a odběry vzorků od včelstev v ochranném pásmu, což bylo území v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy. Vzhledem k tomu, že tuto nákazu nelze léčit a odolnost spor původce je několik let, nezbývá jiná možnost, než nemocná včelstva utratit a společně se vším spalitelným včelařským materiálem, zařízením a včelími produkty spálit a následně provést závěrečnou dezinfekci.

Opatření
Pro každého včelaře jsou tak drastická opatření velice smutná, ale není jiné cesty, jak zabránit postupnému úhynu napadených včel a šíření tohoto onemocnění do okolí. Dodržováním všech zásad při řešení nařízených protimorových opatření a nabídnutím jedinečné možnosti vyšetřit na okrese Jičín všechna včelstva, která ještě nebyla na mor včelího plodu vyšetřená, se podařilo dosáhnout toho, že dnes můžeme považovat okres Jičín za místo bez této nemoci.

Aby se příznivá situace udržela, musí být včelaři stále ve střehu. Proto chtějí v organizacích funkcionáři znát, odkud na jimi spravované území přicházejí nová včelstva. Měla by být od solidních včelařů a zdravotně prověřená. Legislativa se v poslední době zpřísnila, čímž se také omezilo zavlékání nákazy. Všechna včelstva, která jsou přemísťována do našeho kraje a nebo stěhována mimo jeho území, mohou být přemístěna pouze se souhlasem Krajské veterinární správy místa určení.

Včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením. Navíc musí být klinicky zdravá, vyšetřená též na varroázu s negativním výsledkem.

Kočování
Přísná pravidla musí rovněž dodržovat včelaři, kteří se včelami kočují. Před kočováním musí včelař předložit plán kočování ke schválení veterinární správě. Včelstva musí být před kočováním ještě na zimním stanovišti vyšetřena na varroázu, nemocná pak přeléčena a před kočováním musí být rovněž vyšetřena na mor včelího plodu.

Při každé změně stanoviště během kočování je povinnost ošetřit včely volně dostupnými léčivými přípravky. Po návratu na zimní stanoviště po medobraní jsou kočující včelstva povinně přeléčena Gabonem. Tím by mělo být zaručeno, že se na zimní stanoviště vrátí včelstva zdravá a také to, že se nebude kočovat s nemocnými včelami a šířit tak nemoci do širokého okolí.

Tak jako včely se ve svém společenství jedna bez druhé neobejdou, tak se nemohou ani jejich chovatelé bez vzájemné pomoci a respektu dobrat k dobrým včelařským výsledkům. MVDr. Václav Knap,  Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj


Dnes do Sobčic


Včelařský spolek Sobčice byl založen na jaře roku 1917, kdy se část včelařů oddělila od Hořického spolku. V dalších letech se k tomuto spolku přidali včelaři z obcí Chodovice, Holovousy, Ostroměř, Podhorní Újezd, Vojice, Obora, Chomutice, Tereziny Dary, Sylvárův Újezd, Nové Smrkovice a Domoslavice.

Největšího rozsahu dosáhla organizace v roce 1957, kdy měla 80 členů se 700 včelstvy.

Po roce 1990 začalo včelařů a včelstev velmi rychle ubývat až k současnému stavu. V roce 2009 máme v 10 obcích 16 členů a dva neorganizované včelaře, kteří zazimovali 260 včelstev. V naší organizaci je také jedna právnická osoba – jedná se o Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Průměrný věk včelařů naší organizace je šedesát let, nejmladší má 34 a nejstarší má 86 let. Včelařství je krásnou a velice užitečnou a opravdu potřebnou činností; nejde jen o med a další včelí produkty, ale hlavně jde o opylování kulturních i planě rostoucích rostlin.

Složení výboru: předseda př. Josef Fišer, jednatel př. Milan Jung, pokladní př. Miroslav Melaga, zdr. referent př. Lumír Hlaváček. Kontakt: na organizaci ČSV: Josef Fišer, Chodovice 72, 508 01 Hořice, e-mail: jo.fiser@seznam.cz

Soutěž pro čtenáře
Správné odpovědi na předvánoční soutěžní otázku jsme dostali hned dvě najednou. Poslal ji Jakub Vyčítal z Veselské Lhoty u Vysokého Veselí a také Jiří Svačina z Rovenska pod Troskami, který zve včelaře do prodejny, kterou pro včelaře mají v obci. Správná odpověď: Včela mění nektar v med v medném váčku. Vítězové si vyzvednou odměnu v redakci Jičínského deníku.

Pro další týden máme připravenu hádanku: Stojí domek malovaný, uvnitř zlatem vykládaný, přilož ucho ze strany, uslyšíš hrát varhany. Co je to? Řešení pošlete na emailovou adresu: zokopidlno @vcelarstvi.cz, s uvedením svého jména a roku narození. Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží od včelařů cenu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.

Nápovědu k odpovědi na dnešní otázku najdete v Pracovním listu č. 12, na webové adrese: http://kopivcel. webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. Zároveň si můžete nastudovat list č.13., zaměřený na Žlázovou soustavu včely.   Oldřich Suchoradský