Zastupitelstvo města
Rada města (RM) je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města (ZM). V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat v případech stanovených zákonem.

Radu města tvoří: starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů ZM. Rada města připravuje návrhy pro jednání ZM a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Ke svým schůzím se schází podle potřeby. Zápis ze schůze RM musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům ZM. Její schůze (v porovnání se ZM) jsou neveřejné, stejně tak i zápisy z jednání (vyjma usnesení) jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena ZM a jiné osoby.

Jaké pravomoci mají vaši radní?

Radě města je vyhrazeno opět plno pravomocí, z nich vyjímáme tyto: zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným ZM (s výjimkou městské policie) úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny ZM, vydávat nařízení města, projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města, stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu, na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem, zřizovat a zrušovat podle potřeby komise RM, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města, stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města, ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města, přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi, rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schvalovat organizační řád městského úřadu a plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Orgány zastupitelstva města a rady města

Výbory: Zastupitelstvo města (ZM) může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány „výbory,“ které mu předkládají svá stanoviska a návrhy. Výbor dále plní úkoly, kterými jej pověří ZM. Výbor, který se schází podle potřeby, se ze své činnosti odpovídá ZM. Členy finančního ani kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. Předsedou výboru je vždy člen ZM. To neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. Finanční a kontrolní výbor ZM zřizuje vždy.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZM.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZM a rady města (RM) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZM. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který výbor předloží ZM. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Osadní výbory

V částech města může zřídit zastupitelstvo města osadní nebo místní výbory. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni ZM. Osadní výbor je oprávněn: předkládat ZM, RM a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města, vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města, vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města. Předsedu osadního výboru volí ZM z řad členů osadního výboru. Požádá-li na zasedání ZM o slovo, musí mu být uděleno.

Komise

Rada města (RM) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise RM. Komise je výkonným orgánem v případě, pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle zákona o obcích. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Tajemník městského úřadu

Starosta spolu s místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci města tvoří městský úřad, v jehož čele stojí starosta. To již víme. Víme také, jaké pravomoci má starosta, zastupitelstvo města, rada města a jejich poradní a iniciativní orgány (komise a výbory). Kdo je tajemník městského úřadu a jaké má pravomoci, o tom bude pojednávat poslední díl našeho povolebního seriálu.

Tajemník obecního úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu měst, plní také úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Tajemník rovněž stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, plní další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů a vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města. Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Tajemník městského úřadu je současně dle zákona o úřednících územních samosprávných celků „vedoucím úřadu,“ ze kterého mu ve vztahu k zaměstnancům města vyplývají další povinnosti. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi a ze zákona o obcích nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.⋌Jiří Polák, Náchod

Pozn. red.: Tímto posledním příspěvkem náš povolební seriál končí. Redakce Deníku věří, že pozorným čtenářům poskytl alespoň malou představu tom, jak to v komunální politice funguje, kdo má jaké pravomoce, tedy kdo o čem může rozhodnout, a návod - za kým se vydat, pokud mám nějaký problém. Za 4 roky tu jsou další komunální volby - jako barometr veřejného mínění.