O rodu pánů z Vartenberka hovořil odborný pracovník Muzea Českého ráje v Turnově Mgr. Jiří Sajbt, který představil hlavně počátky tohoto významného rodu a jeho usídlení v Českém ráji i na Sobotecku. Svá slova přiblížil prezentací rodokmenu Markvarticů a Vartenberků i mapkami obchodních cest té doby. Slova se ujal také patron podvečera, univ. prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., řadu let profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odborný pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR; také krajan – chalupář z Přepeř. Úspěšná přednáška vyvolala řadu dotazů. Přítomní si prohlédli výstavku knih k tématu, někteří si dali podepsat knihy prof. Žemličky.

Kromě výborné úrovně přednášky pořadatele nejvíce překvapil a potěšil zájem veřejnosti. Do sálu spořitelny přišlo více než sto posluchačů ze Sobotky a širokého okolí. Přijeli zájemci o historii až z Turnovska, z Bakova nad Jizerou, z Kosmonos, z Dolního Bousova, z Jičína atd. Většina se řádně podepsala do návštěvních archů, které budou na konci cyklu podkladem pro udělení diplomu a odznaku Patriot Sobotecka.

Po této zprávě přijměte pozvání na pokračování cyklu:

Na druhém podvečeru 13. října 2017 bude Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., odborný pracovník Oddělení pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, vyprávět o rodu pánů Zajíců z Házmburka, zvláště o Mikuláši Zajícovi z Házmburka, jenž dle pověstí zničil za husitských válek Sobotku. Připomenut bude i rod Šelmberků, neboť na přímluvu Jana ze Šelmberka byla Sobotka povýšena na město. Patronem podvečera je významný český historik, prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Předběžně upozornění na další přednášky:

Třetí podvečer 10. listopadu 2017 bude věnován rodu pánů Popelů z Lobkovic. Založili na Kosti pivovar, v Sobotce postavili nový kostel a věnovali mu monstranci a graduál – jistě bude o čem povídat. Přednášku přednese doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Známe ji jako editorku 5. vydání Pekařovy Knihy o Kosti a jedné kapitoly z ní – Proměny Netolického – v Knihovničce Českého ráje – a také jako autorku knihy o Polyxeně z Lobkovic. Jistě vám ji ráda podepíše. Jako patron podvečera slíbil přijet další z významných českých historiků, univ. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., řadu let místopředseda Akademie věd ČR, ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, ředitel Českého historického ústavu v Římě, znalec doby Rožmberků atd.

Následovat bude 8. prosince 2017 podvečer věnovaný Albrechtu z Valdštejna. Zajímavosti o něm a jeho vztahu k našemu kraji se dozvíte z úst doc. PhDr. Zdeňka Hojdy, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věříme, že přijede i emer. ředitel Státního okresního archivu v Jičíně a autor řady prací o Valdštejnovi PhDr. Jindřich Francek.

Podvečery se budou konat vždy v pátek v 18 hodin v sále spořitelny v Sobotce. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně v našem Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Cyklus pak pokračuje v novém roce. Těšíme se na Vaši účast. Veškeré dotazy vám rádi zodpovědí pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo koordinátor celého cyklu Karol Bílek.